Missie

Het Agentschap Informatie Vlaanderen heeft als missie een coherent overheidsbreed informatiebeleid uit te bouwen en de transitie van de Vlaamse overheid naar een informatiegedreven overheid te ondersteunen en mee te realiseren.

Lees meer over de missie van Informatie Vlaanderen

Ondernemingsplan

Het ondernemingsplan van Informatie Vlaanderen is beschikbaar in tekstvorm (nota) of in tabelvorm.

Nota ondernemingsplan Informatie Vlaanderen 2017

Overzichtstabel ondernemingsplan 2017 met doelstellingen, projecten en processen. 

Gegevensuitwisseling

Mededelingen in functie van artikel 9 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (Privacywet) door het agentschap Informatie Vlaanderen
Mededeling in functie van artikel 30 van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG)  van de verwerkingsactiviteiten door het agentschap Informatie Vlaanderen

Alle informatie over de gegevensuitwisseling van Informatie Vlaanderen

Contact

Informatie Vlaanderen

Adres
Boudewijngebouw
Boudewijnlaan 30, bus 30
1000 Brussel
Telefoon
02 553 72 02
E-mail
Website
View in google maps