chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  INSPIRE conferentie - 18 tot 21 september 2018

  INSPIRE Conferentie 2018: INSPIRE Users: Make it Work Together

  Van dinsdag 18 september en vrijdag 21 september 2018 organiseren Informatie Vlaanderen, Geonovum en de Europese Commissie de 12e INSPIRE-conferentie in Antwerpen. Op deze pagina vind je beknopte uitleg over het wat, hoe en wanneer van INSPIRE en uiteraard meer details over de conferentie zelf.

  INSPIRE – wat?

  Om ervoor te zorgen dat geografische data binnen de Europese Unie gemakkelijk gevonden en uitgewisseld kan worden, werd op Europees niveau de INSPIRE-richtlijn in het leven geroepen. De richtlijn werd op 15 mei 2007 van kracht. INSPIRE staat voor INfrastructure for Spatial InfoRmation in the European Community. Met deze kaderrichtlijn schept de Europese Commissie een kader waarbij een Europese geografische data-infrastructuur (GDI) wordt opgericht ten behoeve van het gemeenschappelijk milieubeleid, of het beleid met een directe of indirecte impact op het milieu.

  Onder INSPIRE vallen datasets die betrekking hebben op het milieubeleid in de breedste zin van het woord. Alle datasets, waarvan geoordeeld werd dat zij nodig zijn voor een gedegen milieugerelateerd beleid, werden ondergebracht in 34 thema’s. Deze thema’s zijn op hun beurt onderverdeeld in drie categorieën, die als drie bijlagen bij de richtlijn zijn gevoegd. 

  Bij de uitvoering van alle bepalingen in de richtlijn wordt rekening gehouden met deze bijlagen. Er is geopteerd voor een gefaseerde aanpak: het is haalbaarder en logisch dat de basisdata uit bijlage I eerst uitwisselbaar moeten zijn binnen de EU en eerder moeten voldoen aan de regels die de richtlijn oplegt, en pas daarna de meer thematische datasets. De focus werd recentelijk ook gelegd op datasets die nodig zijn in het kader van de verplichte milieurapporteringen van de lidstaten aan de EC (bvb in het kader van de Europese richtlijnen over water- en luchtkwaliteit). 

  Alle informatie over de richtlijn en de bijlagen vind je op Geopunt

  INSPIRE – de principes

  INSPIRE is gebaseerd op een aantal gemeenschappelijke principes:

  • Gegevens moeten slechts één keer worden verzameld en worden bijgehouden waar deze het meest effectief kan worden onderhouden.
  • Het zou mogelijk moeten zijn om naadloze ruimtelijke informatie uit verschillende bronnen in Europa te combineren en deze met veel gebruikers en applicaties te delen.
  • Het moet mogelijk zijn dat informatie die op één niveau / schaal wordt verzameld, wordt gedeeld met alle niveaus / schalen; gedetailleerd voor grondig onderzoek, algemeen voor strategische doeleinden.
  • Geografische informatie die nodig is voor goed bestuur op alle niveaus moet gemakkelijk en transparant beschikbaar zijn.
  • Informatie over welke geografische informatie beschikbaar is, hoe deze kan worden gebruikt om aan een specifieke behoefte te voldoen, en onder welke voorwaarden deze kan worden verkregen en gebruikt, moet eenvoudig te vinden zijn.

  INSPIRE – wanneer zijn al deze datasets beschikbaar?

  De INSPIRE-richtlijn is in werking getreden op 15 mei 2007 en wordt gefaseerd geïmplementeerd met een volledige uitvoering tegen eind 2020. De details over wanneer wat moet gebeuren zijn te vinden in de roadmap.

  INSPIRE – zoeken, bekijken en downloaden van geodata

  Op geopunt.be kan je de Vlaamse INSPIRE-datasets bekijken in een speciale INSPIRE-kaarttoepassing. 

  In de catalogus van Geopunt http://www.geopunt.be/catalogus kan je Vlaamse datasets, services en applicaties opzoeken, bekijken en downloaden waar beschikbaar. Dit betreft zowel INSPIRE-datasets als datasets die niet onder INSPIRE vallen.

  Alle INSPIRE-datasets van de EU-lidstaten en EFTA(EVA)-landen die momenteel ontsloten worden, zijn te vinden op het INSPIRE-geoportaal: http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/ .

  Er is ook een beta-versie (!) van nieuw INSPIRE-geoportaal beschikbaar waar naar INSPIRE-data kan gezocht worden: http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/thematicviewer/Home.action.

  Antwerpen 18-21 september 2018: de 12e INSPIRE-conferentie

  In september is het opnieuw zover: dan kunnen alle stakeholders hun ervaringen en kennis met INSPIRE delen. Tijdens de conferentie “INSPIRE Users: Make it Work Together” staat de gebruiker centraal.

  De conferentie focust op drie pijlers:

  Allereerst: de gebruikers en het gebruik van INSPIRE

  Via concrete en potentiële use-cases willen we de toegevoegde waarde en voordelen van INSPIRE laten zien voor zowel de technische experts als de eindgebruikers. Tegelijkertijd willen we door deze use-cases een sterkere basis creëren voor de implementatie door de dataleveranciers. INSPIRE wordt door dataleveranciers vaak gepercipieerd als louter en alleen een wettelijke last. We hopen door deze use cases om deze mentaliteit te verschuiven van een belasting naar een opportuniteit voor meer effectievere bedrijfsmodellen in een 'gebruikersgerichte' digitale omgeving .

  Ten tweede: voor het hogere doel, maar niet alleen

  De implementatie van een kader voor digitale infrastructuur zoals INSPIRE is slechts één middel en biedt slechts een deel van de oplossingen die we nodig hebben om de uitstaande en opkomende uitdagingen op het gebied van digitale transformatie aan te pakken voor een beter duurzaam bestuur. Om dergelijke mondiale tot lokale uitdagingen aan te gaan, zijn sterke synergieën nodig tussen Europese, nationale, regionale en lokale strategieën, programma's en initiatieven.

  Deze conferentie is een platform waarop het potentieel en de behoefte aan grotere synergieën zullen worden besproken tussen degenen die betrokken zijn bij het ontwerp en de implementatie van relevante wereldwijde tot lokale initiatieven.

  Aangezien synergie de creatie is van een geheel dat groter is dan de eenvoudige som van de delen, zal bijzondere aandacht worden besteed aan de dialoog met en tussen de lokale niveaus, waar initiatieven zoals Smart Cities en burgerwetenschappelijke initiatieven (“Citizens Science”) globaal denken omzetten in lokale actie en tastbare voordelen voor de burgers en hun omgeving.

  En ten derde: wat kunnen we verbeteren om INSPIRE beter te laten werken?

  In de loop der jaren hebben de EU-lidstaten en de EFTA(EVA)-landen belangrijke inspanningen geleverd om ruimtelijke gegevens beschikbaar te stellen via INSPIRE. Hoe meer gegevens en services worden toegevoegd, hoe meer INSPIRE wordt gebruikt. Echter, zowel databeheerders als gebruikers ondervinden moeilijkheden bij de implementatie en het gebruik van INSPIRE. Duidelijke prioriteiten moeten worden gesteld.Deze conferentie biedt de mogelijkheid om van gedachten te wisselen over de aard van de ondervonden problemen en de mogelijke oplossingen. Problemen kunnen betrekking hebben op organisatie-, databeleids- en bestuurskwesties, evenals op de meer technische aspecten van INSPIRE. In het bijzonder voor de aanpak van dit laatste, zal de deelname van software leveranciers uit de private en open source gemeenschappen een belangrijke bijdrage aan het debat leveren.

  Wij nodigen iedereen uit om zijn/haar voorstel voor een presentatie of workshop in te dienen! De uitgebreide call for submissions kan je bekijken op de INSPIRE website.

  Meer weten?

  Alles over de INSPIRE-conferentie vind je op de conferentie-website: https://inspire.ec.europa.eu/conference2018 .

  Op volgende website vind je meer info over INSPIRE zelf: https://inspire.ec.europa.eu/

  Op Vlaams niveau is er een expertenpagina over INSPIRE op Geopunt: http://www.geopunt.be/nl/voor-experts/inspire

  Alle datasets die ontsloten worden via het INSPIRE-framework kan je opzoeken, bekijken en downloaden via de volgende geoportalen: http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/ (nieuw portaal in beta beschikbaar: http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/thematicviewer/Home.action ).

  Voor Vlaanderen: www.geopunt.be .