chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Informatie voor het lijnmanagement en personeelsdiensten

  Kandidaten aanwerven met competenties verworven buiten een diploma, hoe pak je dit aan? De informatie op deze webpagina is relevant voor het lijnmanagement en personeelsdiensten.

  Voor welke functies?

  Kandidaten aanwerven met competenties verworven buiten een diploma is mogelijk voor alle vacatures waarbij de wervende overheid expliciet beslist dat zij kandidaten zonder diploma, getuigschrift, ervaringsbewijs of toegangsbewijs wil toelaten tot de selectieprocedure:

  • zowel contractuele als statutaire functies;
  • alle aanwervingsfuncties op elk niveau.

  Voor functies vermeld op de lijst van knelpuntfuncties binnen de diensten van de Vlaamse overheid is de overheid niet verplicht om deze procedure toe te passen om te kunnen afwijken van de diplomavoorwaarden.

  De mogelijkheid om kandidaten zonder het vereiste diploma aan te werven is niet van toepassing op de gereglementeerde beroepen: dat zijn beroepen waarvoor reglementair (bijvoorbeeld bij wet of bij koninklijk besluit) wordt bepaald dat men dit beroep alleen mag uitoefenen indien men beschikt over een specifiek diploma: bijvoorbeeld het diploma van arts, landmeter-expert of architect.

  Extra acties

  De lijnmanager:

  • moet bij elke aanwervingsprocedure, naast de kandidaten met het gevraagde diploma, ook de kandidaten tot de selectieprocedure toelaten die al in het bezit zijn van een ervaringsbewijs of een toegangsbewijs voor de vacante functie.
  • kan in samenspraak met de betrokken direct leidinggevende en/of HR-verantwoordelijke, voorafgaand aan de eigenlijke selectieprocedure nagaan of er voor de functie een redelijk vermoeden is dat er ook geschikte kandidaten zijn zonder diploma, ervaringsbewijs of toegangsbewijs. In dat geval kan in het selectiereglement ook een oproep gedaan worden naar deze kandidaten.
  • is verantwoordelijk voor de motivering bij de vacantverklaring dat het gaat om een functie waar normaalgezien weinig kandidaten voor zijn of waarvoor er geschikte kandidaten zijn met relevante beroepservaring zonder het gevraagde diploma.
  • ziet er verder op toe dat iedere kandidaat met een geldig toegangsbewijs, effectief mag starten aan de selectieprocedure, samen met de andere kandidaten.

  De HR-verantwoordelijke:

  • overlegt met de VDAB en de selector bij de opstelling van het selectiereglement over de te bewijzen competenties en bijvoorbeeld de toegelaten ervaringsbewijzen of toegangsbewijzen en minimaal vereiste bewijsstukken.
  • bespreekt met de VDAB het concrete portfolio voor de functie.
  • is verantwoordelijk voor het overleg over het selectiereglement in het bevoegde overlegcomité (EOC).
  • bezorgt de vooraf besproken indicatoren aan de VDAB (de motivering, de functie, het aantal geslaagde en geselecteerde kandidaten met en zonder diploma, invloed op de termijn, ...).

  Termijn

  Na opmaak van het compentiegericht selectiereglement:

  • een maand: voor overleg over het selectiereglement tijdens het bevoegde overlegcomité (EOC) waarbij de meerwaarde van de procedure voor deze functie gemotiveerd wordt;
  • een week: voor de concretisering van het voor die functie in te vullen portfolio, compatibel met de algemeen aanvaarde profielen van Competent (dit kan op zeer korte termijn, afhankelijk van de agenda van de entiteiten en de VDAB).

  Na publicatie van de vacature:

  • 6 weken: voor de kandidaten om hun portfolio samen te stellen (indien nodig met ondersteuning van de VDAB) en voor de VDAB om beoordelaars te zoeken;
  • 2 weken: beoordeling portfolio's en bundeling resultaten.

  Regelgeving en documenten

  Contact

  Meer informatie of een vraag?
  Contacteer het Juridisch Kenniscentrum.