chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Informatie voor kandidaten

  U wilt zich kandidaat stellen voor een vacature bij de Vlaamse overheid, maar u beschikt niet over het vereiste diploma? Hieronder vindt u een antwoord op de volgende vragen:

  Hoe zonder diploma solliciteren bij de Vlaamse overheid?

  • Bij een vacature waarbij de mogelijkheid bestaat om vooraf een toegangsbewijs, uitgereikt door de VDAB, te behalen. In het selectiereglement moet duidelijk staan dat u ook zonder het gevraagde diploma, ervaringsbewijs of een eerder behaald toegangsbewijs mag solliciteren voor de functie. Een voorwaarde om te mogen deelnemen aan de selectieprocedure is het behalen van het toegangsbewijs aan de hand van een portfolio.
  • Bij elke vacature mag u deelnemen aan de selectieprocedure als u voor die functie al een ervaringsbewijs of een toegangsbewijs bezit (ook als een diploma gevraagd wordt). Alleen bepaalde ervaringsbewijzen komen in aanmerking. De huidige lijst vindt u in bijlage bij protocol 269.880. Momenteel bestaat nog niet voor alle functies op die lijst een ervaringsbewijs. Op 1 oktober 2012 bestond er een ervaringsbewijs voor arbeidsconsulent, ICT-ondersteuner, industrieel elektrotechnisch installateur en poetshulp. Voor andere functies werkt men nog een procedure uit (zie www.ervaringsbewijs.be/ervaring.php/beroepen).

  De VDAB kan enkel een toegangsbewijs uitreiken nadat een concrete vacature bij de Vlaamse overheid  werd gepubliceerd waarbij het selectiereglement bepaalt dat een kandidaat een portfolio moet invullen om een toegangsbewijs van de VDAB te behalen. Je kan geen portfolio indienen los van een concrete vacature. Enkel als je je kandidaat stelt voor een concrete vacature, kan je het toegangsbewijs behalen.

  naar boven

  Hoe behaalt u een toegangsbewijs

  Stap 1.

  Het selectiereglement van de functie verwijst naar een portfolio.

  U vult het portfolio in. Een portfolio is een uitgebreid curriculum vitae waaraan u bijlagen kunt toevoegen. In het portfolio legt u uit waarom u over de gevraagde competenties beschikt en dus geschikt bent voor de functie (relevante kennis en vaardigheden). U staaft dit met zoveel mogelijk bewijsstukken (een getuigschrift van een opleiding via afstandsonderwijs of bij de VDAB of Syntra, een ervaringsbewijs, een aanbevelingsbrief van een werkgever, een attest van hoofdanimator, een niet-erkend buitenlands diploma, ...). 
  De VDAB organiseert de nodige ondersteuning bij het invullen van het portfolio (bijvoorbeeld met een handleiding, portfoliobegeleiders, een helpdesk, FAQ’s, …).

  Hulp nodig bij het invullen van het portfolio? Neem contact op met de VDAB: toegangsbewijs@vdab.be.

  Stap 2.

  U stuurt het ingevulde portfolio en de bewijsstukken op naar het adres vermeld in het selectiereglement.

  De VDAB zorgt voor een professionele beoordeling van het ingevulde portfolio door experts. Deze beoordelen of u voldoende kan bewijzen dat u geschikt bent voor de functie. Na de beoordeling brengt de VDAB u op de hoogte van het resultaat.

  Stap 3.

  Bij een positieve beoordeling krijgt u een toegangsbewijs van de VDAB dat u toelaat tot de selectieprocedure.
  Het toegangsbewijs vermeldt de functie waarvoor het toegangsbewijs geldt en dat het zeven jaar geldig is voor eenzelfde functie binnen de diensten van de Vlaamse overheid. Dat betekent dat het bewijs u toegang geeft tot de selectieprocedure voor eenzelfde functie binnen de diensten van de Vlaamse overheid gedurende zeven jaar.

  Stap 4.

  De VDAB bezorgt de positief beoordeelde portfolio’s aan de entiteit die de vacature openstelde, waarna de selectieprocedure kan beginnen.

  De VDAB brengt ook de kandidaten met een negatief beoordeeld portfolio op de hoogte en biedt hen de mogelijkheid om via trajectwerking aan hun ontbrekende of onvoldoend ontwikkelde competenties te werken.

  naar boven

  Wat verandert er aan de deelnemingsvoorwaarden?

  Behalve de diplomavoorwaarde veranderen de voorwaarden voor aanwerving bij de diensten van de Vlaamse overheid niet. Bijvoorbeeld:

  Verklaring van gelijkwaardigheid van het diploma

  Als het vereiste diploma in het buitenland behaald is (zowel als Belg of als buitenlander), moet een attest van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming kunnen worden voorgelegd waaruit blijkt dat het buitenlands diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste diploma. Kunt u dit niet, dan wordt de kandidaat beschouwd als een kandidaat zonder diploma en kan het diploma alleen gebruiken als extra bewijsstuk bij het portfolio.
  De procedure tot gelijkwaardigheidsverklaring neemt een paar maanden in beslag. De kandidaat kan dit document dus het best al vooraf aanvragen, ook al is er nog geen interessante vacature.

  Bewijs van kennis van het Nederlands

  Als het vereiste diploma behaald is in een andere taal dan het Nederlands (zowel als Belg of als buitenlander), dan moet een taalexamen worden afgelegd bij Selor om de kennis van het Nederlands te bewijzen. Ook kandidaten zonder diploma (met ervaringsbewijs of toegangsbewijs) moeten slagen voor een taalexamen bij Selor om aangeworven te kunnen worden.

  Nationaliteitsvereiste

  De nationaliteitsvereiste bepaalt wie in aanmerking komt voor aanwerving bij de diensten van de Vlaamse overheid:

  • voor een beperkt aantal statutaire en contractuele functies moet de kandidaat Belg zijn (zie selectiereglement);
  • voor andere statutaire functies moet de kandidaat burger zijn van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (de EU-lidstaten + Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) of Zwitserland (in deze landen geldt het vrij verkeer van werknemers);
  • voor andere contractuele functies geldt geen nationaliteitsvereiste (geen beperking).

  naar boven

  Wat verandert er aan de selectieprocedure?

  Na de beoordeling van de portfolio’s volgt de selectieprocedure. Aan de selectieprocedure zelf verandert er niets. Het selectiereglement bepaalt zoals altijd het verloop van de selectieprocedure (bijvoorbeeld aantal en soort testen, deelnemingsvoorwaarden, geldigheidsduur).

  Bij de start van de selectieprocedure controleert de selector of de kandidaten voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden (diplomavoorwaarde, aantal jaar ervaring, rijbewijs, nationaliteit, ...). Tijdens de selectie worden de generieke en functiespecifieke competenties van alle kandidaten (met diploma, ervaringsbewijs of toegangsbewijs) op dezelfde manier getest. Alleen wie slaagt voor de selectieprocedure, kan aangeworven worden. Na aanwerving zijn alle kandidaten, met diploma, ervaringsbewijs of toegangsbewijs, volledig gelijk. Ze ontvangen hetzelfde salaris en hebben dezelfde loopbaanmogelijkheden (bijvoorbeeld voor bevordering of horizontale mobiliteit).

  naar boven

  Contactpersonen

  Voor vragen of meer informatie over het portfolio en procedure bij VDAB kunt u terecht bij toegangsbewijs@vdab.be.