chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Digitaalvriendelijke regelgeving

  Nieuwe regelgeving die de Vlaamse overheid opmaakt moet aan vastgelegde kwaliteitscriteria voldoen.

  Om de ambities inzake digitalisering mee in goede banen te leiden, is in het 9e kwaliteitscriterium bepaald dat regelgeving digitaal- en innovatievriendelijk opgesteld moet worden, zodat burgers, bedrijven en organisaties op termijn alle transacties met de overheid digitaal kunnen afhandelen.

  Digitaalvriendelijke regelgeving laat het gebruik van digitale informatie en communicatie toe of verplicht ze. Bovendien laat ze toe om bij het digitaliseren het proces zo open en efficiënt mogelijk in te richten.

  Omdat digitale technologie voortdurend verandert, moet nieuwe regelgeving zoveel mogelijk vanuit een functioneel standpunt (i.p.v. technisch) opgemaakt worden.

  Equivalentieregels in het bestuursdecreet

  Algemeen

  Oudere regelgeving is meestal geschreven voor een context waarin informatie verwerkt wordt in analoge vorm (meestal papier).

  Het bestuursdecreet van 7 december 2018 bevat in artikel II.22 t.e.m. II.25. equivalentieregels, die enerzijds elektronische uitwisseling van berichten mogelijk maken of anderzijds toelaten dat bestuurshandelingen in elektronische vorm gebeuren, ook als de toepasselijke regelgeving enkel voorziet in analoge procedures.

  De equivalentieregels in het bestuursdecreet hebben betrekking op:

  • Uitwisseling van berichten (al dan niet via de eBox);
  • Aangetekende zending;
  • Opmaken en ondertekenen van documenten;
  • Vervangen van (analoge) documenten door een elektronische kopie.

  De equivalentieregels laten toe dat overheden in Vlaanderen evolueren naar moderne, digitale overheden zonder dat de toepasselijke regelgeving hiervoor moet worden aangepast.

  Let wel: Het bestuursdecreet schept ook voor nieuwe regelgeving een kader, maar niet alle bovenvermelde artikelen hebben dezelfde draagwijdte. Voor het schrijven van nieuwe regelgeving wordt daarom sterk aangeraden de nota met modelbepalingen (zie hieronder) voor digitaalvriendelijke regelgeving te gebruiken. Ook de relatie tussen regelgeving voor de inwerkingtreding van het Bestuursdecreet en erna wordt in deze nota scherp gesteld.

  In de nota ‘Richtlijnen Digitaalvriendelijke regelgeving’ kan u meer uitleg over het gebruik van de equivalentieregels terugvinden.

  Gebruik van de eBox

  Sinds 2019 is de federale eBox beschikbaar. Via deze “digitale brievenbus” heeft elke burger of onderneming op een eenvoudige en veilige manier toegang tot officiële documenten van de overheid. De eBox wordt gebruikt door zowel de federale als Vlaamse en lokale overheden om documenten te verzenden. Om de rechtszekerheid bij gebruik van de federale eBox door Vlaamse overheidsinstanties te verhogen, is er in 2021 een nieuw artikel II.23/1 toegevoegd in het bestuursdecreet.

  In de nota ‘Richtlijnen Digitaalvriendelijke regelgeving’ kan u meer informatie terug vinden over de eBox en de toepassing van artikel II.23/1 van het estuursdecreet.  

  Modelbepalingen om regelgeving digitaalvriendelijk te maken

  Het bestuursdecreet van 7 december 2018 bevat equivalentieregels op basis waarvan analoge procedures in regelgeving die reeds bestond voor de inwerkingtreding van het bestuursdecreet elektronisch kunnen verlopen of gebruik gemaakt kan worden van een andere techniek (bvb. ‘eBox’) dan de specifieke elektronische techniek (bvb. ‘e-mail’) zoals bepaald in de toepasselijke regelgeving. Naast die bestaande regelgeving is het echter ook van belang aandacht te hebben voor het digitaalvriendelijk opmaken van nieuwe regelgeving.

  Om Vlaamse en lokale overheden hierbij te ondersteunen zijn modelbepalingen opgesteld. Deze modelbepalingen hebben betrekking op gangbare bestuurshandelingen (kennisgeving, bekendmaking, authenticatie, aangetekende zending, …).

  Ze worden opgedeeld in vijf categorieën:

  • Algemene begrippen;
  • Modelbepalingen gerelateerd aan de authenticiteit / integriteit van berichten;
  • Modelbepalingen gerelateerd aan communicatie en publicatie van berichten;
  • Modelbepalingen gerelateerd aan de inhoud, betekenis of juridische waarde van berichten;
  • Modelbepalingen gerelateerd aan procedurele vereisten.

  Ook de modelbepalingen kan u in de nota ‘Richtlijnen Digitaalvriendelijke regelgeving’ terugvinden.