chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Selectiecommissie Vlaamse overheid

  De gegevens op deze webpagina werden recentelijk aangepast naar aanleiding van het nieuwe Bestuursdecreet van 7 december 2018.

  Context en voorgeschiedenis

  Het Bestuursdecreet van 7 december 2018 voorziet in de oprichting van een aantal selectiecommissies. Deze zijn bevoegd voor een specifiek toepassingsgebied. Elke commissie is samengesteld uit leden die sterk vertrouwd zijn met de werking van overheidsinstanties die onder het toepassingsgebied vallen en over voldoende expertise beschikken op het vlak van het beheren, bewaren en vernietigen van bestuursdocumenten.

  Zo wordt er één selectiecommissie opgericht voor de Vlaamse administratie, administratieve rechtscolleges, adviesorganen, Vlaamse openbare instellingen (korte naam ‘selectiecommissie Vlaamse overheid’). Om tot die oprichting over te gaan, is er eerst een uitvoeringsbesluit nodig. Dit uitvoeringsbesluit ontbreekt momenteel nog maar wordt verwacht in de loop van 2019.

  Ook voor het Bestuursdecreet was er reeds een selectiecommissie voor de Vlaamse overheid operationeel. Ook in het voormalige Archiefdecreet van 9 juli 2010 en het uitvoeringsbesluit van 21 maart 2014, werd de oprichting van verschillende selectiecommissies voorzien. De selectiecommissie voor de Vlaamse overheid is de enige daarvan die toen formeel van start is gegaan in december 2015.

  De taken van de nieuwe selectiecommissie Vlaamse overheid zullen grotendeels gelijklopend zijn met de werking van de selectiecommissie Vlaamse overheid in de context van het Archiefdecreet. Wel wordt het toepassingsgebied van de commissie via het Bestuursdecreet uitgebreid. Anders dan voordien zal de nieuwe selectiecommissie Vlaamse overheid ook bevoegd zijn voor de selectieregels van de administratieve rechtscolleges.

  Zodra het benodigde uitvoeringsbesluit in werking treedt, kan de nieuwe selectiecommissie Vlaamse overheid formeel opgericht worden. Er komt in de loop van 2019 nog een oproep voor nieuwe leden. Meer info hierover volgt nog.

  Nieuwe leden voor selectiecommissie Vlaamse overheid gezocht

  Heb je interesse om mee het selectie- en waarderingsbeleid binnen de Vlaamse overheid vorm te geven? Heb je expertise rond informatiebeheer en selectie van overheidsinformatie en ben je vertrouwd met de werking van de Vlaamse overheid? De coördinerende archiefdienst is op zoek naar gemotiveerde leden voor de nieuwe selectiecommissie Vlaamse overheid.

  Waarom een nieuwe selectiecommissie?

  De bestaande selectiecommissie is nog geënt op de bepalingen uit het Archiefdecreet. Nu dit decreet ondertussen vervangen is door het Bestuursdecreet van 7 december 2018, dient er een nieuwe commissie te worden opgericht. Daarenboven zijn de taken en het toepassingsgebied1 van de commissie licht gewijzigd. Deze wijzigingen bieden een uitgelezen kans om ook nieuwe collega’s op te nemen in de selectiecommissie. Daarom kiezen we niet voor een volledige doorstart van de huidige commissie.

  Taken van de selectiecommissie Vlaamse overheid

  Als lid van de selectiecommissie heb je volgende taken:

  • deelname aan de vergaderingen van de selectiecommissie; 
  • nalezen en beoordelen van in informatiebeheersplannen opgenomen selectieregels; 
  • opmaken en actualiseren van generieke selectieregels; 
  • beoordelen van vernietigingsaanvragen. 

  Je wordt als selectiecommissielid benoemd door de minister voor een periode van vijf jaar. Uiteraard kan je op eender welk moment je ontslag geven.

  Deelname aan de selectiecommissie geeft je de kans om de nieuwste ontwikkelingen en adviezen rond het informatiebeheersplan/selectieregels/serieregister op de voet te volgen en hieraan mee te werken. Verder bieden we mogelijkheden om je expertise uit te bouwen, te netwerken met collega’s en te blijven bijleren over informatiebeheer in brede zin, kortom: een meerwaarde voor de eigen entiteit.

  Het secretariaat van de selectiecommissie Vlaamse overheid ligt bij de coördinerende archiefdienst. Dit secretariaat zorgt zowel voor inhoudelijke als administratieve ondersteuning.

  Ben je geïnteresseerd om deel te nemen aan de selectiecommissie?

  De coördinerende archiefdienst ontvangt jouw kandidatuur graag uiterlijk op maandag 1 juli 2019 per mail (informatiemanagement@vlaanderen.be of selectiecommissie_VO@vlaanderen.be). Ingediende kandidaturen worden beoordeeld op basis van volgende criteria:

  • je motivatie om deel uit te maken van de selectiecommissie; 
  • expertise rond het beheren, bewaren en vernietigen van bestuursdocumenten; 
  • de mate waarin je vertrouwd bent met de werking van de Vlaamse overheid. 

  We geven je nadien zo snel mogelijk feedback. Onder de selectiecommissieleden zal tevens een voorzitter worden aangewezen.  

  Meer info? 

  Katlijn Vanhee en Jana Van Bouwel (respectievelijk voorzitter en secretaris van de huidige selectiecommissie Vlaamse overheid) lichten de werking van de commissie toe tijdens een vrijblijvend infomoment. Dit vindt plaats op dinsdag 18 juni om 11u, in het Hendrik Consciencegebouw (lokaal 1B11) in Brussel. Inschrijven is niet nodig.  

  Voor meer info kan je steeds ook terecht bij Jana Van Bouwel (0499 77 31 37). 

  Regelgevend kader

  Het volledige regelgevende kader m.b.t. de selectiecommissies is te raadplegen op de webpagina van het 'Bestuursdecreet - Beheren, bewaren en vernietigen bestuursdocumenten'.

  Wat doet de selectiecommissie Vlaamse overheid?

  De selectiecommissie Vlaamse overheid zal conform het Bestuursdecreet voor haar toepassingsgebied drie diensten verrichten. Deze komen sterk overeen met de bevoegdheden van de selectiecommissie volgens het Archiefdecreet.

  1. Opmaken van algemene lijsten met selectieregels

  De selectiecommissie maakt zelf lijsten met selectieregels (in het voormalige archiefdecreet gekend onder het begrip ‘selectielijsten’) op die als basis dienen voor de informatiebeheersplannen die overheidsinstanties uit haar toepassingsgebied zelf moeten opmaken. In eerste instantie focust de selectiecommissie zich op de thema's die het merendeel van de overheidsinstanties aanbelangen.

  In het nog op te maken uitvoeringsbesluit van het Bestuursdecreet zullen verdere bepalingen worden vastgesteld voor de goedkeuring van deze selectieregels. Verwacht wordt dat deze administratief minder zwaar zullen zijn dan de bekrachtiging van de selectielijsten door de Vlaamse Regering die conform het Archiefdecreet werd opgelegd.

  De door de selectiecommissie goedgekeurde en door de Vlaamse Regering bekrachtigde selectielijsten zijn hier te raadplegen. Ze zijn opgemaakt in de context van het Archiefdecreet maar blijven, behoudens wijzigingen, geldig tot en met 2024.

  2. Goedkeuren van informatiebeheersplannen (met selectieregels voor een overheidsinstantie)

  Een informatiebeheersplan bevat richtlijnen omtrent bewaartermijnen en bestemmingen (bewaren of vernietigen) die naar boven toe (kunnen) afwijken van de richtlijnen die opgenomen zijn in de selectielijsten. Een overheidsinstantie kan bijvoorbeeld opteren om een bestuursdocument 10 jaar te bewaren terwijl de lijst met selectieregels slechts 5 jaar voorschrijft. Indien de overheidsinstantie wil afwijken van de richtlijnen in de lijst van de selectiecommissie dient dit wel omstandig gemotiveerd te worden in het betreffende verantwoordingsveld.

  De selectiecommissie zal enkel een bindend oordeel vellen over de bewaartermijnen en de bestemmingen die aan het bestuursdocument wordt toegekend. Over de overige inhoud van een informatiebeheersplan kan de commissie een advies uitbrengen, maar dit is niet bindend. De adviezen over bewaartermijn en bestemmingen zijn dit wel.

  In het nog op te maken uitvoeringsbesluit bij het Bestuursdecreet zullen verdere bepalingen worden vastgesteld voor de goedkeuring van deze selectieregels. Verwacht wordt dat deze administratief minder zwaar zullen zijn dan de bekrachtiging van de selectielijsten door de Vlaamse Regering die conform het Archiefdecreet werd opgelegd.

  De door de commissie goedgekeurde en door de Vlaamse Regering bekrachtigde informatiebeheersplannen zijn hier te raadplegen. Ze zijn opgemaakt in de context van het Archiefdecreet maar momenteel nog steeds geldig.

  3. Goedkeuren van vernietigingsaanvragen

  Om consistentie te bewaren in het Vlaamse selectie- en waarderingsbeleid zal de selectiecommissie Vlaamse overheid zich buigen over de  ad-hoc vernietigingsaanvragen.

  Er zal enkel een vernietigingsaanvraag ingediend moeten worden indien de overheidsinstantie voor de te vernietigen informatie niet beschikt over een goedgekeurde selectieregel. Precies dezelfde redenering is ook terug te vinden in het Archiefdecreet. Een ad-hoc vernietigingsaanvraag bij de selectiecommissie moet enkel ingediend worden als er nog geen goedgekeurd informatiebeheersplan of nog geen selectielijst voor de te vernietigen overheidsinformatie bestaat.

  De selectiecommissie stelt zich tot doel om vernietigingsaanvragen binnen een termijn van 10 werkdagen af te handelen.

  Wie zijn de leden van de selectiecommissie Vlaamse overheid?

  De leden van de huidige selectiecommissie Vlaamse overheid zijn benoemd door de Vlaamse Regering. Het Besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2015 ter benoeming van de effectieve en de plaatsvervangende leden betekende onmiddellijk ook de officiële oprichting van de selectiecommissie voor de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest.

  De selectiecommissie Vlaamse overheid bestaat momenteel uit 10 effectieve en 5 plaatsvervangende leden die benoemd zijn tot en met 2021. De Vlaamse Regering heeft Katlijn Vanhee benoemd tot voorzitter en Vania Vande Voorde als vice-voorzitter. Op de pagina over de samenstelling van de selectiecommissie vind je meer informatie over deze effectieve en plaatsvervangende leden.

  Het secretariaat van de selectiecommissie Vlaamse overheid ligt bij de coördinerende archiefdienst. Het is dan ook aan dit adres dat voorstellen, suggesties of vragen geadresseerd moeten worden.