chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Interpretatie VPS: tweede salarisschaal directeur-ingenieur?

  Interpretatie bij art. V 46 VPS

  Vraag:

  Kan een personeelslid met de graad van directeur-ingenieur, die bezoldigd wordt in de salarisschaal A221, en afdelingshoofd wordt, nog de 2de salarisschaal in de functionele loopbaan van directeur-ingenieur krijgen (A222)?

  Wat als er om een of andere reden een einde komt aan het mandaat van afdelingshoofd. Betrokkene kan dan in principe vrijwillig afzien van haar benoeming in het middenkader en in een andere graad herplaatst worden. Kunnen hier garanties geboden worden dat ze in haar oude graad wordt herplaatst? Wat met de schaalanciënniteit die ze in haar oude graad of de graad van afdelingshoofd heeft verworven?

  Antwoord:

  1.Aanstelling als afdelingshoofd

  Artikel VII 13, § 2 VPS bepaalt het volgende: “Een mandaathouder geniet de salarisschaal, vermeld in artikel VII 12, § 1, tenzij de salarisschaal verbonden aan de organieke graad voordeliger is”. Met andere woorden, er is een garantie van behoud van de “salarisschaal”, maar er is geen garantie op behoud van de “functionele loopbaan”.

  In casu zal betrokkene bij de aanstelling in de mandaatgraad van afdelingshoofd dus bezoldigd worden in de salarisschaal A285 (ligt hoger dan de salarisschaal A221), en zal zij de functionele loopbaan A285 – A286 doorlopen (dus geen garantie van genot van de schaal A222).

  Dit zal inderdaad tot gevolg hebben dat zij op een bepaald ogenblik als afdelingshoofd een lagere bezoldiging zal ontvangen dan in haar oude organieke graad (A222 is immers hoger dan A285). Op het ogenblik dat zij zal bezoldigd worden in de salarisschaal A286 (na 6 jaar in de A285) zal haar bezoldiging weer hoger liggen (A286 is hoger dan de A222).

  2. Einde van het mandaat

  Op grond van artikel V 46, §3 VPS wordt de titularis bezoldigd binnen het middenkader in de graad van hoofdadviseur overeenkomstig artikel V 43, § 1. Hierbij moet rekening worden gehouden met artikel V 43, §4 VPS, namelijk dat de schaalanciënniteit, verworven in het mandaat van afdelingshoofd of projectleider, aangerekend op de schaalanciënniteit in de graad van hoofdadviseur (functionele loopbaan A212 – A213).

  Wanneer betrokkene vrijwillig uit het middenkader uittreedt (artikel V 46, §4 VPS) wordt zij herplaatst in een andere graad. Dit kan om het even welke andere graad zijn (bv. directeur, adviseur, directeur-ingenieur, adjunct van de directeur, ingenieur, …) voor zover betrokkene aan de vereisten voor deze functie voldoet.

  De lijnmanager beslist over de inschaling in een schaal verbonden aan die graad, en bepaalt de schaalanciënniteit die hij op de trap van de functionele loopbaan verkrijgt. Hierbij kan rekening gehouden worden met loopbaanantecedenten en / of ervaring. Er geldt uiteraard geen garantie van behoud van salaris noch van schaalanciënniteit. Er is wel behoud van geldelijke anciënniteit.

  De basisregels inzake schaalanciënniteit, herplaatsing, overplaatsing en vrijwillige terugzetting in graad van deel VI van het VPS zijn niet van toepassing voor de herplaatsing van de hoofdadviseur.

  Als betrokkene uit het middenkader uittreedt, en herplaatst wordt in de graad van directeur-ingenieur, betekent dit dat de lijnmanager de keuze heeft om te bepalen dat betrokkene wordt bezoldigd in hetzij de salarisschaal A221, hetzij A222.