chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Interpretatie VPS: verlof voor opdracht: gevolgen op administratief en geldelijk vlak

  Interpretatie bij art. X 49

  Vraag:

  Welke zijn de belangrijkste gevolgen op administratief en geldelijk vlak van het verlof voor opdracht? 

  Antwoord:

  De ambtenaar met verlof voor opdracht van algemeen belang behoudt zijn administratieve en geldelijke rechten, behoudens uitdrukkelijke afwijkingen voorzien in het VPS.

  Motivering:

  1. Administratieve toestand: krachtens artikel X 50 wordt het verlof voor de uitoefening van een opdracht van algemeen belang gelijkgesteld met een periode van dienstactiviteit.
  2. Evaluatie: volgens artikel IV 1 wordt de ambtenaar die in de loop van het kalenderjaar gedurende ten minste drie maanden prestaties heeft geleverd, m.b.t. deze prestaties geëvalueerd. De toelichting bij dit artikel bepaalt dat indien een ambtenaar die verlof voor opdracht heeft bekomen, meer dan negen maand afwezig was tijdens het evaluatiejaar, hij niet onderworpen wordt aan de jaarlijkse evaluatie.
  3. Functionele loopbaan: luidens artikel VI 106 kan de ambtenaar met verlof voor opdracht, in afwijking van VI 105 zijn schaalanciënniteit enkel aan normale snelheid opbouwen.
  4. Verloven:
   - volgens artikel X 10 geeft elke periode van dienstactiviteit recht op jaarlijkse vakantiedagen. Bijgevolg heeft een ambtenaar met verlof voor opdracht recht op jaarlijkse vakantie- en feestdagen onder de voorwaarden bepaald door titel 2 van deel X.
   - de ambtenaar met verlof voor opdracht valt ook onder de overige bepalingen van deel X met betrekking tot de diverse verlofstelsels.
  5. Geldelijke toestand: Indien het de bedoeling is om het salaris van de ambtenaar voor de duur van de opdracht door te betalen en terug te vorderen in toepassing van artikel X 50 § 1, dan zal de ambtenaar het salaris, de toelagen, het vakantiegeld, de eindejaarstoelage en vergoedingen verder ontvangen overeenkomstig de bepalingen van deel VII.
   Indien de ambtenaar echter contractueel wordt bij de nieuwe werkgever, moet rekening gehouden worden met een wachttijd van 12 maanden om recht te hebben op ZIV-uitkeringen bij ziekte, moederschapsrust, vaderschapsverlof, ...
  6. Pensioenen: aangezien een ambtenaar met verlof voor opdracht in dienst blijft bij de diensten van de Vlaamse overheid, blijven zijn rechten op een ambtenarenpensioen onverminderd verder gelden.

  naar boven