chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Interpretatie VPS: vertrouwelijke behandeling gegevens

  Interpretatie bij art. II 2

  Vraag:

  Kan een ambtenaar een verklaring tot vertrouwelijke behandeling van gegevens in een dossier onderschrijven?

  Antwoord:

  Een verklaring tot vertrouwelijke behandeling van de gegevens in een dossier is inpasbaar in de geldende wetgeving. Aangeraden wordt in deze verklaring te verwijzen naar de verplichtingen van het VPS waaraan men als ambtenaar onderworpen is.

  Motivering:   

  De plichten van de ambtenaar vloeien reeds voort uit het Vlaams Personeelsstatuut, de wetgeving inzake openbaarheid van bestuur, privacywetgeving, deontologische codes… en zijn dus reeds eenzijdig vastgesteld. Deze teksten verwijzen reeds naar mogelijke geheimhoudingsbepalingen.

  - VPS. Discretieplicht (geldt wel niet t.a.v. collega’s)

  Art. II 2. Onverminderd de reglementering inzake openbaarheid van bestuur, is het hem (personeelslid) enkel verboden feiten bekend te maken die betrekking hebben op:
  3° de financiële belangen van de overheid;
  6° het vertrouwelijke karakter van commerciële, intellectuele en industriële gegevens;
  en zo de bekendmaking een inbreuk is op de rechten en vrijheden van de burger.

  - Bestuursdecreet van 7/12./2018

  Artikel II.34

  Tenzij de aanvraag betrekking heeft op milieu-informatie, wijzen de overheidsinstanties, vermeld in artikel II.28, § 1, een aanvraag tot openbaarmaking af als:
  2° de openbaarmaking afbreuk doet aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, tenzij de betrokken persoon met de openbaarmaking instemt;
  6° het om bestuursdocumenten gaat die informatie bevatten die door een derde is verstrekt zonder dat hij daartoe verplicht is en die hij uitdrukkelijk als vertrouwelijk heeft bestempeld, tenzij die persoon met de openbaarmaking instemt.


  Artikel II.35

  Tenzij de aanvraag betrekking heeft op milieu-informatie, wijzen de overheidsinstanties, vermeld in artikel II.28, § 1, een aanvraag tot openbaarmaking af als ze van oordeel zijn dat het belang van de openbaarheid niet opweegt tegen de bescherming van een van de volgende belangen:
  1° een economisch, financieel of commercieel belang van de overheidsinstanties;
  3° het vertrouwelijke karakter van commerciële en industriële informatie, als die informatie beschermd wordt om een gelegitimeerd economisch belang te vrijwaren, tenzij degene van wie de informatie afkomstig is met de openbaarheid instemt;

  - Privacywetgeving

  Persoonsgegevens mogen niet verder doorgegeven worden indien dit niet beantwoordt aan de doeleinden die gesteld werden voor de verwerking van de gegevens.

  (laatste update: 20/03/2012)