chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Integriteitsactoren in de entiteiten

  Leidinggevenden 

  Leidinggevenden zijn het eerste aanspreekpunt van hun medewerkers over integriteitsvragen en -dilemma’s. Daarnaast hebben ze een belangrijke voorbeeldfunctie op het vlak van integriteit en moeten ze voor kwetsbare functies en voor entiteitspecifieke situaties bijkomende afspraken maken en die opvolgen.

  Bekijk hier de presentatie over autenthiek leiderschap

  Bekijk hier de presentatie over integriteit en preventie: leidinggevenden in de hoofdrol

  Contactpersonen integriteit

  Heel wat entiteiten van de Vlaamse overheid hebben een contactpersoon integriteit. De contactpersonen integriteit helpen bij de uitwerking van het integriteitsbeleid binnen hun entiteit. U kunt terecht bij de contactpersoon integriteit van uw entiteit met dilemmavragen en vragen bij de algemene en eventuele entiteitspecifieke deontologische codes.

  Raadpleeg een overzicht van de huidige contactpersonen integriteit per entiteit 

  Integriteit is het juiste doen als niemand het zie - een interview

  Vertrouwenspersonen

  Binnen de Vlaamse overheid hebben verschillende entiteiten vertrouwenspersonen psychosociaal welzijn. De rol van deze vertrouwenspersonen kadert binnen de wet van 11 juni 2001 die werknemers beschermt tegen pesten, geweld, ongewenst seksueel gedrag en psychische belasting op het werk.

  Deze vertrouwenspersonen worden door de aard van hun taak ook vaak geconfronteerd met allerlei dilemma’s waar personeelsleden zelf mee worstelen en daarom ook als klankbord voor integriteitsvragen aangesproken worden. De vertrouwenspersoon moet zelf niets melden maar kan u helpen met nadenken over integriteitsdilemma’s en weet bij wie u het juiste antwoord vindt op specifieke vragen. De vertrouwenspersoon kan u bovendien doorverwijzen naar de juiste instanties als u een integriteitsschending (bijvoorbeeld: fraude, diefstal…) wilt melden. De vertrouwenspersoon legt u uit welke bescherming mogelijk is wanneer u vreest dat uw melding nadelige gevolgen heeft voor uzelf.

  Raadpleeg een overzicht van de huidige vertrouwenspersonen per entiteit

  P&O-verantwoordelijken

  P&O-verantwoordelijken hebben een sleutelfunctie op het vlak van integriteit. Enerzijds moeten ze zelf integer zijn in hun eigen werkzaamheden. Zij spelen onder meer een rol bij de selecties en wervingen van personeelsleden, zorgen mee voor het onthaal van nieuwe personeelsleden, beschikken over vertrouwelijke informatie over medewerkers, bieden ondersteuning en advies aan leidinggevenden en personeelsleden, werken mee aan de personeelspeilingen en bottom-up-evaluaties van hun entiteiten…

  Verder hebben p&o-verantwoordelijken ook een specifieke rol ten opzichte van de verschillende doelgroepen binnen het integriteitsbeleid: bijvoorbeeld  integriteit kaderen in het onthaalbeleid, dilemmatrainingen organiseren voor leidinggevenden en kwetsbare functies, de gewenste organisatiecultuur meten, ondersteunen, competenties ontwikkelen, maatregelen op organisatieniveau ondersteunen (zoals uitvoeren van risicoanalyses), ...

  Een aantal van de p&o-verantwoordelijken combineren hun functie ook met de rol van vertrouwenspersoon of van contactpersoon integriteit.

  In de handreiking integriteitsbeleid vindt u meer informatie over de functie van P&O-verantwoordelijke als integriteitsactor. 

  Diversiteitsambtenaren

  De diversiteitsambtenaren coördineren de acties rond gelijke kansen en diversiteit in hun beleidsdomein of entiteit. Samen met een aantal experts vormen de diversiteitsambtenaren uit de verschillende entiteiten van de Vlaamse overheid een netwerk in de Commissie Diversiteit Vlaamse overheid. De Commissie Diversiteit Vlaamse overheid ondersteunt en voedt het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid in de Vlaamse overheid. De commissie komt om de twee maanden samen. De diversiteitsambtenaar zit de vergaderingen voor.

  Overzicht van de diversiteitsambtenaren

  Ankerpunten organisatiebeheersing

  Elke entiteit heeft een ankerpunt organisatiebeheersing als aanspreekpunt voor organisatiethema's. Integriteit is één van de vier globale doelstellingen van organisatiebeheersing binnen de leidraad interne controle/organisatiebeheersing naast effectiviteit, kwaliteit en efficiëntie (EIKE). De ankerpunten komen samen in het netwerk organisatiebeheersing.

  Overzicht van de ankerpunten organisatiebeheersing.

  Klachtenmanagers

  Klachtenmanagers behandelen de klachten van hun dienst in 1e lijn. Zij proberen een oplossing te zoeken voor de klacht. Wanneer de klacht niet uitgeklaard kan worden, kan de klager terecht bij de Vlaamse ombudsdienst in 2e lijn. Klachtenmanagers zijn belangrijke partners om klachten m.b.t. integriteit correct te behandelen en door te verwijzen.

  Voor de contactgegevens van een klachtenmanager van een bepaalde dienst, zend een e-mail naar 1700 en vraag zijn gegevens op, of bel gratis naar 1700.