chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Interpretatie VPS: cumulatie van beroepsactiviteiten bij een vennootschap

  Interpretatie bij art. II 12 en art. II 13

  Vraag:

  Kan een functie bij de Vlaamse overheid gecombineerd worden met een functie bij een vennootschap die als activiteiten het aankopen en verkopen van wijnen heeft? M.a.w.: bestaat hier een deontologisch of statutair bezwaar?

  Antwoord:

  Er bestaan geen generieke onderrichtingen die stellen in welke gevallen personeelsleden een functie mogen opnemen bij vennootschappen of toetreden tot vennootschappen. Er is wel voorzien in een statutaire regeling omtrent de cumulatie van (beroeps)activiteiten en onverenigbaarheden. De toetsing in concreto van een cumulatie van een activiteit aan de bepalingen van het VPS komt toe aan de bevoegde overheid.
  Bij deze toetsing is de omschrijving van het maatschappelijk doel van de vennootschap waar betrokkene een mandaat uitoefent of tot dewelke hij toetreedt in die zin van belang.

  Motivering:

  Voor de uitoefening van gewone en beroepsactiviteiten buiten de diensturen is geen beperking, rem of aanvraag voorzien. Niettemin blijft de toetsing aan artikel II 10 VPS (zie verder) en de deontologische code mogelijk. Om een zelfstandige activiteit in bijberoep uit te oefenen buiten de diensturen (vb. tijdens het weekend of na de werkuren) is geen toestemming nodig.

  Binnen de diensturen mag het personeelslid in principe geen bezoldigde of onbezoldigde activiteiten cumuleren. De aan het ambt inherente activiteiten vallen evenwel buiten het cumulatieverbod. De cumulatie binnen de diensturen van niet aan het ambt inherente activiteiten (vb. onderwijsopdracht, mandaat in raad van bestuur, ook artistieke activiteiten, landbouwexploitie,..) is onderworpen aan een voorafgaandelijke toestemming die de activiteit aan de deontologische regels en het dienstbelang toetst.

  De lijnmanager staat deze toe onder zijn verantwoordelijkheid waarbij hij oordeelt of de cumulatie op substantiële wijze het functioneren van de dienst hindert of de noodzakelijke beschikbaarheid van het personeelslid in het gedrang brengt. De lijnmanager zal zijn toestemming weigeren als de cumulactiviteit niet dienstig is voor de administratie.

  Tevens wordt de cumulatie van activiteiten binnen en buiten de diensturen getoetst aan artikel II 10 van het VPS inzake onverenigbaarheden:

  "De hoedanigheid van personeelslid is onverenigbaar met elke activiteit die het personeelslid zelf of via een tussenpersoon verricht en waardoor ofwel:

  1. de functieplichten niet kunnen worden vervuld;
  2. de waardigheid van de functie in het gedrang komt en/of het vertrouwen van het publiek in de dienst wordt aangetast;
  3. de eigen onafhankelijkheid wordt aangetast;
  4. een conflict tussen tegenstrijdige belangen ontstaat."

  Het personeelslid kan geen activiteiten uitoefenen die het vervullen van zijn plichten in de weg staan.

  Deontologische Code

  In de deontologische code van 6 juli 2011 wordt bij cumulatie van beroepsactiviteiten het principe van de objectiviteit vooropgesteld en elke vorm van belangenvermenging nadrukkelijk uitgesloten:

  "Persoonlijke voorkeur en privé-belangen

  U probeert zo veel mogelijk te voorkomen dat privé-belangen de objectiviteit van uw taakuitoefening kunnen beïnvloeden. Dat is bijvoorbeeld het geval als u zelf of via een tussenpersoon belangen hebt in bedrijven of organisaties die u in uw functie moet beoordelen bij een administratieve procedure. Als zo'n situatie zich toch voordoet, brengt u uw chef op de hoogte en geeft u het dossier door aan een collega. (...)

  Buiten de uitoefening van uw functie mag u geen betaald advies verlenen in dossiers waarbij u zelf professioneel betrokken kunt zijn. Als u buiten de uitoefening van uw functie betaald advies verleent, zorgt u ervoor dat uw adviespraktijk op geen enkel manier verband houdt met de dossiers waar u als personeelslid bij betrokken bent, of onder de bevoegdheid van de dienst waaraan u verbonden bent valt."

  (laatste update: 10/11/2011)

  naar boven