chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Interpretatie VPS: functie van woordvoerder versus spreekrecht en onverenigbaarheden

  Interpretatie bij art. II 2 en art. II 10

  Vraag:

  Welke bepalingen gelden in geval van politieke activiteiten bij bepaalde functies zoals woordvoerders, waarbij de neutraliteit van de instelling dient gegarandeerd?

  Antwoord:

  Er dient rekening te worden gehouden met de plicht tot terughoudendheid.

  Motivering:

  1. Onverenigbaarheden voor het uitoefenen van de functie van woordvoerder

  Het passief kiesrecht (het recht om verkozen te worden voor een politiek mandaat) wordt ook voor personeelsleden van de diensten van de Vlaamse overheid gegarandeerd door artikel 8, tweede lid van de Grondwet. Enkel de GW en de overige wetten op de politieke rechten kunnen bepalen welke de vereisten zijn waaraan men moet voldoen om het passief kiesrecht te kunnen uitoefenen. Onverenigbaarheden tussen de uitoefening van een functie en de uitoefening van een politiek ambt kunnen dus alleen door de wet (of het decreet) ingevoerd worden.

  Voor alle personeelsleden is een politiek verlof voorzien in het VPS dat beoogt de uitoefening van hun politieke rechten te vergemakkelijken door hun de nodige tijd te verschaffen voor het efficiënt uitoefenen van hun mandaat en anderzijds bepaalde cumulaties te weren die niet gerechtvaardigd zijn en schaden aan de goede werking van de diensten. In het licht van deze bepalingen kan betrokkene niet vervangen worden als woordvoerder o.w.v. politieke activiteiten.

  2. Deontologische plichten

  Essentieel is ook het spreekrecht van personeelsleden (artikel II 2 VPS). In de deontologische code van 6 juli 2011 wordt expliciet bepaald "U hebt als privé-persoon het volste recht om tegenover derden uw politieke overtuiging te uiten en om kritiek te geven op de overheid." Ambtenaren hebben wel een plicht tot terughoudendheid. Dit impliceert dat de ambtenaar geen afbreuk mag doen aan het vertrouwen dat het publiek moet kunnen hebben in het overheidsbestuur. De ratio legis is dus het vertrouwen van de bevolking in de administratie hoog te houden en de professionaliteit en neutraliteit van de overheidsdienstverlening te beschermen.

  In die zin kan de betrokken entiteit vragen aan het personeelslid om de functie van woordvoerder in de media niet te koppelen aan de politieke activiteit. In het geval in de media de link wordt gelegd tussen de functie en de politicus dient duidelijk te worden gemaakt dat betrokkene in eigen naam spreekt en niet namens zijn dienst.

  (laatste update: 10/11/2011)

  naar boven