chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Interpretatie VPS: gebruik van professioneel verworven kennis in een actiecomité

  Interpretatie bij art. II 2

  Vraag:

  Kunnen ambtenaren 'als privé-persoon' hand en spandiensten verlenen aan een actiecomité en daarbij gebruik maken van hun professioneel verworven kennis en kunnen ze tegen het Vlaams Gewest actief optreden in het kader van deze actiecomités?

  Antwoord:

  Wanneer de ambtenaar gebruik maakt van zijn spreekrecht moet hij rekening houden met de principes van het VPS en de deontologische code waaronder de plicht tot loyauteit, de plicht om vertrouwelijke gegevens geheim te houden en het verbod om gegevens over het interne beraad bekend te maken zolang er in de betrokken aangelegenheid geen eindbeslissing is genomen. Het spreekrecht kan ook in conflict komen met het vertrouwen dat de burger moet hebben in een overheidsdienst en met de goede werking van de overheidsdienst. De ambtenaar kan worden onderworpen aan een tuchtprocedure indien hij is tekort geschoten bij de naleving van zijn deontologische plichten. Een nauwgezet onderzoek van de concrete feiten moet dit aantonen.

  Motivering:

  Loyauteit en correctheid (artikel II 1 VPS)
  "Het personeelslid zet zich op een actieve en constructieve wijze in voor de realisatie van de opdracht en doelstellingen van de diensten van de Vlaamse overheid. Het personeelslid oefent zijn functie op een loyale en correcte wijze uit onder het gezag van zijn lijnmanager en/of functionele chef." De plicht tot loyauteit heeft ook betrekking op de wijze waarop een mening wordt geuit wat van belang is als de ambtenaar kritiek wil leveren op de overheid. Zo kunnen negatieve uitlatingen in de privé-sfeer over zijn dienst het vertrouwen van het publiek in deze dienst aantasten. Als onderdeel van de correctheid wordt "voorkennis" uitgewerkt in de deontologische code: "Als personeelslid kunt u weet hebben van mogelijke toekomstige overheidsbeslissingen die de waarde van goederen of terreinen beïnvloeden. Zolang die beslissingen niet zijn bekendgemaakt mag u geen informatie hierover meedelen aan derden. U gebruikt die voorkennis ook niet om u te verrijken."

  Spreekrecht (artikel II 2 VPS)
  In de deontologische code van 6 juli 2011 wordt het spreekrecht en de spreekplicht nader uitgewerkt: "U bent volledig vrij als privé-persoon derden te informeren over de domeinen waarin u als personeelslid ervaring hebt opgebouwd. U hebt als privé-persoon ook het volste recht om t.o.v. derden uw politieke overtuiging te uiten en om kritiek te geven op de overheid."

  Onverenigbaarheden (artikel II 10 VPS)
  De hoedanigheid van personeelslid is onverenigbaar met elke activiteit die het personeelslid zelf of via een tussenpersoon verricht en waardoor o.m. de waardigheid van de functie in het gedrang komt en/of het vertrouwen van het publiek in de dienst wordt aangetast. Hieruit wordt een plicht tot gereserveerdheid of terughoudendheid afgeleid.

  De Raad van State heeft hier herhaaldelijk inbreuken op vastgesteld:

  • Een ambtenaar kan kritiek leveren op de werking van de overheidsadministratie, op het beleid van de regering of van een bepaalde minister, maar dit hoort te gebeuren op evenwichtige en redelijke wijze en mag niet beledigend of gewelddadig zijn. De ratio legis is dus duidelijk het vertrouwen van de bevolking in de administratie hoog te houden en de professionaliteit en neutraliteit van de overheidsdienstverlening te beschermen.
  • Een ambtenaar komt tekort aan de terughoudendheid die van hem verlangd wordt wanneer hij zijn mening uit op een wijze waardoor hij de goede werking van de dienst verstoort doordat die bij het publiek in diskrediet is gebracht of de betrekkingen met de oversten werden gecompromitteerd.

   

  (laatste update: 10/11/2011)

  naar boven