chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Interpretatie VPS: het schaden van de concurrentiepositie van de entiteit

  Interpretatie bij art. II 2

  Vraag:

  Hoe moet "de concurrentiepositie van de organisatie schaden" in artikel II, 2, § 1, derde lid van het VPS, uitzondering op het spreekrecht, geïnterpreteerd worden?

  Antwoord:

  Het gaat om gegevens die voor de onderneming van belang zijn en waarvan de openbaarmaking van aard is haar nadeel te berokkenen.

  Motivering:

  De bepaling van artikel II 2, §1, derde lid VPS inzake het verbod om feiten bekend te maken waarvan de bekendmaking de concurrentiepositie van de organisatie waarin het personeelslid werkt kan schaden werd overgenomen uit het APKB. In de toelichting bij het APKB werd hieromtrent het volgende vermeld: "Aldus zal de ambtenaar geen feiten bekend maken waardoor de concurrentiepositie van het organisme waarin hij werkt in het gedrang wordt gebracht. Deze toevoeging doet geen afbreuk aan de regel van het spreekrecht en moet, zoals elke uitzondering, beperkend worden geïnterpreteerd. Evenmin leidt zij ertoe dat aldus onoorbare praktijken zouden blijven toegedekt. Wel integendeel, een dergelijke opvatting zou immers juist de gunstige mededingingspositie van het organisme waarin de betrokkene is tewerkgesteld, kunnen schaden. De toevoeging laat daarentegen wel toe dat, bijvoorbeeld, het bedrijfsbelang van de instelling wordt beschermd, evenals bijvoorbeeld het vertrouwelijk karakter van commerciële, intellectuele en industriële gegevens."

  Bart Weekers(1) vermeldt over deze beperking: "Deze beperking is niet van toepassing op de ambtenaar van een ministerie, aangezien de ministeries een openbare dienst verzekeren, die buiten het spel van de concurrentie blijft. De beperking is m.a.w. slechts van belang voor de ambtenaar bij een openbare instelling en dan uiteraard nog slechts voorzover die ambtenaar op de hoogte is van vertrouwelijke commerciële, intellectuele en industriële informatie die het bedrijfsbelang van de instelling in gevaar zou kunnen brengen. Overigens wil de beperking uiteraard geen onoorbare praktijken toedekken; zulke opvatting zou immers nét de gunstige mededingingspositie van het organisme waarin de betrokkene is tewerkgesteld kunnen schaden." Onder commerciële gegevens worden ook de handelsgeheimen verstaan. Het begrip handelsgeheim kan worden omschreven als "informatie die niet technisch van aard is, maar een commerciële waarde vertegenwoordigt, zoals boekhoudkundige gegevens, lijsten van cliënteel en leveranciers, winstcijfers, omzet, stocks, enz.." Het gaat dus in het algemeen om gegevens die voor de entiteit van belang zijn en waarvan de openbaarmaking van aard is haar nadeel te berokkenen.

  (laatste update: 15/07/2019)

  naar boven

   


  (1) WEEKERS, B., Ambtenarenrecht: het Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene principes, Brugge, Die Keure, 2004, 26-27.