chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Interpretatie VPS: inhouding salaris door schorsing in het belang van de dienst

  Interpretatie bij art. IX 4

  Vraag 1:

  Op welk "loon" kan de inhouding van het salaris worden verricht in geval van schorsing in het belang van de dienst?

  Antwoord:

  Artikel 2 van de loonbeschermingswet van 12 april 1965 omschrijft het begrip "loon" als het loon in geld waarop de werknemer ingevolge zijn dienstbetrekking recht heeft, de in geld waardeerbare voordelen. Ook toelagen en premies (al dan niet prestatiegebonden) vallen onder het loonbegrip. Een uitzondering is het vakantiegeld. Hierop kan geen inhouding worden verricht.

  Vraag 2:

  Op welke toelagen en premies kan de inhouding worden verricht?

  Antwoord:

  Er dient steeds de link te worden gelegd naar de periode waarop de toelagen betrekking hebben.
  Bijvoorbeeld: schorsing vanaf 31/10/2008. Indien eind oktober toelagen worden uitbetaald die betrekking hebben op prestaties verricht in september (periode dat er nog geen schorsing was) kan op de toelage geen inhouding worden verricht. Op prestatiegebonden toelagen die in oktober nog werden verricht (tussen 1/10 en 30/10) kan dus evenmin een inhouding worden verricht.

  Vraag 3:

  Vanaf wanneer moet de betaling van toelagen worden stopgezet bij schorsing in het belang van de dienst?

  Antwoord:

  Wat betreft de stopzetting van de uitbetaling van de prestatiegebonden premies, stelt het VPS duidelijk dat dit dient te gebeuren van zodra (a) geen salaris meer wordt betaald, of (b) na 35 werkdagen afwezigheid (met terugwerkende kracht tot de eerste dag). Als de schorsing meer dan 35 werkdagen duurt, zal het in voornoemd voorbeeld dus zeker vanaf de eerste dag zijn (31/10/2008).

  Wat betreft de inhouding voor de maand oktober kan u dan het volgende doen:

  • u berekent het nettosalaris alsof betrokkene een volledige maand zou gewerkt hebben;
  • u berekent vervolgens het nettosalaris voor de prestaties van 1/10 tot 30/10 en dit volgens de formule van artikel VII 6,§1 VPS (onvolledige maand van tewerkstelling).

  Het verschil tussen beide berekeningen is dan het nettosalaris voor 31/10, waarop 20% kan worden ingehouden.

  Vraag 4:

  Wat zijn de gevolgen van een schorsing in het belang van de dienst op het ter beschikking hebben van een bedrijfswagen?

  Antwoord:

  Wat betreft het ter beschikking blijven houden van een bedrijfsvoertuig dient het volgende te worden opgemerkt. De RSZ-reglementering verplicht een werkgever een "wagenreglement" op te stellen waarin de voornaamste principes inzake het gebruik van de bedrijfswagens worden opgesomd (hoever reikt het privégebruik? zowel in binnen- als buitenland? etc.). In dergelijk reglement kan ook opgenomen worden onder welke omstandigheden een bedrijfswagen teruggenomen wordt tijdens de duur van de arbeidsrelatie. Indien dergelijk wagenreglement binnen jullie entiteit (nog) niet bestaat, zal hierover een beslissing binnen jullie entiteit moeten genomen worden.

  Vraag 5:

  Wat zijn de gevolgen van een schorsing in het belang van de dienst op het ter beschikking hebben van een laptop?

  Antwoord:

  Wat betreft de computer stelt zich de vraag of het gaat om een laptop/GSM waarop een voordeel in natura (180 euro per jaar) wordt aangerekend of een dienstlaptop. Omtrent het eventueel inleveren ervan dienen ook interne afspraken gemaakt te worden.

  naar boven