chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Interpretatie VPS: is er intrest verschuldigd op achterstallig loon?

  Interpretatie bij art. VII 11 § 1

  Vraag:

  Een personeelslid wordt, na zijn vaste benoeming, ten onrechte als contractueel verder betaald i.p.v. als statutair, met als gevolg een iets te laag nettoloon. Is er intrest verschuldigd op dit achterstallig loon?

  Antwoord:

  Artikel 10 van de loonbeschermingswet van 12 april 1965 bepaalt dat van rechtswege rente verschuldigd is met ingang van het tijdstip waarop het eisbaar wordt. Op grond van het tweede lid van artikel 10 gebeurt de berekening van de rente sinds 1 juli 2005 op het loon, vooraleer de in artikel 23 bedoelde inhoudingen in mindering zijn gebracht (m.a.w. op het brutoloon).

  Bijgevolg kan aan betrokkene geen rente worden uitbetaald. Het brutoloon is voor zowel een contractueel als statutair personeelslid immers identiek (geen bruto-verschil, dus intrest op "0").

  Wat betreft de periode vóór 1 juli 2005 zou kunnen gesteld worden dat wel rente verschuldigd is. Evenwel dient het volgende te worden opgemerkt.

  Is de werkgever ambtshalve verplicht rente te betalen? Een rente is enkel verschuldigd nadat het loon "eisbaar" wordt. De vraag stelt zich wanneer het aan betrokkene verschuldigde bedrag (verschil netto tussen contractueel en statutair) eisbaar wordt. De ratio legis van artikel 10 is immers een rente toe te kennen wanneer het loon door de werkgever "laattijdig" wordt betaald (dit was ook al zo vóór 1 juli 2005). In casu werd het loon van betrokkene tijdig betaald (op het einde van elke maand) maar was er enkel een verkeerde inhouding van RSZ (met het evidente gevolg van een iets te laag nettoloon).

  De afdeling Regelgeving is dan ook van mening dat aan betrokkene ambtshalve geen rente moet worden uitbetaald.

  (laatste update: 29/01/2010)

  naar boven