chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Interpretatie VPS: vervanging afdelingshoofd

  Interpretatie bij art. V 42

  Vraag:

  Kan iemand die nog geen A2M is, zonder procedure aangewezen worden als vervanger van een afdelingshoofd?

  Antwoord:

   Kan zonder procedure aangewezen worden als vervanger van een afdelingshoofd (A2A):
  a. een andere N-1 titularis (ad interim)
  b. waarnemend: wie voldoet aan de generieke competenties

  Motivering:

   Een A2A kan op twee manieren vervangen worden:

  A. Uitoefening van de functie 'ad interim'

  Als de titularis van een N-1 functie langdurig afwezig is (detachering naar een Vlaams kabinet of verlof voor project goedgekeurd door VR), kan de lijnmanager van N-niveau een vervanger aanduiden (uitoefening van de functie ad interim) als volgt:

  • ofwel via een wijziging van dienstaanwijzing van een N-1 titularis mits akkoord van de N-1 en de betrokken N-functies, los van een procedure van vacantverklaring (art. V 35, § 3)
  • ofwel na vacantverklaring (art. V 36, § 1: keuze: ofwel voor de ambtenaren van de interne arbeidsmarkt ofwel voor de externe arbeidsmarkt in combinatie met de ambtenaren van de interne arbeidsmarkt) en doorlopen van een selectieprocedure.

  De procedure die een vervanger na vacantverklaring moet doorlopen, is dezelfde als de procedure voor een definitieve invulling van de N-1 functie. Betrokkene moet dus geslaagd zijn voor de generieke en functiespecifieke competenties.

  De plaatsvervanger krijgt een tijdelijke dienstaanwijzing in de N-1 functie (ad interim) voor de duur van de afwezigheid van de effectieve titularis (art. V 42, § 3, tweede lid). In tegenstelling tot de effectieve titularis wordt de plaatsvervanger niet vastbenoemd in de graad van hoofdadviseur. Na de beëindiging van de vervanging valt de (ambtenaar) vervanger terug naar de graad die hij had voor zijn aanstelling als N-1 functie ad interim in zijn entiteit van herkomst (art I 16).

  De vervanger, die aangewezen wordt na vacantverklaring op de externe arbeidsmarkt, wordt in dienst genomen met een vervangingsovereenkomst.

  Enkel de plaatsvervanger ad interim, die is aangesteld via wijziging van dienstaanwijzing met toepassing van art. V 35, § 3 (als men reeds tot het middenkader behoort) of na vacantverklaring en het doorlopen van de selectieprocedure, krijgt de salarisschaal van afdelingshoofd of projectleider N-1. Het toekennen van deze salarisschaal kan niet voor vervangende aanstellingen zonder voorwaarden.

  B. Bij (korte) afwezigheden: waarnemend

  Art. V 42, §4 stelt dat de lijnmanager een waarnemend afdelingshoofd kan aanwijzen in geval van afwezigheid van de titularis van de N-1 functie gedurende een periode van meer dan 3 maanden en minder dan 1 jaar, waarbij de vervanger  moet  beschikken over de competenties voor de functie van N-1 niveau.

  Over de competenties voor een functie van N-1 niveau beschikken, betekent: over een vrijstelling beschikken in toepassing van artikel V 53 voor de externe potentieelinschatting of de eindbeoordeling van de generieke competenties voor een N-1 functie of minder dan zeven jaar geleden geslaagd zijn voor de externe potentieelinschatting voor een N-1 functie of met toepassing van artikel I 5 bis niet meer hoeven getest te worden voor de competenties die getest worden in een externe potentieelinschatting voor een N-1 functie. 

  Deze aanwijzing kan éénmaal worden verlengd voor een duur van maximaal één jaar. De waarnemende titularis beschikt over alle prerogatieven die verbonden zijn aan de functie van N-1 niveau.
  Het waarnemend afdelingshoofd ontvangt hiervoor eentoelage voor tijdelijke functieverzwaring in toepassing van artikel VII 44bis (of desgevallen in overgang in toepassing van artikel VII 170).

   

  (laatste update: 07/12/2016)

  naar boven