chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Interpretaties

  Deel I: Toepassingsgebied en algemene bepalingen

  Art. I 3 Delegeerbare en niet-delegeerbare bevoegdheden
  Art. I 5 Combinatie werving en bevordering
  Contractuele werving - indienstnemingscircuits
  Wijziging van dienstaanwijziging tijdens de proeftijd
  Contractuele personeelsleden - verplaatsing naar een andere entiteit via wijziging van dienstaanwijzing
  Art. I 14 Onkosten assessoren raad van beroep
  Art. I 16 Deeltijdse detachering naar een kabinet
  Terugkeerrecht na een onbetaald verlof om een zelfstandige activiteit uit te oefenen
  Terugkeerrecht contractueel na onbetaald verlof

  naar boven

  Deel II - Rechten, plichten, onverenigbaarheden en cumulatie van activiteiten

  Art. II 1 Gehoorzaamheidsplicht personeelsleden
  Art. II 2 Gebruik van professioneel verworven kennis in een actiecomité
  Vermelding van de entiteit waartoe het personeelslid behoort in een literair werk versus auteursrecht en spreekrecht
  Functie van woordvoerder versus spreekrecht en onverenigbaarheden
  Het schaden van de concurrentiepositie van de entiteit
  Vertrouwelijke behandeling gegevens
  Art. II 8 Auteursrecht met betrekking tot beleidsnota
  Vermelding van de entiteit waartoe het personeelslid behoort in een literair werk versus auteursrecht en spreekrecht
  Art. II 10 Verlenen van onbetaald advies in dossiers waarbij men professioneel betrokken kan zijn
  Functie van woordvoerder versus spreekrecht en onverenigbaarheden
  Art. II 12 Cumulatie van beroepsactiviteiten tijdens een verlof voor loopbaanonderbreking
  Cumulatie van beroepsactiviteiten tijdens een verlof voor deeltijdse prestaties
  Toestemming onder voorbehoud tot cumulatie van activiteiten
  Dienstvrijstelling of verlof voor cumulatie van activiteiten binnen de diensturen
  Cumulatie van beroepsactiviteiten bij een vennootschap

  naar boven

  Deel III - Rekrutering en selectie van het personeel

  Art. III 2 Contractuele werving - indienstnemingscircuits
  Art. III 12 Eedaflegging en overheidspensioen
  Art. III 13 Wijziging van dienstaanwijziging tijdens de proeftijd
  Art. III 15 Al dan niet toestaan van deeltijdse proefperiode
  Proeftijd voor contractuelen
  Berekening eind proeftijd
  Berekening proeftijd bij halftijdse prestaties
  Art. III 17 Einde proeftijd - hoedanigheid van de ambtenaar op proef bij negatieve evaluatie
  Art. III 19 Einde proeftijd - begindatum van de arbeidsovereenkomst
  Einde proeftijd - hoedanigheid van de ambtenaar op proef bij negatieve evaluatie
  Einde proeftijd - onbetaald verlof

  naar boven

  Deel IV - De evaluatie in de loopbaan

  Art. IV 1 § 1 Drie maanden prestaties
  Art. IV 3 Wie kan evaluator zijn?
  Art. IV 8 Onderscheid tucht - functioneringsevaluatie

  naar boven

  Deel V - De top- en middenkaderfuncties

  Art. V 16 Terugvalregeling algemeen directeur
  Art. V 17 Terugvalregeling algemeen directeur
  Bezoldiging bij (tussentijds) einde van het mandaat van een N-functie
  Art. V 42 Vervanging afdelingshoofd
  Art. V 43 Schaalanciënniteit hoofdadviseur
  Schaalanciënniteit projectleider N-1
  Art. V 46 Herplaatsing middenkader
  Tweede salarisschaal in loopbaan directeur-ingenieuw voor afdelinghoofd?
  Art. V 55 Behoud gunstiger salarisregeling na afloop mandaat

  naar boven

  Deel VI - De administratieve loopbaan

  Art. VI 8 Overname van schaalanciënniteit
  Art. VI 10 Berekening van de schaalanciënniteit
  Art. VI 24 Termijn voor opname nieuwe functie bij mobiliteit
  Art. VI 30bis e.v. FAQ externe mobiliteit
  Art. VI 32 Contractuele werving via een objectief wervingssysteem
  Bewijslast objectief wervingssysteem
  Publicatie Staatsblad vereist
  Bevordering voor contractuelen
  Art. VI 66 Financieel  voordeel  bij vrijwillige terugzetting  in graad

  naar boven

  Deel VII - De verloning

  Art. VII 2 Aanvangstdatum nieuwe valorisatieregeling
  Valorisatie privé-ervaring – perioden van afwezigheid
  Valorisatie bijkomende jaren relevante ervaring bij wijziging van dienstaanwijziging
  Valorisatie na wijziging duurtijd arbeidsovereenkomst bij zelfde functie
  Valorisatie tewerkstelling in onderwijs van personeelslid DVO in onbetaald verlof (non-activiteit)
  Art. VII 2ter Berekening geldelijke anciënniteit
  Art. VII 6 Heeft een directeur ook recht op de salarisbonus?
  Geldt salarisbonus ook voor top- en middenkader?
  Komt de salarisbonus bij verlof voor deeltijdse prestaties in aanmerking voor de berekening van de toelagen?
  Wanneer heeft een ambtenaar recht op de salarisbonus voor verlof voor deeltijdse prestaties?

  Art. VII 10

  Kan de salarisinhouding op grond van het VPS soms meer dan 1/5 van het uitbetaald loon bedragen, zoals de loonbeschermingswet dit in bepaalde gevallen toelaat?

  Art. VII 11

  Is er intrest verschuldigd op achterstallig loon?
  Uitbetaling niet opgenomen vakantiedagen
  Niet opgenomen vakantiedagen wegens ziekte of overlijden
  Een personeelslid kreeg sinds zijn indiensttreding ten onrechte geen vakantiegeld en eindejaarstoelage uitbetaald wegens een foutieve invoer in Vlimpers (fout van de werkgever). Heeft betrokkene recht op intresten op de verschuldigde bedrag?
  Art. VII 15 Wordt een forfaitaire toelage uitbetaald tijdens inhaalrust?
  Art. VII 30 Nachtarbeid op zaterdag en zondag
  Art. VII 31 Zondagprestaties en overuren
  Art. VII 42 Permanentietoelage voor lager kader (rang A2)?
  Art. VII 44bis Type formele procedure projectleidersfunctie / tijdelijke functieverzwaring
  Toelage tijdelijke functieverzwaring bij vervanging personeelslid bij opname politiek mandaat
  Art. VII 60 Betaling loodstoelagen in geval van arbeidsongeval
  Art. VII 73 Wordt een forfaitaire vergoeding uitbetaald tijdens inhaalrust?
  Art. VII 78 Binnen welke termijn moeten schuldvorderingen voor de betaling van toelagen, vergoedingen en sociale voordelen ingediend worden?
  Art. VII 80 Dienstverplaatsing met voertuig van een ander persoon
  Art. VII 83 Logementsvergoeding bij binnenlandse dienstreis
  Art. VII 92 en art. VII 94 Berekening van de begrafenisvergoeding bij verlof voor deeltijdse prestaties op het ogenblik van het overlijden
  Art. VII 95 Terugbetaling abonnement voor woon-werkverkeer vanuit tweede verblijfplaats?
  Terugbetaling abonnement voor woon-werkverkeer dat niet door NMBS wordt uitgereikt
  Woon-werkverkeer tot Rijsel
  Art. VII 100 Minimumafstand vergoeding moeilijk bereikbare werkplaatsen
  Art. VII 100bis 35-dagen regel bij tegemoetkoming voor moeilijk bereikbare werkplaatsen
  Art. VII 102 Fietsvergoeding
  Fietsvergoeding - elektrische fiets
  Art. VII 108 Aanvulling moederschapsuitkeringen voor contractuele personeelsleden
  Art. VII 109bis Maaltijdcheques bij tewerkstelling in shiften
  Art. VII 109sexies Privégebruik van een dienstvoertuig
  Art. VII 129 Betaling vervangende toelage woonstderving personeelsleden afdeling EMG
  Art. VII 160 Deelname competentiemeting of gecertificeerde opleiding

  naar boven

  Deel VIII - Tuchtregeling

  Titel 1: Tuchtstraffen
  Algemeen Onderscheid tucht - functioneringsevaluatie
  Art. VIII 2 Verlies pensioenrechten
  Art. VIII 3 Tuchtstraf - inhouding van salaris
  Kan de salarisinhouding op grond van het VPS soms meer dan 1/5 van het uitbetaald loon bedragen, zoals de loonbeschermingswet dit in bepaalde gevallen toelaat?
  Titel 2: Tuchtprocedure
  Algemeen Verloop tuchtprocedure
  Titel 3: De doorhaling van de tuchtstraffen
  Art. VIII 24 Doorhaling tuchtstraf

  naar boven

  Deel IX - Schorsing in het belang van de dienst

  Art. IX 1 Onbetaald verlof en schorsing in het belang van de dienst
  Art. IX 4 Inhouding salaris door schorsing in het belang van de dienst

  naar boven

  Deel X - De verloven en dienstvrijstellingen

  Algemeen Verloven: recht of gunst? - overzichtstabel
  Impact van verloven op salaris, maaltijdcheques, jaarlijks verlof en anciënniteit - overzichtstabel
  Titel 1: Algemene bepalingen
  Art. X 2 Non-activiteit
  Titel 2: Jaarlijkse vakantiedagen en feestdagen
  Art. X 9 Opsparen vakantieverlof en ziektecontingent
  Vakantie na ziekte
  Samenloop omstandigheidsverlof en jaarlijks verlof
  Verlof tijdens opzeggingstermijn
  Art. X 11 Vervangende vakantiedagen en moederschapsrust
  Feestdag op inactiviteitsdag
  Titel 3: Moederschapsrust en opvangverlof
  Art. X 13 Moederschapsrust bij miskraam
  Vervangende vakantiedagen en moederschapsrust
  Omstandigheidsverlof tijdens moederschapsrust
  Moederschapsrust versus ziekteverlof
  Loopbaanonderbreking en moederschapsrust
  Samenloop onbetaald verlof en moederschapsrust
  Art. X 16 Toekennen opvangverlof bij pleegvoogdij
  Start opvangverlof
  Opvangverlof kind met handicap
  Opvangverlof beide ouders
  Titel 4: Ziekteverlof
  Art. X 17 Doorbrengen van ziekteverlof in het buitenland
  Samenloop omstandigheidsverlof na overlijden en ziekteverlof
  Samenloop omstandigheidsverlof na bevalling en ziekteverlof
  Halve dagen afwezigheid wegens ziekte
  Art. X 20 Definitieve arbeidsongeschiktheid
  Opsparen vakantieverlof en ziektecontingent
  Ziektecontingent bij herindiensttreding
  Art. X 22 Regeling deeltijdse prestaties wegens ziekte voor contractuelen
  Samenloop deeltijdse prestaties en ziekte
  Deeltijds hervatten na ziekte of arbeidsongeval: statutair vs contractueel
  Titel 5: Verlof voor deeltijdse prestaties
  Algemeen Gevolgen van opname verlof voor deeltijdse prestaties op de anciënniteiten van een statutair personeelslid
  Art. X 25 Al dan niet toestaan van deeltijdse proefperiode
  Omstandigheidsverlof en deeltijds werken
  Kind ten laste
  Combinatie verlof voor deeltijdse prestaties en 20 dagen onbetaald verlof
  Recht op verlof voor deeltijdse prestaties
  Art. X 26 Samenloop deeltijdse prestaties en ziekte
  Feestdag op inactiviteitsdag
  Opschorting verlof voor deeltijdse prestaties
  Titel 6: Zorgkrediet
  Art. X 28
  Wie bepaalt aanvraagmodaliteiten loopbaanonderbreking?
  Titel 6bis: Loopbaanonderbreking in het kader van een federaal zorgverlof
  Art. X 31bis Wie bepaalt aanvraagmodaliteiten zorgkrediet en loopbaanonderbreking?
  Combinatie deeltijdse loopbaanonderbreking en 20 dagen onbetaald verlof
  Loopbaanonderbreking en moederschapsrust
  Proratisering onbetaald verlof?
  Cumulatie van 1/4 en 1/5 loopbaanonderbreking met onbetaald verlof
  Art. X 32 Vroegtijdig stopzetten van specifieke vormen van loopbaanonderbreking
  Recht op loopbaanonderbreking om palliatieve zorgen te verstrekken
  Art. X 34 Vroegtijdig stopzetten van specifieke vormen van loopbaanonderbreking
  Verlof voor bijstand aan of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid
  Voorwaarden medisch bijstandverlof voor ziek kind van hoogstens 16 jaar
  Echtscheiding en verdubbeling verlof voor bijstand aan een zwaar ziek kind
  Art. X 36 Ingangsdatum ouderschapsverlof
  Opnemen saldo ouderschapsverlof
  Ouderschapsverlof bij tweeling
  Art. X 39 Loopbaanonderbreking: dienstactiviteit of non-activiteit
  Loopbaanonderbreking - combinatie met andere activiteit
  Art. X 41
  1/5 ouderschapsverlof voor contractuelen met twee halftijdse contracten
  Loopbaanonderbreking voor contractuelen met vervangingsopdracht
  Titel 7: Tewerkstelling ten behoeve van een externe werkgever of bij een ministerieel kabinet
  Art. X 42 Verlof voor tewerkstelling bij een andere werkgever versus verlof voor opdracht
  Art. X 43bis Verlof voor tewerkstelling bij een andere werkgever versus verlof voor opdracht
  Art. X 44 Deeltijdse detachering naar een kabinet
  Art. X 45 Contractuelen op proef versus ambtenaren op proef
  Art. X 47 Fractioneerbaarheid kabinetsverlof
  Kabinetsverlof na moederschapsrust

  Pro rata toekenning kabinetsverlof

  Art. X 48 Gedetacheerde contractuelen
  Art. X 49 Verlof voor tewerkstelling bij een andere werkgever versus verlof voor opdracht
  Verlof voor opdracht: gevolgen op administratief en geldelijk vlak
  Art. X 55 Verlof voor uitoefening ambt bij jongerenafdeling van een politieke partij?
  Titel 9: Omstandigheidsverlof
  Algemeen Vaderschapsverlof: vergelijking statutair – contractueel
  Omstandigheidsverlof meemoeder: vergelijking statutair – contractueel
  Art. X 61 Omstandigheidsverlof bij huwelijk
  Omstandigheidsverlof bij huwelijk en wettelijk samenwonen
  Omstandigheidsverlof n.a.v. het huwelijk van een stiefkind
  Opname vaderschapsverlof in volle of halve dagen?
  Geboorte van een kind en niet samenwonende partners
  Omstandigheidsverlof tijdens moederschapsrust
  Omstandigheidsverlof bij bevalling meerling
  Omstandigheidsverlof bij doodgeboren kind
  Samenloop omstandigheidsverlof na bevalling en ziekteverlof
  Omstandigheidsverlof en deeltijds werken
  Omstandigheidsverlof n.a.v. meerdere overlijdens tegelijk
  Samenloop omstandigheidsverlof na overlijden en ziekteverlof
  Geen verlies werkdag omstandigheidsverlof als begrafenis op een zaterdag valt
  Verwantschap door wettelijk samenwonen
  Omstandigheidsverlof na echtscheiding en stiefouderschap
  Samenloop omstandigheidsverlof en jaarlijks verlof
  Titel 10: Onbetaald verlof
  Algemeen Gevolgen van opname onbetaald verlof voor statutair en contractueel personeel
  Art. X 62 Ambtshalve versus gewoon onbetaald verlof
  Verrekening van periodes van gecontingenteerd verlof
  Wat met het vroegere gecontingenteerd verlof voor stage of proefperiode?
  Wat met het vroegere gecontingenteerd verlof ter voorbereiding van een verkiezing?
  Opnemen van onbetaald verlof ter voorbereiding van een verkiezing
  Onbetaald verlof ter voorbereiding van een verkiezing versus 20 dagen onbetaald verlof per jaar
  Einde proeftijd - onbetaald verlof
  20 dagen onbetaald verlof opnemen bij deeltijds prestatieregime
  Combinatie verlof voor deeltijdse prestaties en 20 dagen onbetaald verlof
  Combinatie van verschillende types onbetaald verlof
  Opname 20 dagen onbetaald verlof in continudiensten
  Contingent onbetaald verlof: ambtenaar versus contractueel
  Samenloop onbetaald verlof en moederschapsrust
  Combinatie deeltijdse loopbaanonderbreking en 20 dagen onbetaald verlof
  Onbetaald verlof en schorsing in het belang van de dienst
  Draaideurconstructies en onbetaald verlof
  Terugkeerrecht na een onbetaald verlof om een zelfstandige activiteit uit te oefenen
  Art. X 63 Wat met het vroegere gecontingenteerd verlof ter voorbereiding van een verkiezing?
  Onbetaald verlof voor deelname aan verkiezingen
  Onbetaald verlof ter voorbereiding van een verkiezing versus 20 dagen onbetaald verlof per jaar
  1 jaar onbetaald verlof voor contractuelen
  Bijkomend onbetaald verlof als gunst voor contractuelen
  Terugkeerrecht contractueel na onbetaald verlof
  Titel 11: Politiek verlof en dienstvrijstellingen
  Art. X 64 Politiek verlof en meldingsplicht
  Politiek verlof en bepalen van het inwonertal
  Politiek verlof in geval van beroep bij de Raad van State
  Politiek verlof en halftijdse loopbaanonderbreking
  Politiek verlof en verlof voor deeltijdse prestaties
  Wijze van opname politiek verlof
  Art. X 65 Cumulatie van politiek verlof voor lid van het vast bureau van het OCMW
  Art. X 66 Cumulatie van politieke verloven
  Cumulatie van politiek verlof voor lid van het vast bureau van het OCMW
  Art. X 67 Politiek verlof districtscollege
  Vertrekpunt van het politiek verlof van ambtswege voor de voorzitter van de OCMW-raad
  Cumulatie van politieke verloven
  Art. X 69 Politiek verlof gelijkgesteld met politiek verlof van ambtswege

  Cumulatie van politieke verloven

  Titel 13: Dienstvrijstellingen
  Art. X 79 Dienstvrijstelling om bloed, plasma of bloedplaatjes af te staan
  Art. X 81 Bijkomende dienstvrijstellingen
  Ambtenaren en sollicitatieverlof
  Titel 14: Overgangsbepalingen
  Art. X 84 Verplichte overgang naar een privaatrechtelijke EVA
  Art. X 86 Verrekening van periodes van gecontingenteerd verlof

  naar boven

  Deel XI - Het verlies van de hoedanigheid van ambtenaar en de definitieve ambtsneerlegging

  Art. XI 3 Regeling ontslag statutaire personeelsleden
  Ontslag van ambtswege wegens ongewettigde afwezigheid (1)
  Ontslag van ambtswege wegens ongewettigde afwezigheid (2)
  Art. XI 7 Uitbetaling opgespaard verlof
  Art. XI 8 Verlof tijdens opzeggingstermijn
  Pensioenrechten en evaluatie
  Gewijzigde procedure beroepsongeschiktheid

  naar boven

  Deel XII - Algemene opheffings-, overgangs- en slotbepalingen

  Nog geen interpretaties

  naar boven