chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Gegevensverwerking en uitwisseling

  Gegevensverwerking en uitwisseling

  Het agentschap Informatie Vlaanderen respecteert uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Op deze pagina vindt u hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken.

  Wie verwerkt uw gegevens?

  Het agentschap Informatie Vlaanderen verwerkt uw persoonsgegevens. Op deze pagina gebruiken we het persoonlijk voornaamwoord we om te verwijzen naar het agentschap Informatie Vlaanderen. We verwerken alleen persoonsgegevens en we laten alleen persoonsgegevens verwerken als dat noodzakelijk is om de taken die ons zijn toebedeeld, te kunnen verrichten. We verwerken de gegevens altijd in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

  Als u algemene vragen hebt over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (FG) van Informatie Vlaanderen door te mailen naar privacy@digitaal.vlaanderen.be. In het Engels is dat de data protection officer (DPO). U kunt ook terecht bij de FG met opmerkingen en suggesties en om uw rechten uit te oefenen.

  Wat zijn uw rechten?

  Als we uw persoonsgegevens verwerken in het kader van het algemeen belang, kunt u zich op elk moment verzetten tegen de verwerking van uw gegevens. We wegen dan af of uw individuele belangen zwaarder doorwegen dan het algemeen belang dat we nastreven met de verwerking.

  U kunt de gegevens die we over u verwerken, altijd inkijken en, indien nodig, laten verbeteren. U kunt daarvoor contact opnemen met privacy@digitaal.vlaanderen.be. Wij vragen dan een recto-verso kopie van uw identiteitskaart als bewijs van uw identiteit.

  U kunt ook terecht bij die dienst als u vindt dat uw gegevens niet langer relevant zijn en dus verwijderd moeten worden.

  Als u het niet eens bent met de manier waarop we uw gegevens verwerken, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming privacy@digitaal.vlaanderen.be. Daarnaast kunt u een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

  Welke gegevens verwerken we over u?

  We verwerken uw persoonsgegevens. Dat zijn de gegevens die u identificeren of die een band leggen met u als natuurlijke persoon.
  Welke gegevens we concreet verwerken is afhankelijk van de diensten die we aanbieden en verlenen.
  Hieronder volgt een opsomming van de persoonsgegevens per product of dienst.

  Het Centraal Referentieadressenbestand (CRAB)

  Het decreet van 8 mei 2009 betreffende het Centraal Referentieadressenbestand

  Het CRAB is de authentieke bron voor adressen in Vlaanderen en wordt beheerd door de Vlaamse steden en gemeenten. Het gebruik van het CRAB is gratis en open voor iedereen maar de adresgegevens in het CRAB mogen niet onvoorwaardelijk gekoppeld worden aan persoonsgegevens.

  Machtigingen voor correlaties aan het CRAB :

  • RR nr 12/2017 van 22 maart 2017 Machtigingsaanvraag van het Agentschap Innoveren en Ondernemen en Informatie Vlaanderen houdende mededeling van het gegeven “aantal inwoners per hoofdverblijfplaats” (met correlatie aan het CRAB1-adres door Informatie Vlaanderen) in het kader van het afbakenen van steunzones zoals vastgelegd in de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance
  • RR nr 81/2016 van 19 oktober 2016 Machtigingsaanvraag van het Departement Ruimte Vlaanderen ('DRWO') en Informatie Vlaanderen houdende toegang tot of mededeling van gegevens door het Rijksregister, meer bepaald het gegeven “aantal inwoners per hoofdverblijfplaats” (met correlatie aan het CRAB1-adres door Informatie Vlaanderen) in het kader van de bevoegdheden van DRWO betreffende de opvolging van het gebruik van de Vlaamse Ruimte (RN-MA-2016-192)
  • RR nr 27/2016 van 25 mei 2016 Machtigingsaanvraag van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse Overheid (hierna Departement LNE) en Informatie Vlaanderen houdende toegang tot of mededeling van gegevens door het Rijksregister, meer bepaald het gegeven “aantal inwoners per hoofdverblijfplaats” (met correlatie aan het CRAB1-adres door Informatie Vlaanderen)
  • RR nr 17/2015 van 25 maart 2015 Machtigingsaanvraag van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) houdende toegang tot of mededeling van gegevens door het Rijksregister, meer bepaald het gegeven “aantal inwoners per hoofdverblijfplaats” (met correlatie aan het CRAB1-adres door AGIV) in het kader van de bevoegdheden van VMM betreffende heffingen op de waterverontreiniging

  Het Dossier Status Informatie Systeem (DOSIS)

  Dosis verwerkt gegevens van ondernemingen-natuurlijke personen en rechtspersonen.

  Machtiging voor de verwerking van de gegevens:

  • Beraadslaging VTC nr. 24/2016 van 14 september 2016 aanvraag tot machtiging door Informatie Vlaanderen als beheerder van het Dossierstatusinformatiesysteem (DOSIS) en aan het Agentschap Innoveren en Ondernemen als beheerder van het e-loket voor ondernemers, VlaanderenOnderneemt.be.
  • Beraadslaging VTC nr. 1/2018 van 31 januari 2018 die beraadslaging VTC nr. 24/2016 van 14 september 2016 vervangt betreffende de aanvraag tot machtiging door het Agentschap Informatie Vlaanderen als beheerder van het Dossierstatusinformatiesysteem (DOSIS) en aan het Agentschap Innoveren en Ondernemen als beheerder van het e-loket voor ondernemers, VlaanderenOnderneemt.be.

  • Beraadslaging VTC nr. 11/2018 van 28 februari 2018 (link http://vtc.corve.be/docs/beraadslagingen/VTC_beraadslaging_2018_11.pdf ) die beraadslaging VTC nr. 01/2018 van 31 januari 2018 en beraadslaging VTC nr. 24/2016 van 14 september 2016 vervangt betreffende de aanvraag tot machtiging door het Agentschap Informatie Vlaanderen als beheerder van het Dossierstatusinformatiesysteem (DOSIS) en aan het Agentschap Innoveren en Ondernemen als beheerder van het e-loket voor ondernemers, VlaanderenOnderneemt.be.

  De Flemish Positioning Service (Flepos)

  Flepos verwerkt gegevens van RTK-gebruikers gedurende de looptijd van het abonnement

  Geosecure

  Geosecure regelt het toegangs- en gebruikersbeheer conform het GDI-decreet van 20 februari 2009

  Geosecure bevat persoonsgegevens van beheerders, operatoren en raadplegers van onderstaande producten:

  • Basiskaart Vlaanderen (GRB)
  • Adressenregister (CRAB)
  • Kabel- en Leidinginformatieportaal (KLIP)
  • Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (GIPOD)
  • Beeldverwerkingsketen (BVK)
  • Recht van Voorkoop (RVV)
  • Download toepassing
  • 360°-beeldendatabank Vlaanderen
  • Metadata
  • GeoSelectie
  • Wegenregister
  • Gebouwenregister

  Het beheer van deze persoonsgegevens gebeurt door Informatie Vlaanderen of door de aangesloten organisaties volgens de principes van de ‘cirkels van vertrouwen’.

  Machtiging voor het gebruik van het rijksregisternummer in het toegangs- en gebruikersbeheer:

  • RR nr 43/2011 van 21 september 2011 aanvraag van AGIV (Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen) om toegang te krijgen tot een informatiegegeven van het Rijksregister en om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken met het oog op toegangs- en gebruikersbeheer van web-toepassingen en web-services

  Het Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (GIPOD)

  Het decreet van 4 april 2014 houdende de uitwisseling van informatie over een inname van het openbaar domein in het Vlaamse Gewest (GIPOD-decreet)

  In het kader van het GIPOD-decreet worden persoonsgegevens verwerkt om het doel van het GIPOD te realiseren en om de taken uit te voeren die door dit decreet aan het agentschap worden toegewezen.

  Het Kabel- en Leidinginformatieportaal (KLIP)

  Het decreet van 14 maart 2008 houdende de ontsluiting en de uitwisseling van informatie over ondergrondse kabels en leidingen (KLIP-decreet)

  In het kader van het KLIP-decreet worden persoonsgegevens verwerkt om het doel van het KLIP te realiseren en om de taken uit te voeren die door het KLIP-decreet aan het agentschap worden toegewezen

  Klantenrelatiebeheer (CRM)

  Het klantenrelatiebeheer verwerkt de contactgegevens van de klanten van GDI- en VDI-Vlaanderen, de contactgegevens van de helpdesk en de contactgegevens van cursisten bij georganiseerde opleidingen of evenementen.

  Nieuwsbrieven

  Bij het inschrijven in een nieuwsbrief worden de verstrekte gegevens gebruikt voor het versturen en opvolgen van de gekozen nieuwsbrief. Personen kunnen zichzelf steeds uitschrijven via de uitschrijflink onderaan de nieuwsbrief. Informatie over de verwerking van gegevens voor onze nieuwsbrief vindt u in onze privacyverklaring voor de nieuwsbrief

  Voor het beheer en de verzending van de nieuwsbrieven wordt gebruik gemaakt van de diensten van ClickDimensions . ClickDimensions maakt gebruik van web beacons die bijhouden wie de nieuwsbrief opent en wanneer. Daarnaast kunnen ook de clicks op een link in de nieuwsbrief worden gemeten. Meer informatie kunt u vinden in de privacyverklaring van ClickDimensions.

  Webformulieren

  Bij het invullen van een webformulier op een pagina van het agentschap Informatie Vlaanderen worden de verstrekte gegevens enkel gebruikt voor de verdere behandeling en opvolging van het ingediende webformulier conform het doel waarvoor het webformulier is opgesteld. De verstrekte contactgegevens en de eventuele bijkomende gegevens (vragen, opmerkingen, keuzeopties in het formulier, etc…) worden automatisch geregistreerd in het Klantenrelatiebeheersysteem.

  Voor verdere vragen of het uitoefenen van uw rechten kan u contact opnemen met de functionaris van de gegevensbescherming via het mailadres privacy@digitaal.vlaanderen.be

  Open Data Portaal

  Het open data portaal verwerkt persoonsgegevens van gebruikers die metadata van datasets toevoegen en beheren op het portaal.

  De Vlaamse dienstenintegrator (VDI)

  Informatie Vlaanderen vervult de functie van Vlaamse dienstenintegrator: zij zorgt ervoor dat gegevens uit authentieke bronnen – databanken op een veilige manier kunnen opgehaald worden conform het VDI-decreet van 13 juli 2012

  De Vlaamse dienstenintegrator verwerkt gegevens met betrekking tot personen, ondernemingen, kadaster, sociale zekerheid, werk en inkomen, onderwijs en diploma’s, inburgering, mobiliteit, sociale economie en e-procurement.  

  In het kader daarvan ontwikkelde de VDI het centraal gegevensuitwisselingsplatform MAGDA. De uitwisseling van gegevens via het MAGDA-platform gebeurt voor de verschillende instanties op een generieke manier.

  Voor de verwerking van persoonsgegevens moeten de Europese privacyregels gevolgd worden. Deze zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Telkens wanneer gegevens tussen instanties via het MAGDA-platform uitgewisseld worden, treedt Informatie Vlaanderen op als gegevensverwerker zoals bepaald in de AVG. De verbintenissen die de VDI in verband hiermee opneemt zijn vastgelegd in het Verwerkingscharter VDI .  

  Machtigingen van de Vlaamse dienstenintegrator:

  • RR nr 36/2015 van 17 juni 2015 precisering van de beraadslaging RR nr. 22/2015 van 22 april 2015 dpt Kanselarij en Bestuur
  • RR nr 76/2012 van 26 september 2012 aanvraag tot machtiging van de gegevensstroom inzake “afstamming” vanuit het Rijksregister aan de afdeling Studietoelagen via de DAB Informatie Vlaanderen in haar functie van Vlaamse dienstenintegrator
  • RR nr 45/2012 van 6 juni 2012 Aanvraag van de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn om de tussenkomst te machtigen van de Coördinatiecel Vlaamse eGovernment/Vlaamse Dienstenintegrator in de gegevensuitwisseling die in beraadslaging RR nr. 33/2011 werd gemachtigd
  • RR nr 24/2012 van 14 maart 2012 Aanvraag van de Coördinatiecel Vlaams e-government tot permanente toegang tot het gegeven afstamming
  • FO nr 15/2009 van 1 oktober 2009 machtigingsaanvraag vanwege de Coördinatiecel Vlaamse e-government voor de verwerking van persoonsgegevens die in gegevensbanken van de Algemene Administratie voor de Patrimoniumdocumentatie zijn opgeslagen
  • RR nr 42/2009 van 15 juli 2009 aanvraag van Corve en het Departement Welzijn,Volksgezondheid en Gezin om toegang te bekomen tot de informatiegegevens van het Rijksregister en het identificatienummer ervan te gebruiken met het oog op de uitbouw van het Vlaams Personen Register, hierna "VPR"
  • RR nr 35/2009 van 17 juni 2009 Aanvraag van Corve om toegang te krijgen tot de informatiegegevens van het Rijksregister en om het identificatienummer ervan te gebruiken om te testen, het corrigeren en het onderhoud van computertoepassingen
  • RR nr. 54/2008 van 10 december 2008 aanvraag tot uitbreiding van de machtigingen van het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie en Corve tot het informatiegegeven vermeld in artikel 3, eerste lid, 14°, WRR
  • 08/031 van 3 juni 2008 De mededeling van persoonsgegevens uit de kruispuntbank-registers door de kruispuntbank van de sociale zekerheid aan de coördinatiecel vlaams e-government (corve) met het oog op de verdere doorgave aan vlaamse doeltoepassingen
  • RR Nr 36 / 2006 van 20 december 2006 Aanvraag van de Coördinatiecel Vlaams E-government, om toegang te krijgen tot de informatiegegevens van het Rijksregister en om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken met het oog op het doorgeven van Rijksregistergegevens aan Vlaamse doeltoepassingen
  • RR Nr 52 / 2005 van 21 december 2005 "Aanvraag van de Coördinatiecel Vlaams egovernment, om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken met het oog op " toegang door ambtenaren tot de Verrijkte Kruispuntbank voor Ondernemingen

  Contactcenter 1700 (Vlaamse infolijn)

  De meeste informatie is via de website en de informatiekanalen van Contactcenter 1700 beschikbaar zonder dat er persoonsgegevens worden verwerkt. Indien er contact wordt opgenomen met het Contactcenter 1700 via mail, chat of het gratis telefoonnummer, dan kan er voor de behandeling van de vraag persoonlijke informatie worden gevraagd. De contactgegevens en vraag worden in dat geval geregistreerd. De voorlichters van het contactcenter kunnen deze gegevens consulteren. Deze gegevens worden enkel verder meegedeeld aan de bevoegde overheidsdienst indien dit noodzakelijk is voor de verdere behandeling van de gestelde vraag.

  Aangifte van de verwerking in het openbaar register van de Gegevensbeschermingsautoriteit.

  Voorschriften en bepalingen over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens