Kilometervergoeding

Het personeelslid dat voor dienstreizen in het binnenland gebruik maakt van zijn eigen voertuig heeft recht op een kilometervergoeding. Deze vergoeding wordt toegekend na indiening van een schuldvordering (voor de 11 ministeries: declaratie via ORAFIN). Het gebruik van het eigen voertuig moet wel steeds afgesproken worden met de dienstchef.

Het bedrag van de kilometervergoeding wordt elk jaar met ingang van 1 juli herzien door de Vlaamse minister bevoegd voor Bestuurszaken. Bij ongewijzigde federale berekeningswijze heeft de leidend ambtenaar van het Agentschap Overheidspersoneel delegatiebevoegdheid om het nieuwe bedrag mee te delen.
Voor dienstreizen vanaf 1 juli 2017 bedraagt de kilometervergoeding 0,3460 euro/km.

In geval van carpooling wordt voor de bestuurder de vergoeding met de helft verhoogd. De personeelsleden die meereizen hebben geen recht op een kilometervergoeding.

Indien het personeelslid een reizende functie uitoefent, kan hem voor het gebruik van zijn eigen voertuig een maandelijkse forfaitaire kilometervergoeding worden toegekend (zie tabel met forfaits). In dat geval dient hij geen schuldvordering in. De reizende functies worden gedefinieerd door het managementorgaan van de entiteit.