chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Meerwaarde creëren door participatie

  Hieronder enkele van de engagementen die de Vlaamse Regering nog deze regeerperiode neemt.

  Participatie wordt een wezenlijk onderdeel van de beleidsdocumenten. Zo geven we bij de beleidsnota’s en beleidsbrieven reeds een eerste indicatie van de beleidsdossiers waarvoor participatiemomenten georganiseerd zullen worden. We engageren ons om voor grote beleidsdossiers te blijven werken met groen- en witboeken of met conceptnota’s voor decreten of uitvoeringsbesluiten worden uitgewerkt. We verbeteren de inhoud van die conceptnota’s met een duidelijke probleemstelling, doelstelling en de aanpak met inbegrip van de participatiewijzen.

  We zetten in op open consultaties. Al deze consultaties worden ontsloten via een consultatieportaal. We koppelen na elke consultatie transparant terug in een publiek consultatieverslag.

  Elke burger mag voorstellen doen voor nieuw beleid of dienstverlening. We engageren ons om binnen een redelijke termijn gepaste feedback te geven aan de indiener.

  We zullen initiatieven nemen om het gebruik van interactieve methoden in de beleidsvoering te intensiveren en te professionaliseren binnen de Vlaamse overheid. Waar mogelijk en wenselijk willen we nog een stap verder gaan en bij de uitwerking van beleidsmaatregelen inzetten op vernieuwende samenwerkingsvormen zoals cocreatie en coproductie. We zullen goede praktijken op het vlak van interactieve beleidsvoering inventariseren en promoten. We leren daarbij ook van succesvolle lokale en buitenlandse initiatieven. We zullen nagaan welke andere initiatieven nodig zijn om de capaciteitsopbouw bij zowel de overheid als belanghebbenden te ondersteunen. Zo kunnen we, waar mogelijk en wenselijk, burgerinitiatieven die van onderuit ontstaan, mee faciliteren. We werken participatiedrempels zo veel mogelijk weg.

  We onderzoeken mogelijke verbeteringen in de raadpleging van de strategische en andere adviesraden met het oog op de evolutie naar een hybride systeem waarin verschillende vormen van interactief beleid en inspraakarrangementen een rol kunnen spelen. We bouwen tot slot structureel overleg in tussen de strategische adviesraden en de bevoegde ministers bij het begin van elke regeerperiode en bij het begin van elk parlementair jaar.

  Lees alle engagementen, zowel op korte als op lange termijn, in het witboek 'open en wendbare overheid'.

  Bekijk alle concrete projecten met verwachte output en aanspreekpunten in het implementatieplan ‘open en wendbare overheid’.

  Lees het uitvoeringsrapport witboek 'Open en wendbare overheid' van 22 februari 2019.

  Lees hier meer over participatie en interactieve beleidsvorming.

  Departement Kanselarij en Bestuur

  Adres
  Havenlaan 88
  1000 Brussel
  België