Vlaamse beleidsprioriteiten

Op 26 oktober heeft de Vlaamse Regering de Vlaamse beleidsprioriteiten bekend gemaakt. Via deze sectorale regelgeving draagt Vlaanderen een aantal van de bouwstenen van het integrale beleid van lokale besturen aan.

Meer beleidsvrijheid, minder planlasten

Op 30 oktober maakt de Vlaamse Regering - als gevolg van het planlastendecreet - de Vlaamse beleidsprioriteiten bekend voor de periode 2014-2019.

Nieuws

Vlaams parlement keurt ontwerpdecreet integratie sectorale subsidies in het Gemeentefonds definitief goed

Op dinsdag 30 juni werd het ontwerp van decreet tot wijziging van diverse decreten houdende de subsidiëring van de lokale besturen definitief goedgekeurd door het Vlaams parlement. Dit betekent dat uitvoering kan gegeven worden aan de integratie van zeven sectorale subsidies in het Gemeentefonds, zoals opgenomen in het Vlaams Regeerakkoord 2014-2019.

Het gaat om de middelen voor jeugd, cultuur, sport, flankerend onderwijsbeleid, ontwikkelingssamenwerking, integratie en kinderarmoedebestrijding.

Terugblik inspiratiedag ‘Efficiënter informatie uitwisselen’

Op donderdag 23 oktober kwamen een 200-tal vertegenwoordigers van lokale besturen en Vlaamse administraties samen in het VAC Gent voor een inspiratiedag over het efficiënter uitwisselen van informatie. Zij kregen er in primeur de eerste conclusies van het onderzoek ‘Administratieve interacties tussen de Vlaamse overheid en gemeentebesturen van op de werkvloer bekeken’ te horen en gingen zelf in dialoog tijdens de workshops.

SBOV-rapport: Vermindering van de lokale planlast. Een comparatieve studie van de implementatie van het Planlastendecreet.

Op 6 juli 2011 keurde de Vlaamse Regering het Planlastendecreet goed als een verdere stap in haar streven naar een partnerschap met de lokale besturen. Dit decreet beoogt de lasten te verminderen die Vlaamse gemeenten en OCMW's ervaren als gevolg van de talrijke, gedetailleerde en uiteenlopende plan- en rapporteringsvereisten waaraan ze moeten voldoen, vaak als voorwaarde tot sectorale subsidiëring.

Gezamenlijke brief over de implementatie van planlasten schept duidelijkheid

Vanaf 1 januari 2014 hebben lokale besturen naar aanleiding van de algemene invoering van de beleids- en beheerscyclus meer vrijheid om het eigen beleid vorm te geven. Met het Planlastendecreet, het afschaffen van sectorale plannen en de integratie ervan in de lokale meerjarenplanning dalen de plan- en rapporteringsverplichtingen voor de lokale besturen. De bekendmaking van de Vlaamse beleidsprioriteiten bracht duidelijkheid over de gewijzigde wetgeving, maar toch blijven nog heel wat vragen bestaan bij de lokale besturen.

Studiedagen over planlasten en update brochure Vlaamse beleidsprioriteiten

Het Departement Bestuurszaken organiseerde in samenwerking met de Vlaamse bestuursscholen een aantal studiedagen over planlasten. Naar aanleiding van deze studiedagen werd ook de brochure Vlaamse beleidsprioriteiten bijgewerkt én uitgebreid met een praktisch luik over hoe u als lokaal bestuur een meerjarenplan opstelt.

Vlaamse beleidsdoelstellingen lokaal sociaal beleid bekend gemaakt

Op 16 november 2012 zijn de Vlaamse beleidsdoelstellingen bij de uitvoering van het decreet betreffende het lokaal sociaal beleid voor de periode 2014-2019 bekendgemaakt. Deze omvatten de aandachtspunten voor een lokaal sociaal beleid en bijvoorbeeld ook kinderopvang waar lokale besturen rekening kunnen mee houden bij de opmaak van hun meerjarenplannen 2014-2019.