chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Moederschapsrust en opvangverlof

  Moederschapsrust

  • De moederschapsrust, bestaande uit een pre- en postnataal verlof, bedraagt in principe 15 weken bij de geboorte van één kind en 19 weken bij de geboorte van een meerling.
  • Het prenataal verlof kan ten vroegste ingaan de zesde week (of de achtste week bij een meerling) vóór de vermoedelijke bevallingsdatum. Er mag geen arbeid meer verricht worden vanaf de zevende dag die de vermoedelijke bevallingsdatum voorafgaat.
  • Het postnataal verlof vangt normaliter aan op de dag van de bevalling en bedraagt 9 weken. Werkte het personeelslid echter nog op de dag van de bevalling, dan start het postnataal verlof de dag na de bevalling.
  • Het personeelslid kan in bepaalde gevallen verzoeken om haar 9 weken postnataal verlof te verlengen.

  Bezoldiging

  • statutaire personeelsleden genieten het volledige salaris gedurende de duur van de moederschapsrust
  • contractuele personeelsleden ontvangen gedurende de volledige periode van de moederschapsrust een uitkering van het ziekenfonds, eventueel aangevuld met een supplement op de moederschapsuitkering

  Omzetting moederschapsrust in vaderschapsverlof of meemoederschapsverlof

  • overlijdt de moeder, of wordt ze gehospitaliseerd, dan kan de vader of de meemoeder van het kind verzoeken om de resterende moederschapsrust om te zetten in vaderschapsverlof of meemoederschapsverlof
  • statutairen personeelsleden genieten het volledige salaris tijdens dit verlof contractuele personeelsleden ontvangen een uitkering van het ziekenfonds, eventueel aangevuld met een toelage die het verschil tussen het loon dat betrokkene zou hebben verdiend en de uitkering die hij/zij ontvangt, dicht.

  Opvangverlof

  • Het opvangverlof is een recht voor alle personeelsleden, wanneer een minderjarig kind in zijn gezin wordt opgenomen met het oog op adoptie of pleegvoogdij.
  • Duur: het opvangverlof bedraagt ten hoogste zes of ten hoogste vier weken naargelang het opgenomen kind de leeftijd van drie jaar nog niet bereikt heeft of reeds bereikt heeft; de maximumduur wordt verdubbeld wanneer het opgenomen kind mindervalide is.
  • De lijnmanager bepaalt de precieze aanvraagmodaliteiten. De opzegging van dit verlofstelsel gebeurt overeenkomstig de procedure vervat in het arbeidsreglement van elke entiteit, raad of instelling.