chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Bijstellingen van de interface & configuratie

  donderdag, 7 januari 2021

  Samen met de installatie van de nieuwe productversie werden ook aanpassingen in de configuratie doorgevoerd:

  • Hernoeming labels van velden en rubrieken
  • Herschikking van velden & tabbladen in de item-detailpagina’s
  • Kolompicker: indeling attributen in groepen & standaardinstelling
  • Bijstelling van de actieknoppen in smartlists en item-detailpagina’s
  • Nieuw veld ‘Coördinator’ bij brillen
  • Aanmaken van tickets via de toepassing voor alle gebruikers
  • Toevoegen van bijlagen bij processen, projecten en programma’s
  • Veldschikking in het rapport Medium-level
  • Tijdslijn in het rapport Medium-level tabel (Gantt chart)

  Hernoeming van velden en rubrieken

  De labels van diverse invoervelden en rubrieken werden bijgesteld met het doel om ze intuïtiever, uniform en leesbaarder te maken. Soms bestaat de aanpassing slechts uit het correct instellen van hoofdletters, in andere gevallen zijn de labels langer geworden om een betere duiding te geven, en sommige zijn volledig hernoemd. De meest in het oog springende wijzigingen zijn:

  • De vervanging van het begrip ‘Status*’ door ‘Voortgangsrapport’. De periodieke statuslijnen en de jaarevaluatie beschouwen we voortaan dus als individuele voortgangsrapporten die al of niet ingevuld zijn. Deze aanpassing moet het onderscheid met het andere begrip ‘Status’ (= Niet actief – Actief – Afgesloten) duidelijk maken. Waar mogelijk wordt de titel van het voortgangsrapport bestempeld als ‘Monitoringsmoment’.
  • De hernoeming van ‘Meetwaarde’ naar ‘Meting’ bij indicatoren. De begrippen ‘meetwaarde’ en ‘waarde’ bij kwantitatieve indicatoren waren nogal verwarrend. Het is correcter en duidelijker om elke registratie als een individuele meting te beschouwen, en het getal dat bij een kwantitatieve indicator moet ingevuld worden als ‘meetwaarde’.

  Herschikking van de velden en tabbladen in de item-detailpagina’s

  Sinds de indienstelling van TRAJECT is de instelling van de invoervelden ongewijzigd gebleven. Door het grote aantal velden waren sommige schermen vrij overladen en de onderlinge volgorde was niet altijd optimaal. In de nieuwe versie werden de detailpagina’s van alle item-types onder de loep genomen en bijgewerkt. Invoervelden en rubrieken werden onderling herschikt of overgebracht naar nieuwe tabbladen. De meest in het oog springende wijzigingen zijn

  • De verplaatsing van de vrije velden bij processen en projecten naar een voorbehouden tabblad
  • Een nieuw tabblad ‘HR’ met personeelsinfo (met het zicht op latere uitbreiding)
  • Een nieuwe tabblad ‘Financiën’ met info zoals budget, begrotingsartikels enz. (met het zicht op latere uitbreiding)
  • De verplaatsing van de informatie over de gekoppelde items naar een centraal tabblad ‘Koppelingen’

  Sinds kort kan het TRAJECT-team de veldposities zelf aanpassen; gebruikers die suggesties hebben voor verbetering mogen deze steeds doorgeven aan de helpdesk.

  Instellingen van de kolompicker

  In smartlists en diverse ingevoegde lijsten kunnen de gebruikers gebruik maken van de kolompicker om kolommen toe te voegen, te verwijderen of om de onderlinge volgorde aan te passen. Op deze manier kan een gepersonaliseerd view samengesteld worden die onthouden bijft wanneer de toepassing een volgende keer wordt geopend. Er zijn 2 verbeteringen aangebracht:

  • De indeling van de attributen in groepen:

  De reeks attributen die in de kolompicker aangeboden wordt is door de toepassing samengesteld naargelang het item-type. Zo zal bv. de lijst van beschikbare kolommen in een overzichtslijst van projecten verschillend zijn van deze bij indicatoren. Het aantal attributen kan bij sommige item-types groot zijn en ze worden daarom ingedeeld in ‘groepen’. In de kolompicker past het lijstje met beschikbare kolommen zich aan volgens de groep die geselecteerd wordt in de keuzelijst.

  In de vorige productversie stond de indeling van de attributen niet op punt en het was vaak moeizaam zoeken om een bepaald attribuut te vinden. In de nieuwe TRAJECT-versie werden de groepen bijgewerkt. De situatie is nog niet ideaal omdat een aantal groepen standaard zijn en niet gewijzigd kunnen worden, en anderzijds zijn er attributen die bij meerdere item-types actief zijn en niet aan een specifieke groep kunnen toegewezen worden. We bekijken in een latere fase of er kan bijgestuurd worden.

  • De instelling van de standaardkolommen

  Bij het openen van de kolompicker is er een blauwe knop ‘Standaard’ zichtbaar. Als je hem aanklikt wordt het vak met de geselecteerde kolommen in de basisinstelling gezet; die instelling is specifiek per smartlist of rubriek. Als de kolomsamenstelling manueel werd aangepast, is deze knop een handig hulpmiddel om in 1 beweging terug naar de standaard-samenstellikng te gaan. Die is voor alle gebruikers dezelfde en wordt in de systeemconfiguratie vastgelegd.

  In de vorige versie van TRAJECT waren de standaarden niet goed of helemaal niet uitgewerkt. In de nieuwe versie werd dat in orde gesteld en aangepast per item-type. Opgelet: de item-overzichten werden niet automatisch naar de standaardinstelling omgezet! We voorzien hiervoor later een uitrol; vooralsnog moet je per overzicht dus nog zelf op de knop ‘Standaard’ drukken.

  Bijstelling actieknoppen in smartlists en item-detailpagina’s

  Bovenaan de smartlists en de item-detailpagina’s zijn drukknoppen beschikbaar om één of andere actie uit te voeren (bv. afsluiten, exporteren, enz.). Welke drukknoppen aangeboden worden hangt af van het item-type. Bij een aantal drukknoppen werden de labels aangepast teneinde de achterliggende actie te verduidelijken. Er werd ook voor gezorgd dat de onderlinge volgorde uniform is en dat de knoppen ‘Activeren – Afsluiten – Verwijderen’ in elk item-detail beschikbaar zijn.

  Nieuw invoerveld ‘Coördinator’ bij brillen

  Om de rapportering over een bepaald plan (beleidsbrief, BBT, ondernemingsplan, transversaal/horizontaal plan, …) in goeie banen te leiden wordt er binnen de entiteit meestal een medewerker als trekker aangesteld. In TRAJECT worden die plannen weergegeven onder de vorm van een ‘bril’; daarin was echter geen veld beschikbaar om de naam van de trekker te registreren. Projectleiders, proces- en andere verantwoordelijken kunnen vanuit hun item in TRAJECT nagaan aan welke brillen hun items gekoppeld zijn, doch konden voorheen niet afleiden bij wie ze terecht kunnen met vragen aangaande het plan. Daartoe werd in de nieuwe versie een veld toegevoegd; er werd geopteerd voor het label ‘Coördinator’ omdat de aangestelde persoon inhoudelijk niet verantwoordelijk is voor het plan. Het veld bevat een keuzelijst waarin de naam van de coördinator geselecteerd kan worden; er is geen verplichting om het in te vullen.

  Aanmaak tickets nu beschikbaar voor alle gebruikers.

  Het aanmaken van tickets via de ingebouwde functionaliteit was initieel voorbehouden aan functioneel beheerders. Voortaan is de smartlist ‘Mijn tickets’ ook beschikbaar voor lezers en invoerders zodat ze zelf ook tickets kunnen aanmaken. Functioneel beheerders hebben een extra smartlist ‘Tickets’ gekregen met daarop het overzicht van alle tickets die door medewerkers van de eigen entiteit werden aangemaakt.

  Bijlagen toevoegen

  TRAJECT beidt de mogelijkheid om documenten of andere bestandstypes als bijlage aan een bepaald item toe te voegen. Tot hiertoe was die functionaliteit niet geconfigureerd tenzij bij de mijlpalen. In de nieuwe versie werd de optie toegevoegd bij de processen, projecten en programma’s en geschrapt bij de mijlpalen omdat het daar niet relevant was. Informatie van een specifiek proces, project of programma (bv. procesmodellen, verslagen, case studies, enz.) kan op deze manier ter beschikking gesteld worden aan de medewerkers als alternatief van een centrale opslaglocatie in Sharepoint of netwerkschijf.

  Rapport Medium-level met aangepaste veldschikking

  Indien bij aanmaak van een Medium-level rapport de optie ‘Omschrijving’ werd aangevinkt, dan werd de betreffende tekst onderaan het item-blok weergegeven in het rapport. Omdat het gepaster is om een omschrijving meteen onder de item-titel te plaatsen, werd de volgorde van de gegevens als volgt aangepast:

  • Titel
  • Omschrijving (indien geselcteerd voor weergave)
  • Initiëlel start- en einddatum (indien geselcteerd voor weergave)
  • Effectieve start- en einddatum (indien geselcteerd voor weergave)
  • Voortgangsstatus
  • Duiding bij voortgangsstatus
  • Verantwoordelijke organisatie(s) (indien geselcteerd voor weergave)

  Rapport Medium-level tabel met tijdslijn (Gantt chart)

  In het rapport ‘Medium-level Tabel’ werden 2 werkbladen met een tijdslijn toegevoegd. Het werkblad JAARPLANNING heeft een verloop van 1 jaar met instelbare begindatum, en het werkblad MEERJARENPLANNING biedt een zicht over 5 jaar met de mogelijkheid om doorheen de jaren te scrollen. Bij de projecten en processen zijn de tijdsbalken ingekleurd volgens de initiële en effectieve start- & einddatum. Indien de effectieve startdatum beschikbaar is dan wordt de tijdsbalk voor de uitvoering tot vandaag ingekleurd. Als de effectieve einddatum in de toekomst ligt dan wordt het gedeelte na vandaag als ‘planning’ aangeduid. In beide werkbladen zijn drukknoppen voorzien om de rijhoogten aan te passen aan de tekst, en om de datumkolommen te verbergen en weer zichtbaar te maken.