chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  KB borgtocht en elektronische facturering

  dinsdag, 3 oktober 2023

  Op 21 september 2023 verscheen in het Belgisch Staatsblad het KB van 4 september 2023 tot wijziging van het KB Uitvoering en van het KB tot vaststelling van de modaliteiten aangaande de verplichting voor de ondernemers op het gebied van de elektronische facturering. Dit KB wijzigt enerzijds de regeling van de borgtocht uit het KB Uitvoering en anderzijds de modaliteiten van de elektronische facturering.

  Borgtocht

  Toepassing en bedrag

  In principe blijft het verplicht om een borgtocht te stellen. Het bedrag ervan wordt automatisch vastgesteld op vijf procent van de waarde van de opdracht.

  De aanbesteder kan echter beslissen om geen borgtocht te vragen of een lager percentage vast te stellen, zonder dat dit een te vermelden of te motiveren afwijking van het KB Uitvoering vormt. Het volstaat dus om in de opdrachtdocumenten op te nemen dat er geen borgtocht of een borgtocht van een lager percentage moet worden gesteld, zonder bijkomende motivering.

  Voor opdrachten waarvan het gunningsbedrag lager ligt dan 50.000 euro mag nog steeds geen borgtocht worden gevraagd.

  Raamovereenkomsten en opdrachten in gedeelten

  Bij raamovereenkomsten wordt de borgtocht in principe gesteld per opdracht gebaseerd op de raamovereenkomst (bestelling). De bovenstaande regels zijn dan van toepassing: het is mogelijk om in de opdrachtdocumenten geen of een lagere borgtocht te vragen. Voor bestellingen beneden 50.000 euro moet er nooit een borgtocht worden gesteld.  

  De aanbesteder kan specifiek bij raamovereenkomsten met één opdrachtnemer een globale borgstelling eisen. Het bedrag ervan wordt in dat geval automatisch vastgesteld op drie procent van het geraamde bedrag van de raamovereenkomst. De aanbesteder kan in de opdrachtdocumenten echter in een lager percentage voorzien.

  Voor opdrachten in gedeelten wordt de borgtocht, wanneer die van toepassing is, gesteld per uit te voeren gedeelte.

  Vrijgave 

  De aanbesteder moet de borgtocht op eigen initiatief vrijgeven bij de voorlopige en/of definitieve oplevering. De opdrachtnemer moet hierom dus niet meer verzoeken.

  De vrijgave gebeurt binnen 15 kalenderdagen na de voorlopige en/of definitieve oplevering.

  Rapportering

  De aanbesteder moet, samen met de aankondiging van gegunde opdracht, rapporteren of een borgtocht vereist is en hoeveel deze bedraagt.

  Inwerkingtreding

  Deze nieuwe regels gelden vanaf 1 november 2023:

  • Voor de opdrachten die vanaf die datum bekendgemaakt worden
  • Voor de opdrachten zonder verplichting tot voorafgaande bekendmaking, waarvoor vanaf die datum wordt uitgenodigd tot het indienen van een offerte

  Elektronische facturering

  De inwerkingtreding van de verplichting voor ondernemers om hun facturen elektronisch te versturen voor overheidsopdrachten met een geraamde waarde lager dan 30.000 euro excl. btw wordt met 4 maanden opgeschoven. Hierdoor gaat de verplichting in op 1 maart 2024.

  Voor opdrachtnemers van de Vlaamse overheid bestaat de verplichting om elektronisch te factureren al sinds 1 januari 2017 en heeft deze wijziging bijgevolg geen impact.