chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Oproep kandidaten externe innovators Stuurorgaan

  donderdag, 28 november 2019

  Oproep aan organisaties en instellingen die zich bezighouden met onderzoek, wetenschap, innovatie, technologie, informatie of overheidsaangelegenheden om kandidaat-externe innovators voor te dragen voor het Stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid.

  Het regeerakkoord van de nieuwe Vlaamse Regering 2019-2024 legt de ambities op het vlak van digitalisering hoog. De digitalisering treedt volgens het document een nieuwe fase in, waarbij alles met alles en iedereen met iedereen verbonden is. Dat schept kansen om economische en maatschappelijke problemen op een innovatieve manier aan te pakken, maar het houdt ook risico’s in. Initiatieven in verschillende beleidsdomeinen moeten meer dan ooit op elkaar afgestemd worden. Samenwerking is het antwoord.

  Het regeerakkoord stelt ook dat er opnieuw budgetten vrijgemaakt worden voor een tweede editie van ‘Vlaanderen Radicaal Digitaal’ (VRD). Daarmee wil men investeren in innovatie en een slimmere overheid. Het zorgt tevens voor een versterking van de centrale informatie- en ICT-diensten van de Vlaamse overheid. Het Stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid zal een belangrijke rol spelen in de governance van het VRD II-project. Net omdat alle beleidsdomeinen in het Stuurorgaan vertegenwoordigd zijn, is het de ideale voedingsbodem voor samenwerking, over de domeinen heen, maar ook met de lokale besturen, die eveneens vertegenwoordigd zijn in het Stuurorgaan.

  De Vlaamse Regering heeft voorzien dat er ook twee externe innovators deel uitmaken van dit Stuurorgaan. De regering is er immers van overtuigd dat een effectieve strategie inzake het informatie- en ICT-beleid gebaat is met de betrokkenheid van externe partijen zoals onderzoekers, deskundigen en (de vertegenwoordigers van) andere innovatieve digitale denkers en doeners. We zetten die overtuiging kracht bij door de betrokkenheid van externe innovators te koppelen aan een effectief stemrecht in het Stuurorgaan.

  De voorzitter en de leden van het Stuurorgaan zijn bij ministerieel besluit van 15 september 2017 benoemd voor een termijn van vijf jaar, met uitzondering van de twee effectieve en twee plaatsvervangende externe innovators die voor een termijn van twee jaar zijn benoemd. Die termijn van twee jaar is op 26 september 2019 verstreken.

  Met deze oproep voor twee effectieve en twee plaatsvervangende leden willen we u uitnodigen om een kandidatuur als externe innovator voor het Stuurorgaan te overwegen. Hieronder volgen de belangrijkste bepalingen m.b.t. de werking, samenstelling en organisatie van het Stuurorgaan net als de procedure tot aanstelling van de externe innovators.

   

  Situering van het Stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid

  De werking, samenstelling en organisatie van het Stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid is bepaald in artikel III.74 t.e.m. III.78 van het bestuursdecreet van 7 december 2018. Het besluit van de Vlaamse Regering van 2 juni 2017 tot uitvoering van titel III, hoofdstuk 3, afdeling 4, van het bestuursdecreet van 7 december 2018, regelt nader de werking van het Stuurorgaan.

  Het Stuurorgaan heeft, binnen de krijtlijnen van het strategische plan van de Vlaamse Regering, de volgende opdrachten:

  1° afspraken maken en maatregelen nemen opdat het strategische plan door de Vlaamse administratie wordt uitgevoerd;

  2° initiatief nemen ter bevordering en ter bestendiging van de digitale dienstverlening aan de instanties;

  3° aan de Vlaamse Regering alle nuttige maatregelen voorstellen die kunnen bijdragen tot een veilige en vertrouwelijke behandeling van persoonsgegevens of tot administratieve vereenvoudiging en digitalisering;

  4° beraadslagen over alle relevante overkoepelende en entiteitsoverschrijdende aspecten van het inzetten van ICT-oplossingen die gebruikt worden binnen de processen van de Vlaamse administratie;

  5° overleg plegen met het Voorzitterscollege.

   

  Bevoegdheden van het Stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid

  Het Stuurorgaan stelt, binnen de krijtlijnen van het strategische plan, technische voorschriften en richtlijnen voor de instanties vast over de aanmaak, het beheer, de uitwisseling, het gebruik, het hergebruik en de archivering van de gegevens en diensten van instanties met het oog op de realisatie van een efficiënt en interoperabel gebruik van gegevens.

  Het Stuurorgaan formuleert voorstellen en aanbevelingen voor de opdrachten van het agentschap Informatie Vlaanderen in zijn hoedanigheid van dienstenintegrator en brengt advies uit over:

  1° de mogelijke ontsluiting via de Vlaamse dienstenintegrator en de geografische data-infrastructuur van gegevensbronnen of authentieke gegevensbronnen en diensten;

  2° de mogelijke aanpassing van de gegevensbronnen zodat, als dat mogelijk is, alleen authentieke gegevens worden ontsloten en als dusdanig kunnen worden erkend;

  3° de optimalisering binnen de instanties van de aanmaak, het gebruik, de uitwisseling en het beheer van gegevensbronnen en authentieke gegevensbronnen;

  4° een gestructureerde aanpak bij de uitbouw van een stelsel van Vlaamse authentieke gegevensbronnen, met inbegrip van het promoten, begeleiden en coördineren van authentieke gegevensbronnen bij de instanties;

  5° het gebruik van verwijzingen naar het gegeven in de gegevensbron of de authentieke gegevensbron voor gegevens die geheel of gedeeltelijk overlappen met een authentiek gegeven in een authentieke gegevensbron;

  6° het vastleggen van regels voor de gegevensbron of de authentieke gegevensbron inzake de voorwaarden voor raadpleging door of mededeling aan een verzoekende instantie van bepaalde gegevens.

   

  Samenstelling van het Stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid

  Het Stuurorgaan is samengesteld uit de volgende leden:

  1° een vertegenwoordiger van N-niveau of N-1-niveau per beleidsdomein, op voorstel van de managementcomités van de respectieve beleidsdomeinen;

  2° drie vertegenwoordigers van de provinciale en lokale besturen, van wie één vertegenwoordiger van de provinciale besturen en twee vertegenwoordigers van de steden en gemeenten;

  3° een vertegenwoordiger van het agentschap Facilitair Bedrijf;

  4° een vertegenwoordiger van het agentschap Informatie Vlaanderen in zijn hoedanigheid van Vlaamse dienstenintegrator;

  5° twee externe innovators;

  6° een vertegenwoordiger van de Vlaamse minister, bevoegd voor het informatiebeleid;

  7° een vertegenwoordiger van de Vlaamse minister, bevoegd voor het IT-beleid.

  De leden, vermeld in 1° tot en met 5°, zijn effectief stemgerechtigde leden. De leden, vermeld in 6° en 7°, zijn waarnemende leden met raadgevende stem. De leden worden niet vergoed.

  Er wordt voor elke vertegenwoordiger in een plaatsvervangend lid voorzien. De plaatsvervanger van de voorzitter is een van de vertegenwoordigers, vermeld in 1° tot en met 4°. De voorzitter en de leden worden voor een termijn van vijf jaar benoemd met uitzondering van de externe innovators die voor een termijn van twee jaar worden benoemd.

   

  Voorwaarden om lid te kunnen worden

  Het lidmaatschap van het Stuurorgaan is onverenigbaar met een mandaat in het Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de Senaat, het Vlaams Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, de provincieraad, de gemeenteraad en de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, met het ambt van minister, staatssecretaris, gouverneur, burgemeester en met het lidmaatschap van een bestendige deputatie of een schepencollege.

   

  Overeenkomstig artikel 3 van het voornoemd besluit van de Vlaamse Regering van 2 juni 2017 zijn de externe innovators deskundig, onafhankelijk en onpartijdig. Ze hebben een grondige kennis van en minstens vijf jaar nuttige ervaring in informatie en ICT op internationaal, Europees, Vlaams of lokaal niveau. Organisaties en instellingen die zich bezighouden met onderzoek, wetenschap, innovatie, technologie, informatie of overheidsaangelegenheden worden uitgenodigd om kandidaat-externe-innovators voor te dragen voor het Stuurorgaan.

   

  Bij de verdeling van de mandaten wordt het decreet van 13 juli 2007 houdende bevordering van een meer evenwichtige participatie van vrouwen en mannen in advies- en bestuursorganen van de Vlaamse overheid toegepast. Dat betekent dat ten hoogste twee derde van de effectieve stemgerechtigde leden van het coördinatiecomité van hetzelfde geslacht mag zijn. Dit quotum is afzonderlijk van toepassing op de effectieve leden en op de plaatsvervangende leden.

   

  Geïnteresseerd?

  Indien uw organisatie bereid is om op de oproep tot kandidaatstelling in te gaan, bezorgt u uw kandidaatstelling(en) samen met de contactgegevens (naam, voornaam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) vóór 26 december 2019 op het e-mailadres van het secretariaat van het Stuurorgaan, nl. Stuurorgaan_informatie_en_ict@vlaanderen.be, met daarbij een CV zodat de kandidaatstelling kan worden beoordeeld in het licht van de voorgenoemde voorwaarden.

   

  Indien u nog verdere vragen heeft, aarzelt u dan niet om contact op te nemen met Jan Smedts, adjunct-kabinetschef ICT (jan.smedts@vlaanderen.be) of Jan De Naeyer, aanspreekpunt Stuurorgaan (jan.denaeyer@kb.vlaanderen.be).