chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Principiële goedkeuring voor eenvormig statuut

  vrijdag, 29 juni 2018

  De Vlaamse Regering keurde op 29 juni 2018 het ontwerpbesluit voor een wijziging van het Vlaams Personeelsstatuut (VPS) over de harmonisering van de arbeidsvoorwaarden voor een 1e keer principieel goed en geeft hiermee uitvoering aan het Vlaams Regeerakkoord 2014-2019 waarin een eenvormig statuut voor de statutaire en contractuele personeelsleden bij de diensten van de Vlaamse overheid werd aangekondigd.

  Wat houdt het goedgekeurde ontwerpbesluit in?

  Het principieel goedgekeurde ontwerpbesluit houdt in (klik op de tekst om het uitklapveld te openen):

  Harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden: hervorming van de ziekteverlofregeling voor statutairen.

  Opgelet: wat de contractuele personeelsleden betreft, verandert de huidige ziekteverlofregeling - namelijk gewaarborgd loon gedurende 30 kalenderdagen en een uitkering vanaf de 31e kalenderdag - niet.

  • Gedurende de eerste 30 kalenderdagen van het ziekteverlof wordt het salaris doorbetaald.
  • Vanaf de 31e kalenderdag heeft de ambtenaar recht op 65% van het bruto salaris.
  • Hervalregeling (bij een nieuwe ziekte terug gedurende 30 kalenderdagen recht op doorbetaling van het salaris) na effectieve hervatting in bepaalde gevallen.
  • Er wordt voorzien in een uitzondering voor ambtenaren die afwezig zijn als gevolg van een arbeidsongeval, een arbeidswegongeval, een beroepsziekte of een ernstige ziekte. Hun salaris zal ook na de 30ste kalenderdag worden doorbetaald. Wat precies onder de term ernstige ziekte wordt verstaan, wordt verduidelijkt in een nieuwe bijlage van het VPS. 
  • Forfaitaire toelagen en vergoedingen: stopzetting na een afwezigheid van 30 kalenderdagen zonder terugvordering, ter vervanging van het stopzetten en integraal terugvorderen na een afwezigheid van 35 werkdagen.
  • Deeltijdse prestaties wegens ziekte: worden een recht voor zowel het statutair als het contractueel personeelslid en dit gedurende een periode van zes maanden. Vanaf de zevende maand is een verderzetting mogelijk mits akkoord van de lijnmanager.
  Harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden: de ontslagregeling en de daaraan gekoppelde modaliteiten.
  • Ontslaggrond
   • De evaluator kan beslissen om de evaluatie te vervroegen (vanaf de 6e maand die volgt op het einde van de vorige evaluatieperiode) als de vorige evaluatie werd afgesloten met een onvoldoende.
   • Een ambtenaar kan ontslagen worden als zijn prestaties tijdens zijn loopbaan 2 keer als onvoldoende werden geëvalueerd. Het is de lijnmanager die beslist of de ambtenaar in dat geval al dan niet ontslagen wordt. Het automatisme na 2 onvoldoendes valt dus weg.
  • Ontslagmodaliteiten voor statutaire personeelsleden
   • Afstemming van de berekening van de opzeggingstermijn en verbrekingsvergoeding op het eenheidsstatuut voor contractuele personeelsleden.
   • Invoering van een recht op outplacementbegeleiding en sollicitatieverlof.
  Samenloop van jaarlijkse vakantie en ziekteverlof in overeenstemming gebracht met enkele uitspraken van het Europees Hof van Justitie.
  • Jaarlijkse vakantie overdragen naar het volgende jaar (door het niet kunnen opnemen voor het einde van het kalenderjaar wegens ziekte):
   • Overdracht van maximaal 11 dagen jaarlijkse vakantie, die meetellen voor de berekening van het maximum van 150 dagen en die uiterlijk voorafgaand aan het pensioen moeten worden opgenomen.
   • Maximaal 13 bijkomende dagen (bovenop de 11 dagen jaarlijks verlof): tellen niet mee voor het maximum van 150 dagen, maar moeten wel binnen de 2 jaar na overdracht worden opgenomen.
   • De dagen jaarlijkse vakantie die na overdracht overschieten en die het personeelslid niet kon opnemen gaan verloren.
  • Jaarlijkse vakantie kan je omzetten naar ziekteverlof wanneer je ziek wordt tijdens je jaarlijkse vakantie mits melding van je ziekte overeenkomstig het arbeidsreglement en het indienen van een geneeskundig getuigschrift.
  Uitbreiding contractuele aanwerving

  Uitbreiding van contractuele invulling van een vacature: De entiteiten krijgen meer mogelijkheden om contractuelen aan te werven.

  Overgangsmaatregelen

  De overgangsmaatregelen voor ambtenaren die op het moment van de inwerkingtreding van het ontwerpbesluit al in dienst zijn:

  • Ziekteverlof: een ambtenaar die op die dag afwezig is als gevolg van ziekteverlof heeft gedurende 30 kalenderdagen recht op een doorbetaling van zijn salaris.
  • Ontslag: de opzegtermijn van een ambtenaar die op die dag vast benoemd is, zal in 2 delen worden berekend:
   • deel 1: op basis van de anciënniteit verworven tot en met de dag die de inwerkingtreding van het ontwerpbesluit voorafgaat
   • deel 2: op basis van de anciënniteit verworven vanaf de inwerkingtreding van het ontwerpbesluit

   Is het ontwerpbesluit nu al van toepassing?

   Nee, het ontwerpbesluit is nog niet van toepassing en gaat pas in na:

   • onderhandeling met de vakorganisaties in het Sectorcomité XVIII
   • 2de principiële goedkeuring door de Vlaamse Regering
   • advies van de Raad van State
   • definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering

   De streefdatum voor de inwerkingtreding van de nieuwe regeling ligt op 1 januari 2019.

   Van zodra de concrete details duidelijk worden, lees je er alles over op Vlaanderen Intern. Tot die tijd kan het Agentschap Overheidspersoneel geen vragen beantwoorden over dit dossier.