chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Vlaams regeerakkoord: verdere stappen richting 1 statuut en nieuwe fusies

  woensdag, 2 oktober 2019

  Een slanke, digitale en neutrale overheid, dat heeft het Vlaams regeerakkoord 2019-2024 in petto voor de Vlaamse overheid. Er worden nieuwe stappen gezet richting 1 statuut en we gaan van 11 beleidsdomeinen naar 8. Een overzicht.

  Wil je meer weten? Klik op de maatregel om meer uitleg te zien te krijgen.

  • 1

   Verdere stappen richting 1 statuut

   • In overleg met de vakorganisaties wil de Vlaamse Regering evolueren naar 1 vorm van tewerkstelling, op basis van een arbeidsovereenkomst. Dat wil zeggen dat de Vlaamse Regering wil afstappen van de eenzijdige statutaire benoeming.
   • De verschillen in de ziekteregeling voor statutaire en contractuele personeelsleden verdwijnen. Het contractuele stelsel is het uitgangspunt.
   • Er wordt verder gewerkt aan een nieuw loopbaan- en beloningsbeleid.
   • Het belang van anciënniteit in de loonvorming wordt teruggeschroefd.
   • Mobiliteit wordt verplicht bij het management.
  • 2

   Grondige hervorming Vlaamse overheid op komst

   Er komt een grondige hervorming van de Vlaamse overheid, om de structuur overzichtelijker te maken voor burgers en ondernemers. Daarom komt er een programma dat de Vlaamse overheid fundamenteel herdenkt en hervormt.

   Dat programma zal zich bezighouden met:

   • het takenpakket van de Vlaamse overheid
   • efficiëntie
   • hr-beleid
   • structuur
   • slimme digitalisering
   • administratieve lastenverlaging.
  • 3

   Nieuwe fusies: van 11 naar 8 beleidsdomeinen

   De Vlaamse Regering plant heel wat aanpassingen aan de structuur van de Vlaamse overheid. Tegen het einde van de regeerperiode zouden er nog 8 beleidsdomeinen zijn in plaats van 11.

   • De beleidsdomeinen Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI), Werk en Sociale Economie (WSE) en Landbouw en Visserij worden samengevoegd tot 1 beleidsdomein.
    • De departementen EWI en WSE fuseren.
    • Het Departement LV wordt het agentschap Landbouw en Zeevisserij.
    • Het Agentschap voor Ondernemersvorming - SYNTRA Vlaanderen wordt opgeheven. De taken en bevoegdheden van het agentschap worden herverdeeld over het Departement WSE, VDAB, het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO) en het Departement Onderwijs en Vorming.

   • De beleidsdomeinen Kanselarij en Bestuur (KB) en internationaal Vlaanderen fuseren. Ook het Departement KB en het Departement Buitenlandse Zaken gaan samen.
    • De bevoegdheid ‘gewestelijke aspecten overheidsopdrachten’ gaat van het Departement Kanselarij en Bestuur naar Het Facilitair Bedrijf.
    • De Gemeenschappelijke Dienst Preventie en Bescherming (GDPB) en de Dienst van de Gouverneurs gaan van het Departement Kanselarij en Bestuur naar het Agentschap Overheidspersoneel. Daardoor zit alles wat met personeelsbeleid te maken heeft in hetzelfde agentschap.
    • Het business continuity management en het risicomanagement gaan van het Departement Kanselarij en Bestuur naar het Agentschap Overheidspersoneel.

   Er komt daarnaast een cluster Justitie en Handhaving bij Kanselarij en Bestuur.

   • Het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) evolueert van de huidige 10 entiteiten naar 3 entiteiten en de Openbare Psychiatrische Zorgcentra:
    • het Departement WVG
    • de cluster Zorg, met onder andere het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, Zorg en Gezondheid en de Vlaamse Sociale Bescherming.
    • de cluster Opgroeien, met de fusie van Kind en Gezin en Jongerenwelzijn (die sowieso al vanaf 2020 gepland stond) en het Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid.

   De justitiehuizen gaan naar het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur.

   • Binnen het beleidsdomein Omgeving is er onder meer 1 fusie en komen er aanpassingen aan de strategische adviesraden.
    • Het Agentschap Wonen-Vlaanderen en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen fuseren.
    • De Omgevingsraad vervangt de strategische adviesraden SARO en MINA.
    • De Vlaamse Woonraad wordt vervangen door ad-hocoverleg met relevante stakeholders.
    • Het Vlaams Energieagentschap wordt het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA). De afdeling energie, klimaat en groene economie van het Departement Omgeving gaat naar het VEKA. Met uitzondering van het team luchtkwaliteit: dat wordt bij de Vlaamse Milieumaatschappij ondergebracht.

   • Er komt een proefproject dat nagaat of het zinvol is om bestaande inspectiediensten met vergelijkbare opdrachten samen te voegen.

   • Binnen het Beleidsdomein MOW zal ingezet worden op een hechtere samenwerking tussen alle entiteiten via een gezamenlijk investeringsprogramma en een doorgedreven afstemming rond mobiliteit in de 15 vervoerregio’s in Vlaanderen.

    Tegelijk zal onderzocht worden hoe de organisatie van het beleidsdomein verbeterd kan worden met een versterkt departement zodat dat zijn regierol beter kan opnemen en de agentschappen zich kunnen focussen op hun uitvoerende rol.

  • 4

   Geen uiterlijke tekenen van persoonlijke overtuiging bij rechtstreeks klantencontact

   ‘Bij de Vlaamse overheid moeten veel mensen met veel verschillende visies kunnen werken’, staat in het regeerakkoord.

   ‘Maar de uiterlijke tekenen van die persoonlijke overtuiging kunnen niet worden getoond. Dan staan neutraliteit van de dienstverlening en respect voorop. Uiterlijke symbolen van levensbeschouwelijke, religieuze, politieke of andere overtuigingen worden daarom bij rechtstreeks klantencontact niet gedragen.’ 

   ‘Niet alleen moet dat elke schijn van partijdigheid vermijden. Tevens moet dit het draagvlak voor een divers personeelsbeleid als afspiegeling van een divers Vlaanderen bij personeel en bevolking vergroten.’

  • 5

   Een slankere Vlaamse overheid

   De nieuwe Vlaamse Regering wil ‘een gezonde, slanke maar krachtige overheid, die elke euro omdraait, met een stevige dosis realisme’.

   Daarom gaat ze:

   • achterhaalde taken schrappen
   • de nieuwste technologieën gebruiken
   • de personeelsinzet voor de kerntaken baseren op een doordachte en overkoepelende personeels(behoefte)planning.
   • de Vlaamse overheid laten functioneren als een holding. Om versnippering verder tegen te gaan, worden ondersteunende taken samengebracht bij een gespecialiseerde dienst. Daarbij is er een onderscheid tussen standaardtaken, die centraal georganiseerd worden, en maatwerk, dat decentraal blijft. Voor de financiering van deze centrale dienstverlening komt er een centraal budget, zodat interne facturatie vermeden wordt.
  • 6

   Radicaal digitaal

   • De Vlaamse overheid gaat radicaal digitaal, met zo weinig mogelijk paperassen voor de burger. Er komen extra investeringen in de digitalisering van de overheidsprocessen. Daarbij komt er extra aandacht voor mensen die digitaal nog niet mee zijn.
   • De digitale platformen van de Vlaamse overheid moeten inzetten op gebruiksvriendelijkheid.
   • Alle entiteiten streven naar een optimaal gebruik van data en het openstellen daarvan, in nauwe samenwerking met de lokale besturen.
   • Er komt een 2de editie van het programma Vlaanderen Radicaal Digitaal.
   • Er komt een versterking van de centrale informatie- en ICT-diensten van de Vlaamse overheid. Het Facilitair Bedrijf krijgt een grotere ICT-regierol, zodat dure IT-projecten maximaal renderen.
   • De burger/ondernemer krijgt de regie over zijn eigen data en interacties met de overheid.
   • Waar de overheid optreedt als leverancier van allerhande ‘individuele diensten’ (akten, vergunningen, enz.), is er een ‘digital first’-benadering en 1 uniek digitaal Burgerprofiel.
   • Alle briefwisseling tussen de Vlaamse overheid en lokale besturen gebeurt voortaan digitaal.
  • 7

   Extra aandacht voor innovatie

   • De nieuwe regering blijft inzetten op een verdere digitalisering en innovatie om economische en maatschappelijke problemen aan te pakken.
   • Het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie krijgt een ruimere rol als aanjager van innovatie en ondernemerschap binnen alle Vlaamse beleidsdomeinen. Het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) loopt alvast verder.
  • 8

   En verder

   • Er komt een aanpassing aan de procedure bij eerder verworven competenties, zodat er meer gebruik van gemaakt kan worden.
   • De streefcijfers ondersteunen het diversiteitsbeleid van de Vlaamse overheid. Waar nodig zullen er extra maatregelen komen, bijvoorbeeld voor de tewerkstelling van personen met een handicap of chronische ziekte.
   • Er zal meer gebruik gemaakt worden van statistieken en data over Vlaanderen om beslissingen voor de Vlaamse economie beter te onderbouwen. Die worden aangeleverd vanuit het netwerk Statistiek Vlaanderen. De statistieken zullen daarnaast ook beleidsmatig worden geduid door de Studiedienst Algemeen Regeringsbeleid binnen het Departement Kanselarij en Bestuur.
   • Het Facilitair Bedrijf wordt aangeduid als enige aankoopcentrale voor courante ondersteunende goederen en diensten.
   • De Vlaamse Regering werkt verder aan transparante en digitale besluitvorming vanaf de agendabepaling tot en met de evaluatie van de Vlaamse regelgeving.
   • Er komt een nieuwe, krachtigere aanpak van de overheidsbrede beleidsthema’s: op initiatief van de bevoegde minister legt de Vlaamse Regering voor die thema’s een beperkt aantal prioritaire, overheidsbrede en geïntegreerde doelstellingen vast.

  Je vindt de volledige tekst van het Vlaams regeerakkoord 2019-2024 in de publicatiedatabank van de Vlaamse overheid.