chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Slimme Subsidies project

  Het project Slimme subsidies

  We beschrijven hieronder de scope en principes van het project Slimme subsidies.

  Scope

  We vatten het project slimme subsidies breed op. We mikken op bijna alle Vlaamse subsidiestromen die aan volgende criteria voldoen:

  • subsidies die de Vlaamse overheid uitkeert (dus niet in kader van Europese programma's)
  • subsidies die uitgekeerd worden aan derden (dus geen interne toelagen of dotaties)
  • subsidies zien we als financiële ondersteuning in de vorm van toekenning van gelden (geen lening, goederen, voordelen in natura) de Vlaamse overheid koppelt, als verstrekker van de subsidie, een aantal voorwaarden aan de toekenning ervan; 
  • De subsidie moet bijdragen aan een beleidsdoelstelling in het algemeen belang
  • De begunstigde wordt geconfronteerd met bepaalde kosten. De verstrekkende entiteit maakt de afweging om het subsidiebedrag te bepalen. De subsidie dient in wezen om tegemoet te komen aan die kosten.

  Ook premies, toelages, steunmaatregelen komen in scope als ze aan bovenstaande voorwaarden voldoen. Het project focust zich vooral op de procedure en de interactie die plaatsvindt tussen aanvrager en verstrekker.

  Principes

  In samenspraak met het netwerk “Slimme subsidies" en goedgekeurd door het Voorzitterscollege werden volgende principes geformuleerd die als leidraad dienen voor het project:

  1. Subsidies kaderen steeds binnen de vooropgestelde beleidsdoelstellingen

   • De subsidies moeten een algemeen belang dienen

    2. De doelgroepen staan centraal

     • We hebben klantvriendelijke procedures, die eenvoudig zijn
     • We zien de doelgroepen als partner. We leren van hun kritiek en durven veranderen

      3. Subsidieprocessen zijn proportioneel ingericht

       • We brengen de lasten van de subsidies in verhouding met de lusten
       • We houden rekening met de specificiteit van de doelgroep en subsidiesoort     

        4. Subsidieprocessen vertrekken vanuit een vertrouwen in de doelgroep

         • We werken aan wederzijds vertrouwen, maar blijven kritisch waar dit nodig is
         • Als dit vertrouwen wordt geschonden, zijn we bereid om sancties te nemen
         • We zetten in op efficiënte controles, waarbij de bewijslast een meerwaarde heeft

          5. Er wordt maximaal gebruik gemaakt van wat al bestaat, we vinden het warm water niet opnieuw uit

           • We baseren ons op werk dat al bestaat binnen de Vlaamse overheid; koppeling bestaande systemen, afstemming regelgeving, terminologie,…
           • We streven naar maximale gegevensdeling
           Projectstructuur

           Opdat dit project haar doelstelling bereikt, is draagvlak binnen de Vlaamse overheid van cruciaal belang. Daarom legden we in de eerste fase verschillende contacten met diverse subsidieverstrekkende entiteiten binnen de Vlaamse overheid, doelgroepen die subsidies aanvragen en relevante stakeholders. Dit blijft doorheen de verderzetting van het project een continue actie.

           We bespraken de doelstellingen en principes op het voorzitterscollege (17/03/2016 en 19/05/2016) en lichtten die toe aan de kern van ministers (8/06/2016) die ze goedkeurden. Het voorzitterscollege houden we verder op de hoogte van de voortgang van het project. Zo gaven we op 20/04/2017 een laatste projectstatus aan het voorzitterscollege.

           In de stuurgroep van het project zitten vertegenwoordigers van de horizontale entiteiten, subsidieverstrekkende entiteiten en subsidieaanvragers. De horizontale entiteiten en de subsidieverstrekkende entiteiten zijn eveneens in de projectgroep aanwezig. Daarnaast organiseren we regelmatig een netwerk waar we een stand van zaken geven en input verzamelen. Er is ook ruimte voor kennisuitwisseling.

           Doelstellingen

           Het project Slimme subsidies heeft drie overkoepelende doelstellingen:

           1. Vereenvoudiging en stroomlijning van de subsidiemaatregelen

           We komen tot afgestemde subsidieprocessen die eenvoudig en proportioneel zijn opgebouwd. Hierbij verminderen we fors de administratieve lasten voor de doelgroepen en de interne werklast voor de verstrekkende entiteiten.

           We bepalen 4 verschillende procestypes

           • We maakten uitgewerkte processen op voor elk van de 4 types. Deze 4 types werden voorgesteld en goedgekeurd op de stuurgroep van 26/01/2017. ( Zie nota )
           • Er wordt een minimaal en eenvoudig proces uitgewerkt, dat door middel van de proportionaliteitscriteria verder uitgebouwd kan worden waar nodig (naargelang budgethoogte, type, omvang doelgroep,…).
           • Er blijft steeds ruimte voor maatwerk gericht op de sector & de specifieke doelgroep. Hiertoe verzamelt het project goede voorbeelden.
           • Vertaald in regelgeving
            • We hebben onderzocht welke overkoepelende regelgeving van kracht is en hoe ons uitgewerkt kader daarbinnen past. Hierbij werdbijzondere aandacht besteed voor de verplichtingen en procedures die gelden in het kader van staatssteun. ( lees het rapport )
            • Het project zal in samenwerking met het departement Financiën en Begroting verschillende opties onderzoeken over hoe de uitgewerkte en vereenvoudigde subsidieprocessen vertaald kunnen worden in de Vlaamse regelgeving. Daarnaast zal de evaluatie van het Rekendecreet aangegrepen worden om overkoepelende afspraken vast te leggen.
            • We bekijken welke nodige aanpassingen moeten gebeuren aan specifieke subsidie-regelgeving en hoe we de verschillende entiteiten hierin kunnen ondersteunen
           2. Digitalisering van subsidiestromen

           Algemene behoefteanalyse en referentiearchitectuur

           We zien dat de digitale maturiteit van de entiteiten binnen de Vlaamse overheid op vlak van dossierbehandeling voor subsidies erg divers is. Om die reden is het zinvol om een algemene behoefteanalyse en referentiearchitectuur voor dossierbehandelingssystemen uit te werken.

           • De entiteiten van de Vlaamse overheid kunnen zich daarop baseren bij hun digitalisering en zo sneller digitaliseren.
           • Voor entiteiten die digitaal verder staan is dit een handige benchmark voor toekomstige investeringen.
           • Deze architectuur moet expliciteren wat de relaties zijn tussen een dossierbehandelingssyteem en de bestaande en toekomstige centraal beschikbare oplossingen.
           • Informatie Vlaanderen levert geen end-2-end applicatie voor dossierafhandeling, er wordt dus geen dossierbehandelingssysteem gebouwd.

           Automatische dossierbehandeling

           Voor de de meest eenvoudige – namelijk de ‘type 1’ -subsidies streven we naar automatische dossierbehandeling.

           • Dit zijn subsidies die worden verstrekt op basis van reeds geleverde prestaties of op basis van een recht, waarbij enkel meetbare criteria worden gehanteerd. De aanvraag kan dus erg beperkt gehouden worden tot enerzijds de identificatie van de aanvrager en daarnaast het aanleveren de nodige, kwantitatieve data, al dan niet met bewijsstukken. Meer info over de verschillende procestypes leest u hier).
           • In het gehele subsidieproces situeert dit spoor zich op de ‘behandeling’ en ‘voorstel beslissing’.
           • Op basis van beschikbare gegevens gebeurt een automatische behandeling waarbij de aangeleverde gegevens worden vergeleken met de nodige criteria, waarna de berekeningsmodule een voorstel tot beslissing maakt. Deze suggestie tot het al dan niet aanvaarden van de subsidieaanvraag dient gebruikt te worden door de subsidieverstrekker om de finale beslissing te maken.

           De automatisering van dit proces heeft als sterke meerwaarde dat er meer kan ingezet worden op de kwaliteit van de dienstverlening. Het behandelen van subsidieaanvragen gebeurt efficiënter waardoor er een kleinere foutenmarge kan verkregen worden en waardoor er meer tijd kan besteed worden aan moeilijkere dossiers of aan een uitgebreidere argumentatie.

            

           De automatische behandeling wordt opgezet door een berekeningsmodule die onder andere op basis van data die via MAGDA² wordt ontsloten, een beoordeling geeft over een subsidieaanvraag. Er gebeurt een automatische controle op de subsidievoorwaarden die geen inhoudelijke interpretatie nodig hebben.

           3. Een subsidieregister

           We realiseren een subsidieregister dat een transparant overzicht geeft van alle uitgekeerde subsidies op Vlaams niveau tot op het niveau van de subsidieontvanger.

           • Het subsidieregister zal een overzicht geven van toegekende subsidies per organisatie, onderneming of lokaal bestuur.
           • In het kader van staatssteun kan gerapporteerd worden over de totale bedragen die vanuit het Vlaamse niveau worden uitgekeerd. Het zal echter geen volledig staatssteunbeeld geven aangezien federale, provinciale of lokale subsidiestromen niet mee in de scope zitten.
           • Het register zal samenwerking binnen de Vlaamse overheid tussen verstrekkende entiteiten faciliteren en biedt de entiteiten de mogelijkheid om dubbele subsidiëring te detecteren.

           Stand van zaken

           Hieronder vindt u een korte beschrijving over de belangrijkste verwezenlijkingen in het kader van het project Slimme subsidies. 

           • Kader slimme subsidies

           Begin 2018 is het project Slimme subsidies tot een kader gekomen met vier verschillende procestypes. Voor elk van die vier types zijn processen uitgewerkt. Er zijn ook concrete richtlijnen uitgewerkt omtrent subsidieprocessen en hoe deze proportioneel en digitaal op te zetten. De uitgeschreven tekst is terug te vinden op deze pagina. https://overheid.vlaanderen.be/slimmesubsidies_kader.

           • Subsidieregister

           Het subsidieregister heeft als doelstelling een overzicht te bieden van de Vlaamse toegekende subsidies. Op 17 mei 2018 is een extra veld in Orafin in productie gegaan waarin men verplicht dient aan te geven binnen welke subsidiemaatregel een betaling concreet kadert bij het manueel ingeven van subsidies.

           In een tweede fase onderzoeken we hoe we informatie over uitgekeerde subsidies uit diverse dossierbehandelingssystemen kunnen ontsluiten. Belangrijk hierbij is te weten welke data en rapporten interessant zijn. Daartoe willen we een aantal gesprekken voeren met beleidsmedewerkers bij Vlaamse entiteiten. Stuur ons een mail indien we u mogen aanschrijven voor een gesprek tijdens de zomermaanden (dirk.forier@kb.vlaanderen.be).

           Meer informatie over aanpak en scope van het subsidieregister vind je hier.

           • Automatische advies

           Het project “Automatisch Advies” bouwt een generieke toepassing om adviezen af te leveren voor automatiseerbare dienstverlening en vragen. Dit gebeurt op basis van data die opgehaald wordt uit (authentieke) bronnen en/of de toepassing van business regels.