chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Omzendbrief DVO/BZ/P&O/2007/17

  Datum:

  6 juli 2007

  Aanhef:

  Aan de personeelsleden van de diensten van de Vlaamse overheid

  Betreft:

  - Gevaartoelage
  - Bijlage 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006, zoals gewijzigd, houdende vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid (VPS)

   

  I. Doel

  Deze rondzendbrief vervangt de gelijkaardige rondzendbrief PEBE/DVR/2000/3 van 6 maart 2000 en de rondzendbrief DVO/BZ/P&O/2007/13 van 15 mei 2007.

  Deze rondzendbrief wordt herschreven in het kader van BBB en in uitvoering van het VPS (fase 2) meer bepaald artikel VII 33 waar bepaald wordt dat de Vlaamse minister bevoegd voor Bestuurszaken de in bijlage 7 vermelde werken bij rondzendbrief verduidelijkt.

  Deze rondzendbrief is van toepassing op de diensten van de Vlaamse Overheid met uitzondering van het agentschap Waterwegen en de Vlaamse Landmaatschappij.

  naar boven

  2. Lijst van gevaarlijke, ongezonde of hinderlijke werken

  Bijlage 7 van het VPS geeft de lijst weer van werken die recht geven op een gevaartoelage.

  Voor alle duidelijkheid wordt gesteld dat de toelage wordt toegekend omwille van het feit dat voor het uitvoeren van de hierna genoemde werken gebruik dient gemaakt te worden van collectieve beschermingsmiddelen en/of persoonlijke beschermingsmiddelen dienen gedragen te worden, voorgeschreven door de Gemeenschappelijke en Externe Dienst voor Preventie en Bescherming, dit na het uitvoeren van de voorafgaandelijke risicoanalyse.

  Alleen personeelsleden die een adequate opleiding en specifieke instructies hebben gekregen hebben toegang tot de hierna vermelde werken.

  De omschrijvingen die in voornoemde bijlage 7 werden gebruikt worden hierna verduidelijkt door een niet-limitatieve opsomming van werkzaamheden die onder deze omschrijvingen kunnen worden ondergebracht.

  1. werk met/of in water, in stof, vuur, slijk of roet met uitsluiting van de normale onderhoudsactiviteiten van lokalen en keukenactiviteiten;
   - het uitvoeren van opmetingen, maken van reportages (video, foto) op stortplaatsen, vervuilde terreinen, industrieterreinen
   - het opmeten van grind-, klei- en zandgroeven
   - het uitvoeren van boringen en sonderingen met een handboor
   - het demonteren, inwendig reinigen of herstellen van gasolieketels en verwarmingsketels
   - ongewoon ongezonde, bevuilende en hinderlijke werken
   - het sorteren van vuile was
   - de slibontwatering van zuiveringsinstallaties
   - het werken in of reinigen van sloten of grachten, met schop, spade of landgraafmachine
   - het werken in water voor het uittesten van modellen (Waterbouwkundig Laboratorium)
   - het bemannen van de toren in het kader van de effectieve bosbrandbestrijding
  2. werk met pneumatisch gereedschap;
   - het werken met riveerhamer of ontroestingsapparaten
   - pneumatisch ontroestingswerk in beperkte ruimten en/of het reinigen van en werken in bedorven luchtschachten
   - het uitkuisen van greppels en voegen bij bruggen
   - het uitblazen van voegen met samengeperste lucht
  3. het onderhoud van roosters, pompen en machines van afvalwaterinstallaties en zuiveringsinstallaties;
   - het ledigen, ruimen en reinigen van de tanks en bekkens van afvalwaterinstallaties en het reinigen met de hand van roosters
   - het onderhoud van slibontwateringsmachines en slibvoedingspompen
   - het onderhoud en het reinigen van overstortranden en ontvangstputten in bekkens van zuiveringsinstallaties
   - het onderhoud van roosters, pompen en machines van afvalwaterinstallaties
  4. het reinigings- en andere werk aan roltrappen van tunnels;
  5. het verwerken van koolwaterstofprodukten;
   - het verwerken van bitumineuze produkten in vloeibare toestand
   - het verwerken van gietasfalt
   - het vullen van putten met koolwaterstoffen (KWS) in het wegdek
  6. proeven en werken langs voor het verkeer toegankelijke wegen en tunnels;
   - werk in voor het verkeer opengestelde wegen of tunnels
   - werk langs de middenberm van 2 x 2 wegen of autosnelwegen
   - het wegstralen van markeringen met koperslakken
   - het uitvoeren van markeringen
   - het opstellen van gevaarsignalisatie
   - alle werken die onder het systeem van mobiele werf vallen en waarvoor speciale signalisatie voorzien moet worden
  7. inspecties of bedrijfsbezoeken die gepaard gaan met het betreden van risicovolle installaties, woninginspecties in onhygiënische omstandigheden;
   - het uitvoeren van inspecties, bedrijfsbezoeken indien dit gepaard gaat met:
   * het betreden zonder begeleiding door een werknemer van het betrokken bedrijf (bv. veiligheidschef) van risicovolle industriële installaties in werking;
   * of het betreden van buiten dienst gestelde bouwvallige industriële installaties
   - het uitvoeren van opmetingen, maken van reportages, boringen en sonderingen op stortplaatsen, vervuilde terreinen, industrieterreinen met risico op verzakkingen
   - de inspectie van woningen en/of constructies die als woning gebruikt worden in onhygiënische en/of potentieel gevaarlijke omstandigheden
   - het uitvoeren van inspecties aan boord van vissersvaartuigen, het betreden van visafslagen en pakhuizen waar vis en visproducten worden gestockeerd, de controle van vistransporten
  8. drukkerij- of fotolaboratoriumactiviteiten;
   - de activiteiten uitgeoefend in het fotolaboratorium
   - drukkerijactiviteiten
  9. werk met oliën, vetten, bijtende, giftige, radioactieve of schadelijke stoffen, zuren of gassen;
   - ernstig contact met bijtende stoffen, zuren, irriterende stoffen, radioisotopen, bacteriologisch besmette of vervuilde stoffen, giftige of kankerverwekkende stoffen, in ontbinding verkerende stoffen
   - werk met hogedruk-ontvettingsmachine werkend met detergenten
   - werk met verven
   - het decaperen van signalisatieborden
   - het reinigen, decaperen of vernissen van electrische motoronderdelen
   - werk in de garage
   - het nemen van stalen afvalwater en verontreinigd oppervlaktewater
   - het behandelen van stalen welke gefixeerd wer¬den met formol of met een produkt met gelijkwaardige werking als bewaarmiddel
   - het uitvoeren van analyses in het laboratorium
   - werk aan biogasinstallaties en/of werk aan biogasmotoren in een gesloten ruimte
  10. werk met verontreinigde grond of slibmonsters;
   - het behandelen van verontreinigde grond- en slibmonsters in een laboratorium
   - het behandelen van grond met chemische produkten, zuren en basen o.a. chloorzuur (HCL), natriumhydroxide (NaOH), waterstofperoxide (H202) in een laboratorium
   - de staalname van vervuilde bodems
  11. werk in vervuilde lucht;
   - ongezonde of gevaarlijke werken verricht in walgelijke, enge en niet of weinig verluchte ruimten
   - werken in kerosinegeur op de regionale luchthavens
  12. het verdelgen van ratten en ongedierte;
   - het verdelgen van ratten en ongedierte
   - het behandelen van in ontbinding verkerende stoffen
  13. schilderwerk met een spuitpistool in open of gesloten ruimten;
  14. werk met sproeistoffen, insecticiden en herbiciden;
  15. werk in schachten gevuld met onfrisse lucht of hangend boven water;
   - onderhouds-, herstellings- en saneringswerken aan de wagenschuiven van de sluizen, wanneer dit gebeurt in de putten van de schuiven zonder drooglegging van het sas
  16. het opruimen van vuil, afval, rottende voorwerpen voor zover het niet gaat om dagelijkse onderhoudsactiviteiten;
   - alle ruimingswerken van waterlopen en grach¬ten waarbij de rechtstreekse aanraking van slijk en rottende voorwerpen, een gevaar oplevert voor bacteriologische besmetting of waarbij het personeelslid zich rechtstreeks blootstelt aan het inademen van gassen die de gezondheid kunnen aantasten
   - het ruimen van vuilnisbakken
   - het manueel opruimen van klandestien gestort vuil
   - werk waarbij het personeelslid ernstig is blootgesteld aan in ontbinding verkerende stoffen
  17. het reinigen of herstellen van aalputten, afvoerleidingen van W.C.'s of waterplaatsen
  18. het reinigen of herstellen van riolen;
   - het ontstoppen, ontslijken, afbreken en/of herstellen van riolen, rioolverbindingen, vergaarputten, pompen en sanitaire installaties
   - werk aan rioleringen waarbij de riolering open ligt en binnen de riolering wordt gewerkt
   - het bedrijven en onderhouden van alle ontvangstinstallaties van septisch materiaal en externe afvalstromen
  19. werk waarbij het personeelslid tot op kniehoogte in het water staat;
   - werk aan een oeververdediging of in een droogstaande sluis
   - werk waarbij het dragen van lange lieslaarzen vereist is
  20. werk in kokers van duikers;
   - werken in de eigenlijke kokers van duikers en grondduikers in gesloten afwateringsriolen
  21. werk in watervaten, luchtkisten of deurboten;
   - werken in luchtkisten, deurboten, dekschuiten en andere gesloten ruimten
   - werk in watervaten
  22. het pneumatisch spuiten van beton;
  23. het opheffen en terugplaatsen van sluisdeurvleugels bij middel van krikken;
  24. het slepen of verplaatsen van springstoffen en munitie;
  25. werken in de hoogte;
  26. het varen met reddingsboten;
  27. het opnemen en uitzetten van boeien;
  28. het lossen en laden van gasflessen, kettingen en boeistenen;
  29. het bergen van lijken of gevaarlijke voorwerpen;
  30. het peilen met een peilstok van op het water;
  31. werk aan drooggezette boten op slipway of in tijgebonden droogdok;
  32. loopwerk over onbeveiligde richels van stuwen en sluizen;
  33. werk in abnormaal gevaarlijke omstandigheden door personeel van het Zeewezen;
  34. werk met steekmes aan bomen, trekzaag, treksnoeischaar, met houtbewerkingsmachines zoals top- en freesmachine en kettingzaag (ook op stok);
  35. werk met de motorzeis, met de handslijp- of snijmachine of een andere sneldraaiende machine;
   - werk met sneldraaiende machines: slijpschijf, zaagmachine (cirkelzaag), boormachine
   - werken met gemotoriseerde zeis
   - afslijpen van de rails van de roltrappen in de St. Annatunnel
   - omvangrijk werk met de handslijpmachine en snijmachine met hoog toerental
  36. onderhoud en herstelling van elektrische installaties die onder spanning staan;
   - het onderhoud en de herstelling van pompstations en kunstwerken
   - het onderhoud en de herstelling van de elektrische installatie van het waterbouwkundig model (Waterbouwkundig Laboratorium)
  37. werk aan in dienst zijnde verwarmings- of stookinstallaties;
   - werk in de stookkelder aan in dienst zijnde stookinrichtingen
   - werk in de vuurhaard van verwarmingsketels
  38. werk met de klepelmaaier;
  39. werk met de stoomreiniger;
  40. het lassen en branden van metalen stukken;
   - het uitvoeren van laswerk, soldeerwerk in enge of gesloten ruimten
   - het smelten en opgieten van lood bij het plaatsen van metalen onderdelen
   - het lassen en branden van metalen stukken
   - las- en branderwerk in gesloten ruimten
   - het electrisch lassen van brons
   - het electrisch of gassmeltlassen van verzinkte stukken
   - het lassen en/of branden van met loodmenie beschilderde stukken
   - laswerk aan de rails van de roltrappen in de St. Anna-tunnel
   - werken met autogene brander of elektrische vlam¬boog op geschilderde gegalvaniseerde en verlode metalen
  41. het uitstorten van zakken cement;
  42. werk met de betonbreekhamer, de steenboor, de betonboorhamer, de explosiehamer of de mechanische stamper;
  43. de inspectie van liftschachten;
  44. de nachtelijke onderhoudsbediening van draaibruggen of zuiveringsinstallaties;
  45. onderhoud aan, herstelling en de controle van de in het water gebouwde of aan wateroppervlakken grenzende constructies;
  46. werk op platformen zonder leuningen;
  47. het schilderen en onderhouden van masten en palen;
  48. het onderhouden en herstellen van windmeters en enemografen;
  49. maaiwerk bij temperaturen van minstens 30°C;
  50. sneeuw- en ijsruimingswerk, werk met strooimiddelen;
  51. het verrichten van veerdiensten;
  52. opslag en verwerking van kadavers;
  53. het verrichten van bruginspecties;
  54. het onderhoud van dienstboten;
  55. het bedienen van de brug van Zelzate;
  56. het vissen met verschillende vistuigen (elektrovisserij, zegenvisserij, fuiken, warrelnetten, staande netten) in het kader van een visstandsopname van een viswater;
   - alle activiteiten aan boord van vissersvaartuigen en onderzoeksvaartuigen op zee, evenals het lossen en laden van deze vaartuigen en het optuigen van het net
  57. het werken in schermbossen die zones afschermen die het leefmilieu belasten;
  58. isolatiewerk met losse glaswol;
  59. werk in een omgevingslawaai van minstens 85dB(A) en 137dB(C);
  60. prestaties in de werkjol van de kotter van de loodsdienst;
  61. het bedienen van de werkjolkraan op de kotter van de loodsdienst;
  62. prestaties in de werkjol van de tender, de sleep- of bebakeningsdienst;
  63. opnames uit de lucht;
   - het nemen van foto’s vanuit de lucht van overstromingen, ongevallen e.d.
  64. duikerswerk;
  65. doorlichten van bagage op de regionale luchthavens;
  66. blus- en reddingswerk op de regionale luchthavens.

  2. Aanvraag

  Personeelsleden die aanspraak maken op een gevaartoelage moeten hiervoor via hun lijnmanager een aanvraag indienen bij de bevoegde personeelsdienst voor hun entiteit.

  Voor deze aanvraag dient gebruik te worden gemaakt van het aanvraagformulier waarvan een kopie als bijlage aan deze rondzendbrief is toegevoegd.

  Om een tijdige uitbetaling mogelijk te maken, moeten de aanvragen tot het verkrijgen van een gevaartoelage, de personeelsdienst bereiken vóór het einde van de tweede maand volgend op deze waarin het gevaarlijk, ongezond of hinderlijk werk werd verricht.

  naar boven

  3. Inwerkingtreding

  Deze rondzendbrief geldt vanaf 10 mei 2007 voor de entiteiten, raden en instellingen die op deze datum reeds in werking zijn getreden en op de datum dat de entiteit, raad of instelling in werking treedt, voor de entiteiten, raden en instellingen die na deze datum in werking treden.

   

   

  Geert BOURGEOIS
  Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme

  Bijlage:

  naar boven