chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Ontslag

  Hieronder worden de meest voorkomende redenen voor ontslag opgelijst en kort besproken:

  Einde van de duur van de overeenkomst
  Vrijwillig ontslag
  Ontslag tijdens de proeftijd
  Ontslag na negatieve evaluatie
  Ontslag na tuchtprocedure 
  Ontslag om een dringende reden
  Ambtshalve ontslag

  Einde van de duur van de overeenkomst

  Wanneer een personeelslid is aangeworven met:

  1. een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
  2. een arbeidsovereenkomst afgesloten voor bepaald werk, of
  3. een vervangingsovereenkomst

  dan heeft: 

  1. het einde van de overeengekomen termijn
  2. de voltooiing van het werk waarvoor de overeenkomst afgesloten was, of
  3. de terugkeer van de vervangen persoon,

  de beëindiging van deze arbeidsovereenkomst tot gevolg, zonder dat enige formaliteit vereist is.

  naar boven

  Vrijwillig ontslag

  • Een personeelslid kan zijn functie vrijwillig verlaten.
  • Het statutair personeelslid mag slechts na een opzeggingstermijn van minstens dertig kalenderdagen de dienst verlaten, al kan de opzeggingstermijn na onderling akkoord ingekort worden. 
  • Het contractuele personeelslidmet een contract van onbepaalde duur of een vervangingscontract, kan de arbeidsovereenkomst eveneens eenzijdig beëindigen mits naleving van een opzeggingstermijn. Die opzeggingstermijn is afhankelijk van het ogenblik waarop de overeenkomst een aanvang heeft genomen, zijnde vóór of na 1 januari 2014. Niettemin kunnen beide partijen in onderling overleg een verkorte opzeggingstermijn overeenkomen (cf. FAQ eenheidsstatuut).
  • Het contractuele personeelslid met een contract van bepaalde duur kan zijn arbeidsovereenkomst eenzijdig opzeggen tijdens de eerste helft van de overeenkomst, met een maximum van 6 maanden (cf. FAQ eenheidsstatuut). Wil hij zijn overeenkomst verbreken, dan is hij de werkgever een verbrekingsvergoeding verschuldigd, tenzij hij met de werkgever een regeling weet uit te werken.
  • Een vaste benoeming bij een andere overheid, wordt gelijkgesteld met vrijwillig ontslag.

  naar boven

  Ontslag tijdens de proeftijd

  • Een negatieve evaluatie van/tijdens de proeftijd heeft het ontslag van het personeelslid tot gevolg.
  • Arbeidsovereenkomsten die een aanvang hebben genomen vóór  1 januari 2014 met een beding van proeftijd kunnen met een verkorte opzeggingstermijn beëindigd worden. Arbeidsovereenkomsten die een aanvang hebben genomen na 1 januari 2014 kunnen beëindigd worden mits het respecteren van de algemene opzeggingstermijnen (cf. FAQ eenheidsstatuut).
  • De ambtenaar op proef kan tegen dit ontslag in beroep gaan bij een interne beroepscommissie (cf. Raad van Beroep). Contractuele personeelsleden die tijdens hun proeftijd ontslagen worden, kunnen hiertegen beroep aantekenen bij de Raad van State of naar de arbeidsrechtbank trekken.

  naar boven

  Ontslag na negatieve evaluatie

  • De prestaties van elk personeelslid worden jaarlijks geëvalueerd. Na een evaluatiegesprek ontvangt het personeelslid zijn evaluatieverslag, dat bij minder goede prestaties de einduitspraak “loopbaanvertraging" of "onvoldoende" kan bevatten.
  • Het statutair personeelslid dat na een evaluatie "onvoldoende" bij één van de twee eerstvolgende evaluaties een tweede evaluatie "onvoldoende" krijgt, wordt ontslagen.
  • Het contractuele personeelslid kan na één evaluatie met einduitspraak "onvoldoende" ontslagen worden.
  • Het ontslag treedt in werking na het verstrijken van een opzeggingstermijn of na uitbetaling van een verbrekingsvergoeding.
  • Een statutair personeelslid kan een negatieve evaluatie aanvechten bij een interne beroepscommissie (cf. Raad van Beroep). Contractuelen die een “onvoldoende” krijgen, kunnen beroep aantekenen bij de Raad van State of naar de arbeidsrechtbank trekken.

  naar boven

  Ontslag na tuchtprocedure

  • De bevoegde functionele chef kan een statutair personeelslid bij zeer ernstige inbreuken ontslaan (zonder opzeggingstermijn of verbrekingsvergoeding) door hem de tuchtstraf “ontslag van ambtswege” of de tuchtstraf “afzetting” op te leggen. Ontslag van ambtswege is minder ingrijpend op de pensioensituatie dan afzetting. Men behoudt immers zijn recht op een ambtenarenpensioen. Afzetting is de zwaarste tuchtstraf waarbij het statutaire personeelslid zijn recht op een ambtenarenpensioen verliest en enkel nog recht heeft op een privé-pensioen. Het statutaire personeelslid kan beroep instellen tegen deze tuchtstraf bij een interne beroepscommissie (cf. Raad van Beroep), om geen of een lichtere straf te bekomen.
  • Ook contractuele personeelsleden kunnen als tuchtstraf ontslagen worden. Zij kunnen hiertegen beroep aantekenen bij de Raad van State of naar de arbeidsrechtbank trekken.

  naar boven

  Ontslag om een dringende reden

  • In geval van een ernstige tekortkoming die elke professionele samenwerking tussen werkgever en werknemer onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt, kan de werkgever het contractuele personeelslid ontslaan om een dringende reden.
  • Bij een rechtmatig ontslag om dringende reden is geen verbrekingsvergoeding verschuldigd. Indien het ontslag om dringende reden onrechtmatig is, moet de werkgever een normale opzeggingsvergoeding betalen.

  naar boven

  Ambtshalve ontslag

  • Het statutair personeelslid wordt ambtshalve uit zijn functie ontheven wanneer hij zich in één van de volgende gevallen bevindt:
   • zijn vaste benoeming wordt onregelmatig bevonden;
   • hij voldoet niet meer aan de nationaliteitsvereiste of de dienstplichtwetten;
   • zijn medische ongeschiktheid werd, na uitputting van het ziektecontingent, vastgesteld door de federale medische dienst bevoegd voor de definitieve ongeschiktverklaring van de ambtenaar;
   • hij verlaat zonder geldige reden de werkpost en blijft meer dan tien dagen afwezig;
   • hij wordt bij een gerechtelijke veroordeling uit zijn burgerlijke en politieke rechten ontzet en is niet langer in staat zijn functie uit te oefenen;
  • Het ontslag vindt telkens plaats zonder opzeggingstermijn of verbrekingsvergoeding. Hierop is slechts 1 uitzondering: het statutaire personeelslid wiens onregelmatige benoeming niet te wijten is aan arglist of bedrog krijgt wel een verbrekingsvergoeding.

  naar boven

  Regelgeving

  Dienstverlening

  Instrumenten