chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Ontslag contractuele personeelsleden

  Er bestaan verschillende ontslagsituaties binnen de diensten van de Vlaamse overheid. De wijze van ontslag en de gevolgen verschillen naargelang het type arbeidsovereenkomst en wie het initiatief neemt. Op deze webpagina vind je een overzicht van alle ontslagsituaties voor contractuele personeelsleden.

  Beëindiging arbeidsovereenkomst bepaalde duur

  Je arbeidsovereenkomst eindigt automatisch als de einddatum, die erin opgenomen werd, is bereikt. Je hoeft hiervoor niets te doen. Lees verder op deze webpagina hoe jij of je werkgever de arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur vroeger kunnen beëindigen.

  Beëindiging vervangingsovereenkomst

  Als je een vervangingsovereenkomst hebt, ben je aangeworven ter vervanging van een of meerdere personeelsleden die afwezig zijn. Deze overeenkomst beëindigt zonder opzegtermijn noch verbrekingsvergoeding op de dag waarop de persoon of een van de meerdere personen die je vervangt het werk hervat, ontslag neemt, met pensioen gaat of overlijdt. Lees verder op deze webpagina hoe jij of je werkgever de vervangingsovereenkomst vroeger kunnen beëindigen. Dit zijn dezelfde regels als bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur.

  Uitzondering: deze beëindigingsclausule is gedurende 2 jaar geldig. Na die 2 jaar wordt de vervangingsovereenkomst niet meer automatisch beëindigt als de persoon die je vervangt het werk hervat.

  Beëindiging arbeidsovereenkomst na onderling akkoord

  Je kunt je arbeidsovereenkomst beëindigen in onderling akkoord. In dit geval bepaal je samen met je werkgever het einde van je arbeidsovereenkomst. Er is dan geen opzegtermijn noch verbrekingsvergoeding.

  Hoe beëindigen?

  Hoe?

  Je stelt een overeenkomst op en vraagt hierin het akkoord van je werkgever. Je maakt 2 exemplaren op: 1 voor jou, 1 voor je werkgever. Onderteken je digitaal, dan volstaat 1 elektronisch document.

  Wat moet er in de overeenkomst staan?

  Hierin leggen jullie vast dat je arbeidsovereenkomst beëindigt op een welbepaalde dag zonder opzegtermijn noch verbrekingsvergoeding. Je dateert en ondertekent beiden de 2 exemplaren.

  Modelovereenkomst

  Je kunt hiervoor gebruik maken van de modelbrief 'Beëindiging arbeidsovereenkomst in wederzijds akkoord '.

  Ontslag door personeelslid

  Arbeidsovereenkomst zelf opzeggen

  Je kunt je arbeidsovereenkomst eenzijdig opzeggen. In dit geval kun je niet van vandaag op morgen stoppen. Je moet een opzegtermijn doorlopen. Er is geen verbrekingsvergoeding.

  Opgelet: je kunt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur enkel opzeggen tijdens de eerste helft van het contract, met een maximum van 6 maanden. Bijvoorbeeld: een arbeidsovereenkomst die op 1 januari voor 24 maanden werd afgesloten, kan in de eerste 6 maanden worden opgezegd.

  Hoe opzeggen?

  Hoe?

  De opzegging van je arbeidsovereenkomst moet schriftelijk gebeuren aan je werkgever. Je hebt 3 mogelijkheden:

  • Je overhandigt je opzeggingsbrief aan je werkgever en vraagt een ontvangstbewijs.
  • Je stuurt je opzeggingsbrief via een aangetekende zending. De opzegging heeft uitwerking op de derde werkdag die volgt op het versturen van het aangetekend schrijven. Hierbij wordt zaterdag gelijkgesteld met een werkdag.
  • Je bezorgt je opzeggingsbrief via een deurwaardersexploot.

  Wat moet er in de opzeggingsbrief staan?

  In de opzeggingsbrief meld je dat je de arbeidsovereenkomst opzegt. Je noteert minstens de begindatum, de duur van de opzegtermijn en de laatste werkdag. Je dateert en ondertekent de brief. 

  Modelbrief

  Je kunt hiervoor gebruik maken van de modelbrief 'opzegging arbeidsovereenkomst'

  Start opzegtermijn

  De opzegtermijn start altijd op de eerste maandag die volgt op de week waarin je opzegging bij je werkgever is ingediend.

  Bijvoorbeeld: je werkgever heeft je opzeggingsbrief op donderdag ontvangen, dan gaat je opzegperiode in op de eerstvolgende maandag.

  Berekening opzegtermijn arbeidsovereenkomst onbepaalde duur

  De duur van de opzegtermijn wordt berekend op basis van je anciënniteit én de startdatum van je huidige arbeidsovereenkomst (zie onder). De anciënniteit is de periode die je ononderbroken in dienst bent bij dezelfde werkgever. Anciënniteit die gevaloriseerd werd bij je aanwerving om je geldelijke anciënniteit te berekenen komt niet in aanmerking voor de berekening van je opzegtermijn.

  Situatie 1: werd je arbeidsovereenkomst afgesloten voor 1 januari 2014?

  In dit geval valt je overeenkomst onder de overgangsregelingen van het eenheidsstatuut en wordt je opzegtermijn in 2 delen berekend. Deel 1 op basis van je anciënniteit tot en met 31 december 2013 en deel 2 op basis van je anciënniteit opgebouwd sinds 1 januari 2014. De duur van de opzegtermijn is de optelsom van de uitkomst van deel 1 en deel 2.

  Opgelet: Deel 2 moet niet berekend worden als je op grond van deel 1 de maximale opzegtermijn van 3, 4,5 of 6 maanden bekomt.

  Deel 1: anciënniteit tot en met 31 december 2013

  Voor dit deel van de berekening is het van belang of je arbeider of bediende bent.

  arbeider
  anciënniteit opzegtermijn
  van 0 tot minder dan 20 jaar 14 dagen
  vanaf 20 jaar 28 dagen
  bediende
  jaarloon op 31 december 2013   anciënniteit  opzegtermijn
  minder of gelijk aan 32.254 euro

  minder dan 5 jaar

  vanaf 5 jaar

  1,5 maand

  3 maanden

  meer dan 32.254 euro en minder dan 64.508 euro

  minder dan 5 jaar

  van 5 tot minder dan 10 jaar

  vanaf 10 jaar

  1,5 maand

  3 maanden

  4,5 maanden

  meer dan 64.508 euro

  minder dan 5 jaar

  van 5 tot minder dan 10 jaar

  van 10 tot minder dan 15 jaar

  vanaf 15 jaar

  1,5 maand

  3 maanden

  4,5 maanden

  6 maanden

  Deel 2: anciënniteit sinds 1 januari 2014

  Voor dit deel van de berekening is het niet van belang of je arbeider of bediende bent.

  anciënniteit opzegtermijn
  van 0 tot minder dan 3 maanden 1 week
  van 3 tot minder dan 6 maanden 2 weken
  van 6 tot minder dan 12 maanden 3 weken
  van 12 tot minder dan 18 maanden

  4 weken

  van 18 tot minder dan 24 maanden 5 weken
  van 2 tot minder dan 4 jaar 6 weken
  van 4 tot minder dan 5 jaar 7 weken
  van 5 tot minder dan 6 jaar 9 weken
  van 6 tot minder dan 7 jaar 10 weken
  van 7 tot minder dan 8 jaar 12 weken
  vanaf 8 jaar 13 weken

  Situatie 2: werd je arbeidsovereenkomst afgesloten na 31 december 2013?

  In dit geval wordt de opzegtermijn op basis van je anciënniteit berekend. Je vindt je opzegtermijn in bovenstaande tabel ‘Deel 2: anciënniteit sinds 1 januari 2014’.

  Berekening opzegtermijn arbeidsovereenkomst bepaalde duur

  De duur van de opzegtermijn wordt berekend op basis van je anciënniteit (zie onder). De anciënniteit is de periode die je ononderbroken in dienst bent bij dezelfde werkgever. Anciënniteit die gevaloriseerd werd bij je aanwerving om je geldelijke anciënniteit te berekenen komt niet in aanmerking voor de berekening van je opzegtermijn.

  anciënniteit

  opzegtermijn

  van 0 tot 3 maanden

  1 week

  van 3 tot 6 maanden

  2 weken

  Wanneer is de opzegging van een arbeidsovereenkomst bepaalde duur ongeldig?

  De opzegging is ongeldig als de einddatum van de opzegtermijn valt na de periode waarin de arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur opzegbaar is. Reken de opzegtermijn daarom goed uit.

  Bij opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde duur geldt de mogelijkheid tot opzegging uitsluitend voor het 1ste contract in de reeks. 

  Bijvoorbeeld: de einddatum van de 6e maand is 30 juni en de opzegtermijn loopt tot en met 1 juli.

  Wanneer wordt je opzegtermijn verlengd (schorsing)?

  Als je zelf je arbeidsovereenkomst opzegt, wordt je opzegtermijn niet geschorst als je afwezig bent door het opnemen van jaarlijks verlof, ziekte of een andere afwezigheid.

  Arbeidsovereenkomst zelf verbreken

  Je kunt je arbeidsovereenkomst verbreken. In dit geval eindigt je tewerkstelling onmiddellijk. Er is geen opzegtermijn, maar je moet wel een verbrekingsvergoeding betalen.

  Hoe verbreken?

  Er zijn geen vormvoorschriften vastgelegd. Je kunt je arbeidsovereenkomst mondeling verbreken. Om achteraf bewijsproblemen te vermijden is het wel raadzaam om je arbeidsovereenkomst schriftelijk te verbreken.

  Berekening verbrekingsvergoeding arbeidsovereenkomst onbepaalde duur

  De verbrekingsvergoeding komt overeen met het salaris van de opzegtermijn die je in geval van een opzegging had moeten doorlopen.

  Berekening verbrekingsvergoeding arbeidsovereenkomst bepaalde duur

  De verbrekingsvergoeding hangt af van het moment waarop de arbeidsovereenkomst wordt verbroken:

  • In de eerste helft van de arbeidsovereenkomst, met een maximum van 6 maanden: de verbrekingsvergoeding komt overeen met het salaris van de opzegtermijn die je in geval van een opzegging had moeten doorlopen.
  • Na de eerste helft van de arbeidsovereenkomst met een maximum van 6 maanden: de verbrekingsvergoeding komt overeen met het salaris van het nog resterende gedeelte van de arbeidsovereenkomst. De waarde wordt wel afgetopt op het dubbele van de verbrekingsvergoeding die verschuldigd zou zijn geweest mocht er een overeenkomst voor onbepaalde duur zijn afgesloten.

  Ontslag door werkgever

  Arbeidsovereenkomst wordt opgezegd

  Je werkgever kan je arbeidsovereenkomst eenzijdig opzeggen. In dit geval moet je niet van vandaag op morgen stoppen. Je moet een opzegtermijn doorlopen. Er is geen verbrekingsvergoeding.

  Opgelet: je werkgever kan een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur enkel opzeggen tijdens de eerste helft van het contract, met een maximum van 6 maanden. Bijvoorbeeld: een arbeidsovereenkomst die op 1 januari voor 24 maanden werd afgesloten kan in de eerste 6 maanden worden opgezegd.

  Hoe gebeurt de opzegging?

  De opzegging van je arbeidsovereenkomst door je werkgever gebeurt schriftelijk. Er zijn 2 mogelijkheden:

  • Via van een aangetekende zending. De opzegging heeft uitwerking op de 3e werkdag die volgt op het versturen van het aangetekend schrijven. Hierbij wordt zaterdag gelijkgesteld met een werkdag.
  • Via een deurwaardersexploot.
  Start opzegtermijn

  De opzegtermijn start altijd op de eerste maandag die volgt op de week waarin je opzegging uitwerking heeft. Bijvoorbeeld: je werkgever verzond je opzeggingsbrief aangetekend op woensdag, dan heeft de opzegging uitwerking op zaterdag en gaat de opzegperiode in op de eerstvolgende maandag.

  Berekening opzegtermijn arbeidsovereenkomst onbepaalde duur

  De duur van de opzegtermijn wordt berekend op basis van je anciënniteit én de startdatum van je huidige arbeidsovereenkomst (zie onder). De anciënniteit is de periode die je ononderbroken in dienst bent bij dezelfde werkgever. Anciënniteit die gevaloriseerd werd bij je aanwerving om je geldelijke anciënniteit te berekenen komt niet in aanmerking voor de berekening van je opzegtermijn.

  Situatie 1: werd je arbeidsovereenkomst afgesloten voor 1 januari 2014?

  In dit geval valt je overeenkomst onder de overgangsregelingen van het eenheidsstatuut en wordt je opzegtermijn in 2 delen berekend. Deel 1 op basis van je anciënniteit tot en met 31 december 2013 en deel 2 op basis van je anciënniteit opgebouwd sinds 1 januari 2014. De duur van de opzegtermijn is de optelsom van de uitkomst van deel 1 en deel 2.

  Deel 1: anciënniteit tot en met 31 december 2013

  Voor dit deel van de berekening is het van belang of je arbeider of bediende bent.

  arbeider
  anciënniteit 

   opzegtermijn

   

  ingangsdatum arbeidsovereenkomst
  vóór 1 januari 2012

  ingangsdatum arbeidsovereenkomst
  vanaf 1 januari 2012
  van 0 tot minder dan 6 maanden   28 kalenderdagen 28 kalenderdagen
  van 6 maanden tot minder dan 5 jaar   35 kalenderdagen 40 kalenderdagen
  van 5 tot minder dan 10 jaar   42 kalenderdagen 48 kalenderdagen
  van 10 tot minder dan 15 jaar   56 kalenderdagen 64 kalenderdagen
  van 15 tot minder dan 20 jaar   84 kalenderdagen  97 kalenderdagen
  20 jaar of meer   112 kalenderdagen 129 kalenderdagen
  bediende

  jaarloon op 31 december 2013  

  opzegtermijn

  minder of gelijk aan 32.254 euro

  3 maanden per begonnen periode van 5 jaar anciënniteit

  meer dan 32.254 euro

  1 maand per begonnen jaar anciënniteit. Er geldt sowieso een minimum van 3 maanden.

  Deel 2: anciënniteit sinds 1 januari 2014

  Voor dit deel van de berekening is het niet van belang of je arbeider of bediende bent.

  anciënniteit

  opzegtermijn

  van 0 tot minder dan 3 maanden

  1 week

  van 3 tot minder dan 4 maanden

  3 weken

  van 4 tot minder dan 5 maanden

  4 weken

  van 5 tot minder dan 6 maanden

  5 weken

  van 6 tot minder dan 9 maanden (3de trimester)

  6 weken

  van 9 tot minder dan 12 maanden (4de trimester)

  7 weken

  van 12 tot minder dan 15 maanden (5de trimester)

  8 weken

  van 15 tot minder dan 18 maanden (6detrimester)

  9 weken

  van 18 tot minder dan 21 maanden (7detrimester)

  10 weken

  van 21 tot minder dan 24 maanden (8stetrimester)

  11 weken

  van 2 tot minder dan 3 jaar

  12 weken

  van 3 tot minder dan 4 jaar

  13 weken

  van 4 tot minder dan 5 jaar

  15 weken

  van 5 tot minder dan 6 jaar

  18 weken

  van 6 tot minder dan 7 jaar

  21 weken

  van 7 tot minder dan 8 jaar

  24 weken

  van 8 tot minder dan 9 jaar

  27 weken

  van 9 tot minder dan 10 jaar

  30 weken

  van 10 tot minder dan 11 jaar

  33 weken

  van 11 tot minder dan 12 jaar

  36 weken

  van 12 tot minder dan 13 jaar

  39 weken

  van 13 tot minder dan 14 jaar

  42 weken

  van 14 tot minder dan 15 jaar

  45 weken

  van 15 tot minder dan 16 jaar

  48 weken

  van 16 tot minder dan 17 jaar

  51 weken

  van 17 tot minder dan 18 jaar

  54 weken

  van 18 tot minder dan 19 jaar

  57 weken

  van 19 tot minder dan 20 jaar

  60 weken

  van 20 tot minder dan 21 jaar

  62 weken

  van 21 tot minder dan 22 jaar

  63 weken

  van 22 tot minder dan 23 jaar

  64 weken

  van 23 tot minder dan 24 jaar

  65 weken

  Situatie 2: werd je arbeidsovereenkomst afgesloten na 31 december 2013?

  In dit geval wordt de opzegtermijn op basis van je anciënniteit berekend. Je vindt je opzegtermijn in bovenstaande tabel ‘Deel 2: anciënniteit sinds 1 januari 2014’.

  Berekening opzegtermijn arbeidsovereenkomst bepaalde duur

  De duur van de opzegtermijn wordt berekend op basis van je anciënniteit (zie onder). De anciënniteit is de periode die je ononderbroken in dienst bent bij dezelfde werkgever. Anciënniteit die gevaloriseerd werd bij je aanwerving om je geldelijke anciënniteit te berekenen komt niet in aanmerking voor de berekening van je opzegtermijn.

  anciënniteit

  opzegtermijn

  van 0 tot 3 maanden

  1 week

  van 3 tot 4 maanden

  3 weken

  van 4 tot 5 maanden

  4 weken

  van 5 tot 6 maanden

  5 weken

  Wanneer is de opzegging van een arbeidsovereenkomst bepaalde duur ongeldig?

  De opzegging is ongeldig als de einddatum van de opzegtermijn valt na de periode waarin de arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur opzegbaar is.

  Bij opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde duur geldt de mogelijkheid tot opzegging uitsluitend voor het 1ste contract in de reeks. 

  Bijvoorbeeld: de einddatum van de 6e maand is 30 juni en de opzegtermijn loopt tot en met 1 juli.

  Wanneer wordt je opzegtermijn verlengd (schorsing)?

  Als je arbeidsovereenkomst door je werkgever wordt opgezegd, wordt de opzegtermijn in de volgende gevallen geschorst. Dit wil zeggen dat de opzegtermijn wordt verlengd met de periode van je:

  • jaarlijkse vakantie
  • compenserende inhaalrust
  • moederschapsrust
  • borstvoedingsverlof
  • werkverwijdering wegens zwangerschap
  • vervulling van militaire dienst of burgerdienst
  • volledige arbeidsongeschiktheid (bijvoorbeeld: ziekte, ongeval, …)
  • voltijds ouderschapsverlof
  • voltijds palliatief verlof
  • voltijds verlof voor de verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid
  • voltijds zorgkrediet
  • voltijds mantelzorgverlof

  De opzegtermijn wordt niet verlengd door:

  • feestdagen
  • vormingsverlof
  • onwettige afwezigheid
  • onbetaald verlof
  • omstandigheidsverlof
  • vaderschaps- of adoptieverlof
  • politiek verlof

  Arbeidsovereenkomst wordt verbroken

  Je werkgever kan je arbeidsovereenkomst eenzijdig verbreken. In dit geval eindigt je tewerkstelling onmiddellijk. Er is geen opzegtermijn, maar je krijgt wel een verbrekingsvergoeding.

  Hoe gebeurt de verbreking?

  Er zijn geen vormvoorschriften vastgelegd. Je werkgever kan je arbeidsovereenkomst mondeling verbreken. Om achteraf bewijsproblemen te vermijden zal de verbreking wel altijd schriftelijk bevestigd worden.

  Berekening verbrekingsvergoeding arbeidsovereenkomst onbepaalde duur

  De verbrekingsvergoeding komt overeen met het salaris van de opzegtermijn die je in geval van een opzegging had moeten doorlopen.

  Berekening verbrekingsvergoeding arbeidsovereenkomst bepaalde duur

  De verbrekingsvergoeding hangt af van het moment waarop de arbeidsovereenkomst wordt verbroken:

  • In de eerste helft van de arbeidsovereenkomst, met een maximum van 6 maanden: de verbrekingsvergoeding komt overeen met het salaris van de opzegtermijn die je in geval van een opzegging had moeten doorlopen.
  • Na de eerste helft van de arbeidsovereenkomst met een maximum van 6 maanden: de verbrekingsvergoeding komt overeen met het salaris van het nog resterende gedeelte van de arbeidsovereenkomst. De waarde wordt wel afgetopt op het dubbele van de verbrekingsvergoeding die verschuldigd zou zijn geweest mocht er een overeenkomst voor onbepaalde duur zijn afgesloten.

  Contact

  Lees meer op de webpagina ontslag over hoe je een ontslag moet afhandelen, de regelgeving en wie je kunt contacteren voor vragen.