Open data bij de Vlaamse overheid

Conceptnota open data

Op 23 september 2011 keurde de Vlaamse Regering een conceptnota over open data goed. Die bevat een aantal strategische krachtlijnen die Vlaanderen kunnen doen aansluiten bij de koplopers betreffende open data, zoals de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Aanleiding voor deze conceptnota was het eindrapport van de rondetafel ‘i-vlaanderen: de vlaamse overheid interactief.

Strategische krachtlijnen

 1. Open data wordt de norm binnen de Vlaamse overheid
  Gesloten data kan enkel mits expliciete verantwoording;
 2. Hergebruik van open data is toegestaan
  Ook voor commerciële doeleinden, gratis of tegen een billijke vergoeding. Open data maakt hierbij gebruik van eenvoudige, gestandaardiseerde licentiemodellen;
 3. Open data maakt gebruik van open standaarden
  Open data maakt gebruik van open formaten en open interfaces;
 4. Open data uit authentieke gegevensbronnen waar het kan
  De uitbouw van Vlaamse authentieke gegevensbronnen zal aanleiding geven tot betrouwbare en kwaliteitsvolle overheidsdata;
 5. Open data volgens een integrale benadering
  Ook de lokale overheden in Vlaanderen zijn belangrijke leveranciers van data. Bovendien mag de link met het federale niveau niet vergeten worden. Samenwerking over de bestuurslagen heen biedt een sterke meerwaarde;
 6. Bedrijfsinformatie Vlaamse overheid in een centraal repertorium
  Datasets over de Vlaamse overheid kunnen na een concrete beslissing van de Vlaamse Regering als open data ter beschikking gesteld. Meer informatie over bedrijfsinformatie Vlaamse overheid

Modellicenties

Op 16 september 2016 keurde de Vlaamse Regering het uitvoeringsbesluit voor het hergebruik van overheidsinformatie definitief goed. Aan de hand van dit uitvoeringsbesluit heeft de Vlaamse Regering onder andere modellicenties voor hergebruik van overheidsinformatie en open data bepaald. Het ter beschikking stellen van open data is een specifieke vorm van hergebruik waarbij gebruik gemaakt wordt van een ‘open licentie’ (bijvoorbeeld één van de modellicenties voor hergebruik) en een open en machinaal leesbaar formaat. Bij de opmaak van de modellicenties is zoveel als mogelijk rekening gehouden met de richtsnoeren van de Europese commissie in dit verband.

Overheden in Vlaanderen hebben de keuze uit drie modellicenties bij het ter beschikking stellen van open data:

 1. Creative Commons Zero verklaring, waarbij de instantie afstand doet van haar intellectuele eigendomsrechten voor zover dit wettelijk mogelijk is. Hierdoor kan de gebruiker de data hergebruiken voor eender welk doel, zonder een verplichting op naamsvermelding.
 2. Modellicentie voor gratis hergebruik: onder deze licentie doet de instantie geen afstand van haar intellectuele rechten, maar mag de data voor eender welk doel hergebruikt worden, gratis en onder minimale restricties.
 3. Modellicentie voor hergebruik tegen vergoeding: onder deze licentie stelt de instantie nog steeds haar data ter beschikking voor eender welk hergebruik, maar wil zij hiervoor een vergoeding ontvangen. In regel is deze vergoeding beperkt tot de marginale kosten voor vermenigvuldiging, verstrekking en verspreiding.

Indien een instantie kiest voor voorwaardelijk hergebruik is het gebruik van één van deze modellicenties verplicht, tenzij de betrokken overheid anders motiveert.

Lees meer over het uitvoeringsbesluit voor het hergebruik van overheidsinformatie en de modellicenties

Lees meer over de juridische onderbouwing van de modellicenties voor hergebruik van overheidsinformatie en open data

URI-standaard

Als groeimodel voor een open data praktijk bij de overheden in Vlaanderen kan verwezen worden naar het vijf sterren model voor open data zoals voorgesteld door Tim Berners-Lee.

  ★ Data is beschikbaar op het web (ongeacht het format) onder een open licentie

★ ★ Data is beschikbaar op het web in een machinaal leesbaar gestructureerd formaat 
(bv. Excel i.p.v. een afbeelding van een tabel)

★ ★ ★ Zelfde als (2) en data is beschikbaar in een open formaat
(bv. CSV i.p.v. Excel)

★ ★ ★ ★  Zelfde als (3) en gebruik van URI’s (‘Uniform Resource Identifier’) om objecten of concepten te identificeren zodat kan verwezen worden

★ ★ ★ ★ ★ Zelfde als (4) en link data met andere data zodat deze verrijkt worden

De Vlaamse overheid streeft naar minimaal 3 sterren open data.

Op termijn wil de Vlaamse overheid (voor de voornaamste datasets) evolueren naar 4 en 5 sterren en datasets publiceren als Linked Open Data (LOD). 

Om 4 en 5 sterren open data te bereiken, moet voldaan zijn aan volgende principes:

 1. Gebruik van URIs om zaken te identificeren
 2. Gebruik van HTTP URIs zodat objecten en concepten opgezocht kunnen worden (“dereferenced”) door personen
 3. Geef bruikbare informatie terug wanneer iemand een URI opzoekt en maak hiervoor gebruik van open standaarden zoals RDF en SPARQL
 4. Link naar gerelateerde ojecten en concepten aan de hand van hun URI’s bij het publiceren van datasets

Raadpleeg de URI-standaard

Meer informatie

Aan de hand van volgende filmpjes wordt het concept van linked (open) data verder toegelicht: