chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Crisismanagement

  Bij de Vlaamse overheid zorgen wij ervoor dat de organisatie voorbereid is voor incidenten en crisissituaties en tijdens deze situaties snel de juiste maatregelen kan nemen. Op deze pagina vind je meer uitleg over het crisisbeheer en het Crisiscentrum van de Vlaamse overheid (CCVO). We hebben ook raamcontracten en eigen instrumenten en lijsten (bv. van de verzamelplaatsen bij evacuaties). Onderin vind je ook onze contactgegevens.

  Wat is een crisis en wat niet?

  Een crisis is een incident dat een organisatie niet meer kan oplossen via haar normale werking. Een gestructureerde en gecoördineerde werking buiten de dagelijkse gang van zaken is dan vereist. Een gebeurtenis met kwaad opzet is steeds een crisis. Het Crisismanagement team (CMT) neemt de leiding over. Het crisismanagementteam zorgt ervoor dat de situatie opnieuw genormaliseerd wordt en dat de dienstverlening zo vlug mogelijk heropgestart kan worden.

  Goede communicatie is in crisissituaties essentieel. Het crisiscommunicatieteam zorgt hiervoor in nauwe samenspraak met het CMT. (Wat crisiscommunicatie betreft biedt ook de Vlaamse Infolijn ondersteuning en er is ook een raamovereenkomst crisiscommunicatie en reputatiemanagement.)

  Kleine problemen die de organisatie binnen de normale dagelijkse werking van een team van de organisatie kan oplossen, noemt met een “issue”. Er is geen negatieve impact voor de organisatie.

  Een incident is een gebeurtenis met een negatieve impact op de organisatie. Om een incident het hoofd te bieden is samenwerking tussen verschillende teams – weliswaar nog steeds binnen de dagdagelijkse werking - noodzakelijk.

  Een issue kan evolueren in een incident. Een incident kan evolueren in een crisis. Maar ook een issue kan zeer snel evolueren in een crisis. Een crisis kan zich ontwikkelen in de zijlijn van een andere crisis.

  Eén entiteit wordt getroffen door een incident of crisis

  In eerste instantie wordt een incident / crisis opgevangen binnen de entiteit. Als er sprake is van een crisis wordt het crisismanagementteam geactiveerd.

  Het crisismanagementteam van de betrokken entiteit zorgt voor de beheersing van de crisissituatie en voor de continuïteit van de dienstverlening. Het team bestaat uit een voorzitter en een aantal kernleden (leden van het directiecomité en/of personeelsleden die de kritieke processen kennen).

  Zolang een entiteit zelfstandig een crisis of incident kan beheren, treedt het Crisiscentrum van de Vlaamse overheid (CCVO) niet in werking. Het CCVO kan eventueel wel advies of ondersteuning geven.

  Meerdere entiteiten worden getroffen door een incident

  Bij zeer ernstige incidenten of crisissen die een impact hebben op de bedrijfscontinuïteit en het imago van de Vlaamse overheid (VO) zal het CCVO coördineren en communiceren. In de regel gaat het over uitzonderlijke situaties die een gevolg (kunnen) hebben voor meerdere entiteiten. De aanleiding hiervoor kan heel divers zijn, maar steeds zal het gaan over crisissituaties die een ernstige impact (kunnen) hebben op het personeel, de “facilities”, de systemen, de dienstverlening of het imago van de Vlaamse overheid (of delen ervan). Het CCVO werkt over de grenzen van de verschillende Vlaamse overheidsdiensten heen.

  Het crisismanagementteam van een entiteit kan tijdens een incident in de entiteit steeds proactief het CCVO inlichten over de gebeurtenissen, ondersteuning vragen aan het CCVO of vragen of het de crisiscoördinatie overneemt.  

  Meer informatie over het mandaat en de rollen en verantwoordelijkheden van het CCVO vind je in de nota die de Vlaamse Regering op 17 maart 2017 goedkeurde.

  Activatie Crisiscentrum Vlaamse overheid (CCVO)

  Het Crisiscentrum van de Vlaamse overheid (CCVO) kan zowel op vraag van één of meerdere entiteiten als op eigen initiatief haar werking opstarten.

  Het CCVO wordt altijd eerst telefonisch verwittigd via het nummer 02 217 0 112. Dit nummer is permanent bereikbaar. Het CCVO is ook per mail bereikbaar om meer informatie te geven via CCVO@vlaanderen.be.

  Alarm en vooralarm

  In de vooralarmfase is het CCVO op de hoogte van de crisis en volgt het de gebeurtenissen op. Het meldpunt geeft in deze fase de nodige informatie door aan CCVO. Dit is een waakzame fase waarin het CCVO de calamiteit op de voet volgt. Beslissingen over de crisistoestand blijven bij het meldpunt en diens crisismanagement.

  De aanbevelingen om het CCVO in vooralarm te plaatsen zijn:

  • Gezondheidsgevaar van personeel bij één Vlaamse overheidsdienst
  • Gevaar wegens uitval van meerdere tijdskritieke processen bij één Vlaamse overheidsdienst. Zonder die processen komt de dienstbaarheid van de Vlaamse overheid sterk in het gedrang. Tijdskritieke processen mogen niet onderbroken worden of moeten binnen de 48 uur hersteld worden op een vooraf bepaald niveau
  • Maatschappelijke crisis
  • Andere gevaren voor het functioneren van de Vlaamse overheid.

  In de alarmfase treedt het CCVO in werking en neemt het de leiding en blijft continu afstemmen met het meldpunt. Bij de alarmfase neemt het CCVO de leiding wat betreft de coördinatie van het crisisbeheer.

  De aanbevelingen om het CCVO in alarm te plaatsen, volgend op de aanbevelingen voor vooralarm, zijn:

  • Gevaar voor reputatieschade voor de Vlaamse overheid
  • Gezondheidsgevaar in meerdere Vlaamse overheidsdiensten
  • Gevaar wegens uitval van tijdskritieke processen bij meerdere Vlaamse overheidsdiensten
  • Nucleaire, biologische en chemische risico’s (NBC)
  • Andere gevaren voor het functioneren van de Vlaamse overheid.

  Einde

  Indien het CCVO acht dat het einde van de alarmfase bereikt is, geeft het CCVO de leiding van de crisiscoördinatie uit handen, afhankelijk van de status van de crisis zelf.

  Instrumenten

  Verzamelplaatsen bij evacuatie

  Voor de grote Vlaamse overheidsgebouwen in Brussel en de provinciehoofdsteden zijn verzamelplaatsen en instructies voor evacuatie bepaald. De instructies gelden zowel bij reële evacuaties als bij evacuatie-oefeningen. Het is van levensbelang om de instructies correct op te volgen. Voor alle personeelsleden, de zonevrijwilligers en het lijnmanagement werden beknopte en duidelijke documenten opgesteld.

  Meer info over verzamelplaatsen

  Coronacrisis update

  Voor een overzicht van de corona-crisiscommunicatie van het CCVO, zie: https://overheid.vlaanderen.be/communicatie/corona

  Contact

  U kan het CCVO bereiken op het permanentienummer 02 217 0 112 en via ccvo@vlaanderen.be.