chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Afstemming meemoo – Digitaal Archief Vlaanderen

  Digitaal Archief Vlaanderen en meemoo zijn de twee voornaamste spelers als het gaat over digitale archivering in Vlaanderen. Beiden streven we naar een afstemming op het vlak van digitale archivering. Daarom zullen we op regelmatige basis overleggen met elkaar en, waar zinvol, zoeken naar samenwerking en synergieën.

  In de praktijk zullen cases opduiken waarbij jij als eigenaar/bewaargever van de informatie vragen hebt over welke oplossing voor jou de meest aangewezen is in functie van jouw noden. Als dit het geval is, kunnen we - in overleg en op verzoek van jou - samen met meemoo de specifieke case beoordelen en een inschatting voorleggen aan jou als de eigenaar/bewaargever. Als leidraad vind je hieronder een korte schets van onze beide werkingen en is een tabel opgenomen met een aantal toegepaste voorbeelden.

  Digitaal Archief Vlaanderen

  Wat?

  Digitaal Archief Vlaanderen bestaat op dit ogenblik uit 2 verschillende platformen met name:

  • Het Serieregister: het centrale register waarin Vlaamse overheidsinstanties de categorieën van bestuursdocumenten (series) waarvoor ze de bestuurlijke verantwoordelijkheid dragen en de selectieregels overeenkomstig artikel III.82,§2 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 moeten publiceren.
  • Het E-depot: dit platform zorgt ervoor dat digitale bestuursdocumenten op zowel korte als lange termijn beheerd, duurzaam bewaard en ontsloten worden.

  De dienstverlening van Digitaal Archief Vlaanderen beperkt zich niet tot het aanbieden van platformen, maar betreft onder andere ook het organiseren van kennisdeling, het ontsluiten van informatie, het aanbieden van raamcontracten en het begeleiden van concrete cases.

  Welke informatie?

  De inhoudelijke focus van Digitaal Archief Vlaanderen ligt voornamelijk op bestuursdocumenten (gedigitaliseerd of ‘digitaal geboren’). Dit betekent dat alle informatie in eender welke vorm (databases, documenten, foto’s, audiovisueel), die een overheid heeft gecreëerd of ontvangen in het kader van haar wettelijke taken of die ze ontvangen heeft van derden (bv. schenkingen) opgenomen kan worden in Digitaal Archief Vlaanderen. Voor alle informatie die in het E-depot opgenomen wordt, dient er een serie beschikbaar te zijn in het Serieregister. 

  Voor wie?

  De dienstverlening van Digitaal Archief Vlaanderen is door de Beslissing van de Vlaamse Regering van 6 juli 2018 opengesteld voor instanties van de Vlaamse overheid, instanties van de lokale overheden en de instellingen met een publieke taak. Deze begrippen zijn duidelijk gedefinieerd in artikel I.3 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018.  

  Meemoo, Vlaams instituut voor het archief

  Wat?

  meemoo - vlaams instituut voor het archief

  Meemoo digitaliseert beeld en geluid van zijn contentpartners in cultuur, media en overheid, en organiseert de instroom van hun bestaande digitale collecties (gedigitaliseerd en ‘digitaal geboren’). Dit materiaal wordt duurzaam bewaard en ter beschikking gesteld voor de contentpartners en voor ontsluiting door meemoo. 

  De dienstverlening van meemoo beperkt zich niet tot het beheren en duurzaam bewaren van gedigitaliseerde content, maar betreft onder andere ook het organiseren van kennisdeling voor de erfgoedsector, het ontsluiten van informatie en adviseren over erfgoedprocesse

  Voor een nadere omschrijving van de opdracht en de strategische doelstellingen kan verwezen worden naar het decreet van 28 maart houdende diverse bepalingen in het beleidsveld cultuur (gepubliceerd op 17 mei 2019 (wijzigt het decreet van 20 mei 2016).

  Welke informatie?

  De inhoudelijke focus van meemoo ligt voornamelijk op audiovisuele, al dan niet ‘digitaal geboren’, en gedigitaliseerde informatie die een erfgoedwaarde heeft. Voor de reeds gedigitaliseerde of digitaal geboren content verbreedt de scope zich o.m. naar foto’s en kranten.

  Voor wie?

  De dienstverlening inzake digitalisering, duurzame archivering en ontsluiting van meemoo staat open voor organisaties uit de cultuur-, media-, en Vlaamse overheidssector. Meemoo bakent binnen deze domeinen de subsectoren af in functie van de gedetecteerde noden en de beschikbare middelen.

  Praktijkvoorbeelden

  Voorbeeld

  DAV

  MEEMOO

  Audio en video opnames van het college burgemeester en schepenen of van de gemeenteraad (serie audiovisuele verslagen van het College van burgemeester en schepenen / serie audiovisuele verslagen van de gemeenteraad)

  ja

  neen

  Beeldmateriaal dat door overheden is gecreëerd om bepaalde administratieve processen te documenteren (bv. foto’s van rioleringen, bouwwerven, onroerend (erf)goed). Deze informatie maakt, los van de wijze waarop ze bewaard zijn, integraal deel uit van de dossiers waartoe ze behoren (bv. beschermingsdossiers, keuringsdossiers, bouwdossiers)

  ja

  neen

  Digitale documenten en objecten die behoren tot de museale en erfgoedcollecties van overheidsinstanties (bv. audio, video, foto’s, affiches die een stedelijk museum of een stadsarchief heeft verzameld in het kader van haar collectievorming)

   neen

  ja

  Een gedigitaliseerde krantencollectie

   neen

  ja

  Gedigitaliseerde registers van burgerlijke stand (serie: register burgerlijke stand)

  ja

  neen

  Digitale representaties van fysieke kunst- en erfgoedobjecten (bv. foto’s van schilderijen)

   neen

  ja

  Beeld- en filmmateriaal dat door een overheidsadministratie werd gecreëerd in het kader van communicatie of promotie (bv. Klasse-tv voor leerkrachten bij het Departement Onderwijs en Vorming of promofilms in diverse Europese talen over de Haven van Antwerpen, gemaakt door het Departement Mobiliteit en Openbare werken voor zover het geen deel uitmaakt van een concreet dossier (bijvoorbeeld onderwaterinspectiefilms sluizen).

   neen

  ja