chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Regelgeving hergebruik van overheidsinformatie

  Omzetting van de herziene PSI-richtlijn

  Vanaf 1 januari 2019 zijn bepalingen met betrekking tot hergebruik van overheidsinformatie en open data opgenomen in het bestuursdecreet.

  In de loop van 2019 heeft het Europees Parlement de PSI-richtlijn aangepast. Deze nieuwe richtlijn, ook bekend als de ‘Open Data Richtlijn’, zal tegen 16 juli 2021 worden omgezet in Vlaamse regelgeving.

  Lees meer over de nieuwe PSI-richtlijn, ook bekend als de ‘Open Data Richtlijn’

  BELANGRIJK: Deze webpagina gaat in op de inhoud van het wijzigingsdecreet en het uitvoeringsbesluit naar aanleiding van de PSI-richtlijn van 2013. De inhoud van deze pagina zal worden aangepast van zodra het proces voor omzetting van de Open Data Richtlijn is voltooid.

  De Europese Commissie had in 2013 de intentie om  een aantal barrières weg te werken zodat hergebruik van overheidsinformatie op grote schaal ingang kan vinden. De aanpassing van het wetgevend kader heeft bovendien de overheden in Vlaanderen laten aansluiten bij de groeiende open data beweging in Europa. Op 12 juni 2015 werd de omzetting van de PSI-richtlijn bekrachtigd door de Vlaamse Regering.

  Wat is er veranderd? 

  • Invoering van een algemeen recht op hergebruik van bestuursdocumenten, tenzij voor een aantal specifieke gevallen zoals bepaald in het decreet;
  • De vergoeding voor hergebruik wordt in regel beperkt tot de marginale kosten voor vermenigvuldiging, verstrekking en verspreiding. Uitzonderingen zijn mogelijk in een beperkt aantal gevallen;
  • Uitbreiding van het toepassingsgebied met bibliotheken (met inbegrip van universiteitsbibliotheken), musea en archieven. Zij volgen echter een afwijkend regime: geen verplichting, hogere vergoeding dan marginale kosten en exclusiviteitsovereenkomsten in het kader van digitaliseringsprojecten zijn toegelaten;
  • Gebruik van modellicenties met minimale voorwaarden voor hergebruik door alle overheden in Vlaanderen tenzij dit om juridische, technische of andere heel gegronde redenen niet kan;
  • Er wordt zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van open en machinaal leesbare formaten;
  • Er worden maatregelen genomen die het zoeken naar voor hergebruik beschikbare informatie (incl. datasets) vereenvoudigen, zoals overzichtslijsten en portaalsites.

  Enkele aanpassingen gaan echter verder dan wat Europa oplegt:

  • Het decreet over het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer (‘e-gov decreet’) wordt gewijzigd om het principe van eenvoudige en kosteloze gegevensuitwisseling tussen instanties decretaal te verankeren;
  • De term 'archieven' wordt gedefinieerd om de duidelijkheid over het toepassingsgebied te vergroten; een archiefdepot van een bestuursinstantie is geen archief in de zin van dit decreet

  Het beroep tegen bepaalde beslissingen van instanties aangaande hergebruik wordt ingediend bij de bestaande afdeling hergebruik van de beroepsinstantie betreffende openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie.

  Uitvoeringsbesluit

  Op vrijdag 16 september 2016 keurde de Vlaamse Regering het uitvoeringsbesluit betreffende het hergebruik van overheidsinformatie definitief goed. Aan de hand van het uitvoeringsbesluit heeft de Vlaamse Regering onder meer modellicenties voor hergebruik bepaald, criteria voor de vergoedingen vastgelegd en de gebruiksvoorwaarden voor gegevensuitwisseling tussen overheden in Vlaanderen verder verfijnd. Bij de opmaak van het uitvoeringsbesluit is zoveel als mogelijk rekening gehouden met de richtsnoeren zoals door de Europese Commissie opgesteld.

  De vergoeding voor het hergebruik van overheidsinformatie en open data is in regel beperkt tot de marginale kosten voor vermenigvuldiging, verstrekking en verspreiding. Bij fysieke terbeschikkingstelling geldt bovendien een ‘minimaliseringsverplichting’, terwijl online terbeschikkingstelling in principe gratis gebeurt, tenzij de betrokken overheid anders motiveert. Ook voor de specifieke gevallen waarbij een overheid een hogere vergoeding kan vragen, legt het besluit de spelregels vast.

  Het besluit bevat drie modellicenties aan de hand waarvan een overheid hergebruik kan toestaan of open data ter beschikking kan stellen: de CC0-verklaring, de modellicentie voor gratis hergebruik en de modellicentie voor hergebruik tegen vergoeding. Indien een instantie kiest voor voorwaardelijk hergebruik is het gebruik van één van deze modellicenties verplicht, tenzij de betrokken overheid anders motiveert.

  Het besluit voorziet bovendien in een portaalsite met datasets die via elektronische weg en in een open en machinaal leesbaar formaat beschikbaar zijn. Het ‘Vlaamse open data portaal’ (opendata.vlaanderen.be) zal deze rol op zich nemen.

  Tot slot bevat het besluit een aantal wijzigingsbepalingen waarbij de belangrijkste betrekking hebben op de beroepsinstantie voor het hergebruik van overheidsinformatie. Voortaan dient minstens één van de leden van deze beroepsinstantie te beschikken over de nodige technische expertise om in een beroepsprocedure adequaat te kunnen oordelen.

  Lees meer over het uitvoeringsbesluit betreffende het hergebruik van overheidsinformatie