chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Enkel als u voldoet aan de twee onderstaande voorwaarden, komt u in aanmerking voor een tegemoetkoming van het Vlaams Rampenfonds:

  1. U bent getroffen door een algemene ramp die als zodanig erkend is door de Vlaamse Regering.

  Wat is het verschil tussen een algemene ramp en een landbouwramp.

  Een algemene ramp is een ramp waarbij aanzienlijke schade wordt veroorzaakt door één of meerdere natuurverschijnselen, zoals aardbevingen, aardverschuivingen, vloedgolven, zware overstromingen, windhozen of stormwinden, aan onroerende-, roerende goederen, landbouw, gronden en bossen. Het Vlaams Rampenfonds behandelt enkel dossiers voor algemene rampen.

  Een landbouwramp is een ramp waarbij er alleen landbouwschade is. Voorbeelden: de vorst en droogte van 2017 en de droogte van 2018. De landbouwrampen worden behandeld door het Departement Landbouw & Visserij (link: https://lv.vlaanderen.be/nl/bedrijfsvoering/schadevergoeding-bij-een-landbouwramp)

  Welke algemene rampen werden reeds erkend door de Vlaamse Regering?

  Klik hier voor een overzicht van de erkende algemene rampen

  Ik vind de ramp waarvoor ik een aanvraag wil indienen niet terug in de lijst?

  Dan zijn er 3 mogelijkheden:

  - de procedure tot erkenning van de ramp is nog lopende (raadpleeg de “Laatste informatie” op onze beginpagina);

  - het betreft een landbouwramp (zie boven);

  - de ramp werd niet erkend.

  2. U hebt door de erkende algemene ramp in uw gebied schade opgelopen aan goederen die niet verzekerbaar zijn door een brandpolis 'eenvoudige risico's'.

  Info omtrent brandpolis ‘eenvoudige risico’s’

  Een polis “brand-eenvoudige risico’s” is de gangbare brandpolis voor woningen en KMO’s. Sinds 1 maart 2007 moet in alle woningverzekeringspolissen (brand en eenvoudige risico's) de dekking tegen de meest voorkomende natuurrampen opgenomen zijn. Uw brandverzekering moet dus natuurrampen dekken.
  U moet uw schadegeval aan uw brandverzekeraar aangeven. Het is de verzekeraar die u zal vergoeden.

  Opgelet: Het is niet omdat goederen in uw brandpolis “eenvoudige risico’s” zijn uitgesloten van een vergoeding dat ze niet verzekerbaar zijn!

  Welke schade komt WEL in aanmerking:

  Enkel in speciale gevallen kan men een vergoeding aanvragen bij het Vlaams Rampenfonds:

  1. de goederen die geen "eenvoudig risico" inhouden of de goederen die gedekt zijn door een bijzondere polis;
  2. de niet-binnengehaalde oogsten, de levende veestapel buiten het gebouw, de bodem, de teelten en de bosaanplantingen wat de risico’s brand, bliksem, ontploffing, storm, ijs- en sneeuwdruk, overstroming, overvloedige regenval, het overlopen of opstuwen van openbare riolen, aardverschuiving of grondverzakking en aardbeving betreft;
  3. de levende veestapel buiten het gebouw wat het risico hagelschade betreft;
  4. de voertuigen die niet beschermd staan in een garage of onder een carport;
  5. de goederen die niet verzekerd zijn wegens de financiële toestand van het slachtoffer. Het gaat om slachtoffers die op de dag van de ramp een leefloon of een gelijkwaardige financiële hulp ontvingen of die daarvoor in aanmerking kwamen (attest OCMW);
  6. de goederen die tot het openbaar domein behoren.

  Welke schade komt NIET in aanmerking:

  I. Schade aan goederen die verzekerbaar zijn in het kader van een brandpolis “eenvoudige risico’s”. Ook wanneer u geen vergoeding van uw verzekeraar ontvangt omdat onderstaande goederen in de brandpolis “eenvoudige risico’s” kunnen uitgesloten worden van een vergoeding;

  Voorbeelden van goederen die “verzekerbaar” zijn en niet in aanmerking komen:

  • de gebouwen of gedeelten van gebouwen in opbouw, verbouwing of herstelling en hun eventuele inhoud;
  • de voorwerpen die zich buiten een gebouw bevinden;
  • de constructies die gemakkelijk verplaatsbaar of uiteen te nemen zijn of die bouwvallig of in afbraak zijn, en hun eventuele inhoud;
  • tuinhuisjes, schuurtjes, berghokken en hun eventuele inhoud, afsluitingen en hagen van om het even welke aard;
  • de tuinen, aanplantingen, toegangen en binnenplaatsen, terrassen;
  • inboedel.

  II. Goederen die niet verzekerd zijn niettegenstaande dit via een verzekering ‘brand - eenvoudige risico's’ mogelijk was;

  Alleen als u kan bewijzen dat u op het ogenblik van de ramp recht had op een leefloon of een gelijkwaardige financiële hulpverlening, kan u een aanvraag indienen.

  III. Schade aan goederen of delen van goederen met een weeldekarakter;

  bv: kunstcollecties, zwembaden, tennisvelden, sauna-uitrusting, pleziervaartuigen, enz.

  IV. Schade aan goederen veroorzaakt door de schuld, nalatigheid of onvoorzichtigheid van de schadelijder of een derde;

  bv: rijden met een voertuig in overstroomde straten;
  bv: schade ten gevolge van het bevel van een gemeente om dijken te doorbreken;
  bv: schade ten gevolge van stressreactie van dieren.

  V. Louter esthetische schade;

  Het betreft schade aan onderdelen van een goed die niet essentieel zijn voor de normale werking van het goed:
  bv: hagelschade aan zinken daken waarbij er geen lekken zijn;
  bv: hagelschade aan koetswerk voertuig, tenzij aan ruiten, voor- en achterlichten en ruitenwissers.

  Voor meer info raadpleeg onze gebruikershandleiding.

  Contact

  Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken- Vlaams Rampenfonds

  Adres
  Herman Teirlinckgebouw
  Havenlaan 88 (bus 100)
  1000 Brussel
  België
  Telefoon
  +322 553 50 10
  E-mail
  Website