chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Bestuursdecreet

  In het Vlaams Regeerakkoord staat dat een aantal bestuurlijke decreten worden samengebracht in één Vlaams bestuursdecreet met als uitgangspunten het recht op kwaliteitsvolle dienstverlening en het recht op digitale dienstverlening. Het gaat om volgende decreten:

  • Kaderdecreet Bestuurlijk Beleid;
  • Decreet Deugdelijk Bestuur;
  • Decreet ter bevordering van een meer evenwichtige participatie van vrouwen en man­nen in de advies- en bestuursorganen van de Vlaamse overheid (MEP-decreet);
  • Decreet tot regeling strategische adviesraden;
  • Decreet stuurorgaan Vlaams informatie- en ICT-beleid;
  • Decreet betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer;
  • Openbaarheidsdecreet;
  • Klachtendecreet;
  • Decreet normen overheidscommunicatie;
  • Archiefdecreet;
  • Decreet hergebruik overheidsinformatie;
  • Decreet betreffende de Vlaamse openbare statistieken.

  Via het groenboek ‘bestuur’ en het witboek ‘open en wendbare overheid’ werden vernieuwingen binnen dit bestuursdecreet afgetoetst en waar wenselijk opgenomen.

  Op 22 december 2017 keurde de Vlaamse Regering het voorontwerp van bestuursdecreet goed. Dit bestuursdecreet wordt voor advies voorgelegd aan de SERV, de Strategische adviesraden, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten en de Vereniging van Vlaamse Provincies. 

  Op 9 maart 2018 keurde de Vlaamse Regering het voorontwerp van bestuursdecreet een tweede keer goed. Het voorontwerp van decreet werd voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

  Op 22 juni 2018 keurde de Vlaamse Regering het voorontwerp van bestuursdecreet definitief goed. Het ontwerp van decreet werd nu ingediend in het Vlaams Parlement.

  De verdere planning van het bestuursdecreet ziet er als volgt uit:

  Inwerkingtreding en uitvoeringsbesluiten

  In het bestuursdecreet is de inwerkingtreding nu voorzien op 1 januari 2019. Dat moet de Vlaamse Regering toelaten om de noodzakelijk of nuttige uitvoeringsbesluiten te nemen vóór de inwerkingtreding van het decreet.

  Voor een aantal bepalingen wordt afgeweken van deze algemene regel. Voor sommige bepalingen is het belangrijk dat ze onmiddellijk in werking treden (het virtueel loket voor burgers en het gebruik van een berichtenbox voor elektronische verzending van berichten). De bepalingen over webtoegankelijkheid moeten ingevolge de Europese richtlijn in werking treden uiterlijk op 23 september 2018.