chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  De HR-cyclus

  Elke overheidsorganisatie heeft doelstellingen te realiseren. In het ondernemingsplan worden deze doelstellingen vastgelegd. Het ondernemingsplan geldt als de planning van de leidend ambtenaar van de organisatie. Naast het ondernemingsplan wordt een personeelsplanning opgemaakt waarin het management:

  • de bestaande personeelsmiddelen in kaart brengt,
  • de toekomstige personeelsbehoeften om de doelstellingen te realiseren inschat,
  • de acties bepaalt om die personeelsbehoeften te realiseren.

  Het VPS (Artikel I 2. 15°) definieert het personeelsplan als ‘het overzicht van de functies nodig om in een bepaalde entiteit via welomschreven processen een vooropgesteld doel te bereiken’. 

  Naast de personeelsplanning worden de te realiseren doelstellingen uitgewerkt tot op het niveau van de planning van individuele personeelsleden. Het VPS bepaalt dat personeelsleden jaarlijks geëvalueerd moeten worden. De planning vormt een belangrijk instrument voor het personeelslid en zijn of haar evaluator tijdens de evaluatie en om gevolg te geven aan afspraken die tijdens de evaluatie gemaakt worden. 

  Personeelsplan

  Wie?

  Entiteiten die onder het VPS vallen (VPS Art. I 2)

  Timing

  Meer informatie

  Personeelsplannen

  Regelgeving

  Planning en evaluatie personeelsleden

  Wie?

  Het VPS bepaalt dat ieder personeelslid dat gedurende minimaal drie maanden prestaties heeft geleverd jaarlijks moet worden geëvalueerd.

  Timing

  • De evaluatie gebeurt door middel van een gesprek tussen het personeelslid en zijn evaluator(en), waarbij de laatste de evaluatie moet neerschrijven in een verslag. Het verslag moet binnen de drie maanden na de periode waarover wordt geëvalueerd aan het personeelslid worden bezorgd (artikel IV 5, §1, tweede lid VPS).
  • Evaluaties worden statutair gezien steeds gevoerd tussen januari en maart omdat zij een kalenderjaar betreffen dat loopt van januari tot december. Het evaluatieverslag moet m.a.w. uiterlijk op 31 maart aan het personeelslid worden bezorgd.
  • Wat de timing van de planning van personeelsleden betreft, omvat het VPS geen nadere regels. Omwille van redelijkheid en transparantie is het wel aangewezen om het planningsgesprek zo vroeg mogelijk in het jaar te organiseren. Dit is zeker belangrijk voor personeelsleden die een negatieve evaluatie hebben gekregen of zullen krijgen. Zij moeten namelijk over voldoende tijd beschikken om hun gedrag en prestaties bij te sturen. De planning kan voor hen hierbij als input dienen.

  Meer informatie

  PLOEG

  Regelgeving

  Vlaams Personeelsstatuut - Deel IV. De evaluatie in de loopbaan

  Planning en evaluatie topambtenaren 

  Wie?

  PLOEG-TOP is van toepassing voor de topambtenaren van de Vlaamse overheid: de houders van management- of projectleiderfuncties van N-niveau en de houders van de functie van algemeen directeur waarvoor het Vlaams Personeelsstatuut van toepassing is. Het gaat om de leidend ambtenaren van departementen, intern verzelfstandigde agentschappen en publiekrechtelijke vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen.

  Timing

  Jaarlijks wordt de concrete timing meegedeeld door de minister van Bestuurszaken (bijvoorbeeld mededeling evaluatie werkjaar 2013 – planning werkjaar 2014). In grote lijnen geldt:

  • Evaluatie: Januari – maart
  • Planning: Leidend ambtenaren die beschikken over een door de functioneel bevoegde minister gevalideerd ondernemingsplan, geen afzonderlijke individuele planning meer te hebben, tenzij voor ontwikkelgerichte doelstellingen.

  Meer informatie

  PLOEG TOP

  Regelgeving

  Mandaatevaluatie

  Wie?

  Vlaamse topambtenaren - management- of projectleiderfuncties van N-niveau en algemeen directeurs - worden aangesteld in een mandaatfunctie. De topambtenaren van de entiteiten - waarvoor het Vlaams Personeelsstatuut (VPS) van toepassing is - worden geëvalueerd volgens de basisprincipes van de mandaatevaluatie.

  Timing

  De mandaatevaluatie moet ten laatste zes maanden voor het einde van het mandaat gebeuren. 

  Meer informatie

  PLOEG TOP - mandaatevaluatie

  Regelgeving

  Vlaams Personeelsstatuut - Deel V. De top- en middenkaderfuncties (hoofdstuk 6. De evaluatie, het einde en de hernieuwing van de functie)