chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Vlaamse overheid

  Bestuurszaken (Kanselarij en Bestuur)

  Bestuursdecreet

  Kaderdecreet bestuurlijk beleid

  naar boven

  Kaderdecreet strategische adviesraden

  naar boven

  Deugdelijk bestuur

  naar boven

  Organisatiebesluit

  naar boven

  Bevoegdheidsbesluit

   

  naar boven

  Delegatiebesluiten aan hoofden departementen en aan hoofden IVA's

  naar boven

  Kabinetsbesluit

  naar boven 

  Begrotingscontole en -opmaak

  naar boven

  Presentiegelden, toelagen en vergoedingen

  Harmonisatie van toelagen en presentiegelden

  • Besluit van de Vlaamse Regering van 27 januari 1988 houdende sommige maatregelen tot harmonisatie van de toelagen en presentiegelden aan commissarissen, gemachtigden van financiën, afgevaardigden van de Vlaamse Regering, voorzitters en leden van niet-adviserende bijzondere commissies of van raden van bestuur van instellingen en ondernemingen die onder de Vlaamse Regering behoren (B.S. 16.04.1988)
   zoals gewijzigd

   opgeheven bij besluit van de Vlaamse Regering van 9 maart 2007 voor wat betreft de publiekrechtelijk vormgegeven verzelfstandigde agentschappen; opgeheven bij besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2007 voor wat betreft de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening.

  Presentiegelden en vergoedingen van strategische adviesraden en van raadgevende comités bij IVA's

  Vergoedingen van bestuurders en regeringsafgevaardigden in publieke EVA's

  • Besluit van de Vlaamse Regering van 9 maart 2007 tot regeling van de vergoedingen van de bestuurders van de publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid, en van de regeringsafgevaardigden die toezicht uitoefenen bij deze agentschappen (B.S. 24.04.2007)
   zoals gewijzigd

  naar boven

  Departement Bestuurszaken (DBZ) (tot 31/03/2015)

  Team Vlaams Bouwmeester

  • Ministerieel besluit van 6 december 2000 houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake algemene werking en organisatie van de diensten aan de Vlaamse Bouwmeester (B.S. 12.01.2001), zoals gewijzigd
   opgeheven bij besluit van de secretaris-generaal van 17/11/2016 tot wijziging van het besluit van de secretaris-generaal van 4 mei 2016 tot subdelegatie van sommige beslissingsbevoegdheden aan personeelsleden van het Departement Kanselarij en Bestuur en tot opheffing van het MB van 6 december 2000 houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake algemene werking en organisatie van de diensten aan de Vlaamse Bouwmeester. (BS 30.11.2016)

   Raad van Beroep bij de diensten van de Vlaamse overheid

   Remuneratiecomité

   Commissie Efficiënte en Effectieve Overheid (CEEO)

   Vlaamse Bestuursrechtscolleges ((D)BRC)

   naar boven

   Entiteit e-government en ICT-Beheer (e-IB)

   • Decreet van 13 juli 2012 houdende de oprichting en organisatie van een Vlaamse dienstenintegrator (B.S. 01.08.2012)
   • Besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot regeling van de bevoegdheden van en de delegatie aan de ICT-manager, en tot vaststelling van de regels voor het beheer van de DAB ICT (B.S. 20.02.2009)
    gewijzigd bij
    • Besluit van de Vlaamse Regering van 29 november 2013 tot uitvoering van het decreet van 13 juli 2012 houdende de oprichting en organisatie van een Vlaamse dienstenintegrator (B.S. 14.02.2014)
   • Besluit van de Vlaamse Regering van 29 november 2013 tot uitvoering van het decreet van 13 juli 2012 houdende de oprichting en organisatie van een Vlaamse dienstenintegrator (B.S. 14.02.2014)
   • Ministerieel besluit van 7 februari 2014 tot benoeming van de voorzitter en de leden van het coördinatiecomité bij de Vlaamse dienstenintegrator (B.S. 14.02.2014)

   naar boven

   Agentschap Facilitair Bedrijf / Het Facilitair Bedrijf

   • Besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap 'Agentschap voor Facilitair Management' (B.S. 13.07.2004), zoals gewijzigd
   • Besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2015 tot omvorming van de beleidsdomeinen Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid en Bestuurszaken tot het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur - Hoofdstuk 6. Terminologische aanpassingen in verschillende besluiten van de Vlaamse Regering - artikelen 29 en 30 (B.S. 01/04/2015)
    * gewijzigd bij BVR van 27 maart 2015 houdende overdracht van personeelsleden binnen de diensten van de Vlaamse overheid ingevolge de omvorming van de beleidsdomeinen Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid en Bestuurszaken tot het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur - art. 14
   • Besluit van de administrateur-generaal van 1 april 2015 tot indeling van het agentschap Facilitair Bedrijf in subentiteiten en tot vaststelling van het organogram (B.S. 14.04.2015)

   DAB's

   naar boven

   Agentschap Overheidspersoneel (AgO)

   • Besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap 'Agentschap voor Overheidspersoneel' (B.S. 12.07.2004), zoals gewijzigd
   • Besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2015 tot omvorming van de beleidsdomeinen Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid en Bestuurszaken tot het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur - Hoofdstuk 6. Terminologische aanpassingen in verschillende besluiten van de Vlaamse Regering - artikelen 29 en 30 (B.S. 01/04/2015)
    * gewijzigd bij BVR van 27 maart 2015 houdende overdracht van personeelsleden binnen de diensten van de Vlaamse overheid ingevolge de omvorming van de beleidsdomeinen Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid en Bestuurszaken tot het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur - art. 14
   • Besluit van de administrateur-generaal van 1 oktober 2020  tot indeling van het Agentschap Overheidspersoneel in subentiteiten en tot vaststelling van het organogram
   • Besluit van de administrateur-generaal van 1 oktober 2020  houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake algemene werking van het Agentschap Overheidspersoneel
   • Besluit van de administrateur-generaal van 25 januari 2021 tot wijziging van artikel 15 van het besluit van de administrateur-generaal van 1 oktober 2020 tot indeling van het Agentschap Overheidspersoneel in subentiteiten en tot vaststelling van het organogram

   DAB Overheidspersoneel

   vzw Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel

   naar boven

   Vlaamse vereniging voor ICT-personeel

   • Decreet van 6 juli 2012 betreffende de machtiging tot oprichting van een Vlaamse vereniging voor ICT-personeel (B.S. 08.08.2012)

   naar boven