chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Kaderdecreet bestuurlijk beleid

  • Kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003 (B.S. 22.08.2003
   gewijzigd bij 
   • Decreet van 7 mei 2004 houdende wijziging van het decreet van 7 juli 1998 houdende instelling van de Vlaamse Ombudsdienst, wat betreft de bescherming van ambtenaren die melding maken van onregelmatigheden (B.S. 11.06.2004
   • Decreet van 15 juli 2005 houdende wijziging van het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003 (B.S. 25.08.2005
   • Decreet van 23 juni 2006 houdende aanpassing van diverse decreten aan de nieuwe benaming van de wetgevende vergaderingen van de gemeenschappen en gewesten (B.S. 20.11.2006
   • Decreet van 22 december 2006 tot wijziging van het decreet van 18 juli 2003 tot regeling van strategische adviesraden, van diverse oprichtingsdecreten van strategische adviesraden en van het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid (B.S. 10.01.2007
   • Decreet van 27 april 2007 houdende wijziging van het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003 op het vlak van het toezicht van de Vlaamse Regering op de publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen (B.S. 29.06.2007
   • Decreet van 12 december 2008 houdende wijziging van het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003 inzake de beheersovereenkomsten, de interne controle en Interne Audit (B.S. 14.01.2009
   • Decreet van 19 december 2008 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2009 (B.S. 29.12.2008)
   • Decreet van 16 maart 2012 houdende wijziging van het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003 wat betreft beleidsondersteunende taken binnen een intern verzelfstandigd agentschap (B.S. 30.03.2012)
   • Decreet van 5 juli 2013 houdende de organisatie van audittaken bij de Vlaamse administratie en de lokale besturen en tot wijziging van het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003, het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, het Provinciedecreet van 9 december 2005, het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, het decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof en het decreet van 13 juli 2012 houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2012 ( B.S. 02.08.2013 )
   • Decreet van 22 november 2013 betreffende deugdelijk bestuur in de Vlaamse publieke sector ( B.S. 09.01.2014 )
   • Decreet van 26 juni 2015 tot wijziging van het Kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003, wat betreft de organisatie van de beleidsuitvoering en de beleidsvoorbereiding, de ondernemingsplannen en de gemeenschappelijke dienstverlening ( B.S. 06.07.2015 )

  Kaderdecreet strategische adviesraden

  • Kaderdecreet van 18 juli 2003 tot regeling van strategische adviesraden (B.S. 22.08.2003
   gewijzigd bij 
   • Decreet van 23 juni 2006 houdende aanpassing van diverse decreten aan de nieuwe benaming van de wetgevende vergaderingen van de gemeenschappen en gewesten (B.S. 20.11.2006
   • Decreet van 22 december 2006 tot wijziging van het decreet van 18 juli 2003 tot regeling van strategische adviesraden, van diverse oprichtingsdecreten van strategische adviesraden en van het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid (B.S. 10.01.2007
   • Decreet van 13 juli 2007 houdende bevordering van een meer evenwichtige participatie van vrouwen en mannen in advies- en bestuursorganen van de Vlaamse overheid (B.S. 06.08.2007
   • Decreet van 29 juni 2007 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2007 (B.S. 14.09.2007
   • Decreet van 19 december 2008 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2009 (B.S. 29.12.2008)
   • Decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof (B.S. 05.08.2011)
   • Decreet van 24 juni 2015 betreffende de hervorming van de strategische adviesraden (B.S.    )

  Decreet deugdelijk bestuur

  Organisatiebesluit

  • Besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie (B.S. 22.09.2005) 
   gewijzigd bij 
   • Besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2005 tot oprichting van het Agentschap Economie (B.S. 16.11.2005)
   • Besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 houdende de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Sociaal-Cultureel Werk en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie (B.S. 02.02.2006)
   • Besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart 2006 tot operationalisering van het beleidsdomein Internationaal Vlaanderen (B.S. 04.04.2006)
   • Besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 tot operationalisering van het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media (B.S. 15.06.2006)
   • Besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 tot operationalisering van het beleidsdomein Onderwijs en Vorming (B.S. 30.06.2006)
   • Besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2006 tot aanpassing van regelgeving in bepaalde sectoren van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie in het kader van het project "Beter Bestuurlijk Beleid" (B.S. 29.12.2006)
   • Besluit van de Vlaamse Regering van 14 november 2007 houdende wijziging van de benaming van het Agentschap Infrastructuur in het Agentschap Wegen en Verkeer (B.S. 03.12.2007)
   • Besluit van de Vlaamse Regering van 19 september 2008 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (B.S. 22.12.2008)
   • Besluit van de Vlaamse Regering van 30 januari 2009 tot in werking stelling van de ontbinding zonder vereffening van het Vlaams Agentschap Ondernemen en tot regeling van de overdracht van zijn activiteiten en vermogen aan het Agentschap Ondernemen (B.S. 20.03.2009)
   • Besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie (B.S. 02.06.2009)
   • Besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap "Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming" (B.S. 16.07.2009)
   • Besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2009 houdende regeling van de inwerkingtreding van het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie (B.S. 18.12.2009)
   • Besluit van de Vlaamse Regering van 4 december 2009 houdende wijziging van de benaming van het agentschap Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed in het agentschap Ruimte en Erfgoed (B.S. 11.01.2010)
   • Besluit van de Vlaamse Regering van 24 september 2010 tot wijziging van de benaming van het intern verzelfstandigd agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin in het intern verzelfstandigd agentschap Zorginspectie (B.S. 21.10.2010)
   • Besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 houdende algemene bepalingen over het energiebeleid (B.S. 08.12.2010)
   • Besluit van de Vlaamse Regering van 13 mei 2011 tot bepaling van de datum van de inwerkingtreding van het decreet van 19 november 2010 tot oprichting van een Vlaams communicatiehuis in Brussel onder de vorm van het extern verzelfstandigd agentschap Muntpunt vzw en tot operationalisering van Muntpunt (B.S. 21.06.2011)
   • Besluit van de Vlaamse Regering van 10 juni 2011 houdende wijziging van diverse besluiten wat betreft de wijziging van de benaming van het agentschap Ruimte en Erfgoed in het agentschap Ruimtelijke Ordening en bijkomende taken voor het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (B.S. 02.08.2011)
   • Besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2011 houdende wijziging van diverse besluiten wat betreft de opheffing van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Ruimtelijke Ordening en de integratie van taken in het departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (B.S. 06.10.2011)
   • Besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2012 houdende wijziging van artikel 29 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie (B.S. 30.03.2012)
   • Besluit van de Vlaamse Regering van 11 januari 2013 tot wijziging van diverse besluiten ingevolge de reorganisatie van het beleidsveld Ruimtelijke Ordening en de totstandkoming van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (B.S. 13.02.2013)
   • Besluit van de Vlaamse Regering van 14 juni 2013 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie, wat betreft de omschrijving van de beleidsvelden (B.S. 23.07.2013)
   • Besluit van de Vlaamse Regering van 18 oktober 2013 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap "Audit Vlaanderen" en tot wijziging van diverse besluiten (B.S. 27.11.2013)
   • Besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2013 tot wijziging van de regelgeving naar aanleiding van de opheffing van het intern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking (B.S. 16.01.2014)
   • Besluit van de Vlaamse Regering van 17 januari 2014 tot wijziging van de regelgeving naar aanleiding van de opheffing van het intern verzelfstandigd agentschap Centrale Accounting (B.S. 21.02.2014)
   • Besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2014 tot wijziging van de regelgeving naar aanleiding van de opheffing van het intern verzelfstandigd agentschap Agentschap voor Overheidscommunicatie.
   • Besluit van de Vlaamse Regering van 25 april 2014 tot wijziging van diverse besluiting als gevolg van de opheffing van het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie en de integratie van de taken in het Departement Werk en Sociale Economie. (B.S. 28.04.2014)
   • Besluit van de Vlaamse Regering van 9 mei 2014 houdende de overdracht van bevoegdheden, taken en personeelsleden van de entiteit e-government en ICT-beheer aan het agentschap Facilitair Bedrijf en het beheer van de DAB Informatie Vlaanderen.
   • Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving naar aanleiding van de opheffing van het intern verzelfstandigd agentschap Agentschap voor Onderwijscommunicatie (B.S. 30.06.2014)
   • Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juni 2014 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie, wat betreft de verdeling van de bevoegdheden, overgedragen in het kader van de zesde staatshervorming  (B.S.30/07/2014)
   • Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie (B.S. 01/08/2014)
   • Besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2015 houdende wijziging van art. 6 en 20 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2015 met betrekking ott de organisatie van de Vlaamse administratie (B.S. 20.01.2016)

  Bevoegdheidsbesluit

  • Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering (B.S. 01.08.2014) 
   gewijzigd bij 
   • Besluit van de Vlaamse Regering van 17 oktober 2014 tot wijziging van artikel 2 en 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering (B.S. 10/11/2014)
   • Besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2017 tot wijziging van het BVR van 25 juli 2014 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, wat betreft de actieve openbaarmaking van de documenten van de Vlaamse Regering. (B.S. 20.06.2017)

  Delegatiebesluiten aan hoofden departementen en aan hoofden IVA's

  Kabinetsbesluit

  • Besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 tot organisatie van de kabinetten van de leden van de Vlaamse Regering (B.S. 10.08.2009) 
   gewijzigd bij 
   • Besluit van de Vlaamse Regering van 15 januari 2010 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 tot organisatie van de kabinetten van de leden van de Vlaamse Regering (B.S. 01.03.2010) 
   • Besluit van de Vlaamse Regering van 1 april 2011 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 tot organisatie van de kabinetten van de leden van de Vlaamse Regering (B.S. 09.05.2011)
   • Besluit van de Vlaamse Regering van 10 februari 2012 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 tot organisatie van de kabinetten van de leden van de Vlaamse Regering (B.S. 24.02.2012)
   • Besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2016 tot wijziging van artikel 5 van het BVR van 24 juli 2009 tot organisatie van de kabinetten van de leden van de VR (B.S. 14.07.2016)

  Begrotingscontrole en -opmaak

  • Besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2001 houdende regeling van de begrotingscontrole en -opmaak (B.S. 20.02.2001) 
   gewijzigd bij 
   • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2006 tot operationalisering van het beleidsdomein Financiën en Begroting (B.S. 30.06.2006)
   • Besluit van de Vlaamse Regering van 5 september 2008 tot wijziging van de delegaties aan de leden van de Vlaamse Regering en aan de hoofden van de departementen en van de intern verzelfstandigde agentschappen en tot wijziging van de toezichtsbevoegdheid van de Inspectie van Financiën (B.S. 29.10.2008)
   • Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2010 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2001 houdende regeling van de begrotingscontrole en –opmaak (B.S. 26.01.2011)
   • Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 2012 tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering betreffende de financiën en de begrotingen (B.S. 12.07.2012)
   • Besluit van de Vlaamse Regering van 15 maart 2013 houdende diverse bepalingen betreffende financiën en begroting (B.S. 06.05.2013)
  • Analyse van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2010 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2001 houdende regeling van de begrotingscontrole en -opmaak

  Presentiegelden, toelagen en vergoedingen

  Harmonisatie van toelagen en presentiegelden

  • Besluit van de Vlaamse Regering van 27 januari 1988 houdende sommige maatregelen tot harmonisatie van de toelagen en presentiegelden aan commissarissen, gemachtigden van financiën, afgevaardigden van de Vlaamse Regering, voorzitters en leden van niet-adviserende bijzondere commissies of van raden van bestuur van instellingen en ondernemingen die onder de Vlaamse Regering behoren (B.S. 16.04.1988)
   gewijzigd bij

   • Besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 1996 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 januari 1988 houdende sommige maatregelen tot harmonisatie van de toelagen en presentiegelden aan commissarissen, gemachtigden van financiën, afgevaardigden van de Vlaamse Regering, voorzitters en leden van niet-adviserende bijzondere commissies of van raden van bestuur van instellingen en ondernemingen die onder de Vlaamse Regering behoren (B.S. 21.01.1997)

   opgeheven bij besluit van de Vlaamse Regering van 9 maart 2007 voor wat betreft de publiekrechtelijk vormgegeven verzelfstandigde agentschappen; opgeheven bij besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2007 voor wat betreft de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening.

  Presentiegelden en vergoedingen van strategische adviesraden en van raadgevende comités bij IVA's

  Vergoedingen van bestuurders en regeringsafgevaardigden in publieke EVA's

  • Besluit van de Vlaamse Regering van 9 maart 2007 tot regeling van de vergoedingen van de bestuurders van de publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid, en van de regeringsafgevaardigden die toezicht uitoefenen bij deze agentschappen (B.S. 24.04.2007) 
   gewijzigd bij 
   • Besluit van de Vlaamse Regering van 10 september 2010 tot wijziging van artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 maart 2007 tot regeling van de vergoedingen van de bestuurders van de publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid, en van de regeringsafgevaardigden die toezicht uitoefenen bij deze agentschappen (B.S. 06.10.2010)
   • Besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 houdende algemene bepalingen over het energiebeleid (B.S. 08.12.2010)

  Archiefdecreet

  Omzendbrief archiefbeheer

  Meer informatie over het archiefdecreet en de omzendbrief archiefbeheer vindt u op de pagina Regelgeving van het Informatiemanagement.

  Leidraad interne controle / organisatiebeheersing