chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Info voor de gemeentebesturen

   

  Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2020 tot uitvoering van het decreet van 5 april 2019 houdende de tegemoetkoming in de schade die aangericht is door rampen in het Vlaamse Gewest werd op 9 november 2020 bekend gemaakt in het Belgisch Staatsblad (https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1033800&param=inhoud&ref=search&AVIDS= ).

   Dit besluit voert nieuwe bepalingen in omtrent de erkenning van uitzonderlijke weersverschijnselen als ramp.

   De volgende wijzigingen zijn hierbij van belang: 

  • het Vlaams Rampenfonds is vanaf 1 januari 2020 bevoegd voor de erkenning en de eventuele vergoeding van alle weersverschijnselen, vermeld in de artikelen 4 tot en met 15 van het besluit; 
  • niet langer het stads- of gemeentebestuur, maar de schadelijders zelf, dienen vanaf heden binnen zestig dagen na het schadelijk weersverschijnsel een aanvraag tot erkenning als ramp in bij het Vlaams Rampenfonds. De aanvraag wordt bij voorkeur ingediend via het e-loket dat het Vlaams Rampenfonds ter beschikking stelt; 
  • voor schade die werd geleden door een uitzonderlijk weersverschijnsel dat zich voordeed tussen 1 januari 2020 en 9 november 2020 kan, bij wijze van overgangsmaatregel, een aanvraag tot erkenning worden ingediend tot en met 8 januari 2021.
  • Conform het decreet van 5 april 2019 en het uitvoeringsbesluit van 30 oktober 2020 is er sinds 1 januari 2020 geen formele rol meer weggelegd voor de gemeentelijke commissie tot vaststelling van schade aan teelten in het kader van het onderzoek tot erkenning van schadelijke natuurverschijnselen als ramp. De processen-verbaal van deze commissie moeten in het kader van de erkenning tot ramp dan ook niet langer overgemaakt worden aan het Vlaams Rampenfonds. Het kan wel dienen als bijlage om het bestaan en de omvang van de door de schadelijder geleden schade te staven in het kader van een persoonlijk vergoedingsdossier.

  De meldingen die het Vlaams Rampenfonds reeds ontving, zullen worden meegenomen in het onderzoek naar de eventuele erkenning van deze weersverschijnselen.

   

  Voor meer inlichtingen kan u terecht op de website van het Vlaams Rampenfonds  https://overheid.vlaanderen.be/rampenfonds of op rampenfonds@vlaanderen.be.

   

  Contact

  Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken- Vlaams Rampenfonds

  Adres
  Herman Teirlinckgebouw
  Havenlaan 88 (bus 100)
  1000 Brussel
  België
  Telefoon
  +322 553 50 10
  E-mail
  Website