chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Systematisch plannen van beleid als hulpmiddel

  Strategische planning heeft betrekking op de opmaak en koppeling van plandocumenten met de bedoeling om de strategische visie met betrekking tot het beleid vast te leggen en eventueel te vertalen naar operationele acties. 

  Strategische planning is een cruciaal onderdeel van strategisch management dat zich toespitst op het opstellen, koppelen en opvolgen van strategische plandocumenten met de bedoeling om de strategische beleidsvisie vast te leggen. Het strategisch managen behelst het monitoren van de plandocumenten zodat de voortgang van de beleidsmaatregelen kan worden opgevolgd.

  Strategische planning is een bruikbaar hulpmiddel dat vele voordelen oplevert:

  • een beter inzicht in de eigen werking;
  • het analyseren van kansen en bedreigingen om een betere kijk te krijgen op factoren die de werking beïnvloeden;
  • door het neerschrijven van de beleidslijnen zijn deze raadpleegbaar in een document en kan er rekening gehouden worden met de gestelde doelen;
  • de beleidslijnen kunnen gericht worden uitgevoerd doordat de volledige planning staat neergeschreven;
  • het beleid wordt naar de buitenwereld toe duidelijk;
  • na afloop kunnen de beleidslijnen worden geëvalueerd. 

  ‘Men weet waar men naartoe wil en wat men wil bereiken’

  Bij strategische planning moet de organisatie een missie bepalen. De missie bevat de bestaansreden van een organisatie en bepaalt de functie van de organisatie voor de omgeving waarbinnen deze actief is.

  Door het formuleren van de missie van een organisatie wordt eigenlijk een antwoord gegeven op de vraag: ‘wat streeft de organisatie na?’

  Een organisatie kan ook een visie bepalen die aangeeft wat een organisatie aan resultaten op lange termijn wil bereiken en welke rol de organisatie wil spelen.

  De kernwaarden bepalen vanuit welke overtuiging en welke waarden een organisatie haar taak wil waarmaken. De kernwaarden van de organisatie vormen de sleutel tussen strategie en cultuur.

  De missie, visie en kernwaarden beschrijven waar de organisatie voor staat. Zij vormen de basis om alle activiteiten op af te stemmen en vormen het kader waartegen strategische beslissingen (moeten) afgetoetst worden. De missie en visie vormen de vertrekbasis voor de strategische organisatiedoelstellingen die duidelijk maken hoe de missie en visie uitgevoerd zullen worden.

  Het is goed dat de missie en visie op papier worden vastgelegd. Op deze wijze kan bij de verdere planning van acties en activiteiten steeds gecontroleerd worden of deze acties conform zijn aan de doelstellingen.

  De missie en visie bepalen ook de organisatiestrategie. De strategie concretiseert hoe een organisatie haar missie, visie en daaruit afgeleide doelstellingen wil realiseren.

  Meer informatie over missie-visie-strategie-oefening

  naar boven

  Doelstellingenmanagement

  Het doelstellingenproces heeft betrekking op het formuleren, communiceren, uitvoeren en bijsturen van de te leveren resultaten en inspanningen, zowel op lange termijn (strategische doelstellingen) als op korte termijn (operationele doelstellingen) door de organisatie.

  Het proces richt zich vooral op het koppelen van beleidsdoelstellingen met doelstellingen op organisatieniveau.

  Meer informatie vindt u bij de doelstellingenhiërarchie.

  Doelstellingen kunnen dan ook gerangschikt worden volgens hun niveau van abstractie:

  • beleidsdoelstellingen geven aan wat de politieke verantwoordelijke (regering en minister) wil bereiken op het betrokken beleidsdomein. De beleidsdoelstellingen zijn gericht op maatschappelijke effecten en betrekken meestal meerdere entiteiten.
  • de entiteiten dienen in hun werking bij te dragen tot de verwezenlijking van de beleidsdoelstellingen van het betrokken beleidsdomein. Daartoe worden in organisatiedoelstellingen de specifieke bijdrage van een entiteit aan bepaalde beleidsdoelstellingen.

  In de organisatiedoelstellingen zijn doorgaans twee niveaus te onderscheiden:

  • strategische organisatiedoelstellingen zijn door het beleid vooropgestelde algemene resultaten die een entiteit moet bereiken. Ze omschrijven de bijdrage van een entiteit aan de gestelde beleidsdoelstellingen,
  • operationele organisatiedoelstellingen zijn de verschillende concrete aspecten en resultaatsnormen voor de duur van de overeenkomst (globaal en jaarlijks) waaraan de verwezenlijking van de betrokken strategische organisatiedoelstelling kan worden gemeten. De operationele organisatiedoelstellingen verwijzen hoofdzakelijk naar de te leveren prestaties van een entiteit.

  naar boven

  Doelstellingenhiërarchie

  De doelstellingenhiërarchie in de Vlaamse overheidsadministratie moet ertoe bijdragen dat de strategische organisatiedoelstellingen aansluiten bij de beleidsdoelstellingen die bij het begin van de regeerperiode in het regeerakkoord en een beleidsnota worden opgenomen. De beleidsnota is een toekomstblik op het beleid dat de functioneel bevoegde minister voor de duur van de regeerperiode wenst te voeren en wordt jaarlijks (voor de periode van de regeerperiode) in beleidsbrieven vertaald.

  De doelstellingenhiërarchie binnen de Vlaamse administratie moet ertoe leiden dat het regeerakkoord en de beleids- of strategische doelstellingen van de ministers worden vertaald in strategische en operationele doelstellingen voor de organisaties van de Vlaamse administratie.

  De vertaling naar meetbare organisatiedoelstellingen gebeurt door middel van beheers- en managementovereenkomsten, ondernemingsplannen, jaaractieplannen, ….

  Meer informatie over deze instrumenten.

  naar boven

  De beleids-, beheers-, begrotings- en HRM-cyclus

  De ministers van de Vlaamse Regering bepalen wat ze willen realiseren, ze bepalen met andere woorden hun beleid. Vervolgens maken ze afspraken met leidend ambtenaren over het beheer van de overheidsorganisaties waarvoor ze bevoegd zijn. Er worden doelstellingen bepaald, overheidsorganisaties aangesteld om deze te realiseren en geld voorzien om alles te bekostigen. Uiteraard moeten ook nog personeelsleden van de Vlaamse overheid aan het werk gezet worden, want zonder hen blijven de doelstellingen van de Vlaamse regering dode letter. Er zijn vier cycli: de beleids-, beheers-, begrotings- en HR-cyclus. Hoewel de vier cycli nauw met elkaar verbonden zijn en fundamenteel met elkaar interageren, zijn ze slechts in beperkte mate op elkaar afgestemd. Elke cyclus verloopt volgens een eigen timing en heeft zijn eigen plannings- en rapporteringsdocumenten.

  Lees meer

  Dienstverlening

  Zowel de departementen als agentschappen kunnen beroep doen op een ondersteuning aangeboden door het Agentschap Overheidspersoneel (AgO).

  Het ondersteuningsaanbod van het AgO bestaat uit adviesverlening en begeleiding, op vraag, aan het lijnmanagement:

  • Het bepalen van de missie, visie en strategie: de missie, visie en kernwaarden beschrijven waar de organisatie voor staat. Zij vormen de basis om alle activiteiten op te enten en vormen het kader waartegen strategische beslissingen (moeten) afgetoetst worden. De missie, visie en kernwaarden bepalen ook de organisatiestrategie. In de strategie is vastgelegd hoe een organisatie haar missie, visie en daaruit afgeleide concrete doelen wil realiseren.
  • Het formuleren van strategische en operationele doelstellingen: strategische en operationele doelstellingen zijn de tussenniveaus tussen de opdracht, de ambitie (neergeschreven in respectievelijk de missie en visie) en de concrete acties die ondernomen worden in een organisatie. De strategische en operationele (organisatie)doelstellingen krijgen hun vertaling in een beheers- of management-overeenkomst.

  Voor meer informatie over het specifieke ondersteuningsaanbod kunt u terecht op /agentschap-overheidspersoneel.