chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  De beheerscyclus

  Nadat het beleid bepaald werd (beleidscyclus), moeten overheidsorganisaties aan het werk om het beleid verder uit te werken en te realiseren. De Vlaamse overheid werkt volgens een resultaatsgericht sturingsmodel. Het model gaat uit van afgelijnde verantwoordelijkheden en samenwerking tussen politiek en administratie gericht op het omzetten van politieke prioriteiten in effectief beleid. De bevoegde ministers sluiten met de leidend ambtenaren van de respectieve overheidsorganisaties overeenkomsten af over wat van elke organisatie verwacht wordt. Het management van de administratie wordt daarbij geresponsabiliseerd en legt vanuit zijn autonomie verantwoording af over de resultaten.

  De mate waarin een minister kan bepalen hoe elke overheidsorganisatie haar doelstellingen moet realiseren en hoe de organisatie zichzelf daarvoor moet organiseren is afhankelijk van de autonomie die de overheidsorganisatie in kwestie heeft. Departementen en intern verzelfstandigde agentschappen hebben bijvoorbeeld minder autonomie dan extern verzelfstandigde agentschappen.

  In het verleden maakten de departementen een managementovereenkomst op en de intern verzelfstandigde agentschappen en extern verzelfstandigde agentschappen een beheersovereenkomst.  Het Regeerakkoord 2014 - 2019  voorziet echter in een afschaffing van de beheers- en managementovereenkomsten, behalve voor de VRT en De Lijn. De Vlaamse Regering besliste daarom op 5 december 2014 dat ze in de toekomst geïntegreerd worden in jaarlijkse ondernemingsplannen met een meerjarige component. De huidige beheers- en managementovereenkomsten worden ten laatste op 31 maart 2015 beëindigd en geëvalueerd. Lees meer in de nota 'Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019' .

  Privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen (EVA’s) worden in onderstaand overzicht buiten beschouwing gelaten. Deze overheidsorganisaties hebben een samenwerkingsovereenkomst met hun minister, zoals bepaald in artikel 31 van het Kaderdecreet bestuurlijk beleid.

  Meer informatie over de beheersinstrumenten

  Managementovereenkomst

  Wie?

  Departementen

  Timing

  • Vijfjaarlijks (2011 – 2015), naar analogie met de beheersovereenkomsten
  • In navolging van het Regeerakkoord worden de huidige managementovereenkomsten ten laatste op 31 maart 2015 beëindigd en geëvalueerd. Ze worden vervangen door jaarlijkse ondernemingsplannen (met meerjarige component).

  Meer informatie

  Beheersinstrumenten - managementovereenkomst

  Regelgeving

  Nota aan de Vlaamse Regering van 5 december 2014:  'Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019' .

  Beheersovereenkomst

  Wie?

  Intern verzelfstandigde agentschappen met of zonder rechtspersoonlijkheid (IVA) en publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen (EVA)

  Timing

  • Vijfjaarlijks (2011 – 2015)
  • In navolging van het Regeerakkoord worden de huidige beheersovereenkomsten ten laatste op 31 maart 2015 beëindigd en geëvalueerd. Ze worden vervangen door jaarlijkse ondernemingsplannen (met meerjarige component), uitgezonderd voor VRT en De Lijn. 

  Meer informatie

  Beheersinstrumenten - beheersovereenkomst

  Regelgeving

  Art. 8 en 9 (IVA’s), 14, 15 en 16 (EVA’s publiekrechtelijk), art. 31 (EVA’s privaatrechtelijk) kaderdecreet bestuurlijk beleid

  Nota aan de Vlaamse Regering van 5 december 2014:  'Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019' .

  Ondernemingsplan

  Wie?

  Departementen en intern verzelfstandigde agentschappen met of zonder rechtspersoonlijkheid (IVA) of publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen (EVA).

  Timing

  • Jaarlijks, met meerjarige component: in het eerste ondernemingsplan van een nieuwe regeerperiode wordt meer aandacht besteed aan de strategische meerjarencomponent, naar analogie met de beleidsnota van de ministers. De ondernemingsplannen van de volgende jaren zijn een jaarlijkse update en bijsturing hiervan.
  • Voor het jaar 2015 wordt het ondernemingsplan ten laatste op 31 maart 2015 vastgesteld door de functioneel bevoegde minister(s)/raad van bestuur. 
  • Ook in de toekomst worden de eerste ondernemingsplannen van een regeerperiode ten laatste op 31 maart van het jaar X vastgesteld door de functioneel bevoegde minister(s)/raad van bestuur. Voor de volgende jaren van de regeerperiode wordt het ondernemingsplan voor het jaar X ten laatste op 31 januari van het jaar X vastgesteld door de bevoegde minister(s)/raad van bestuur.

  Meer informatie

  Beheersinstrumenten – ondernemingsplan

  Regelgeving

  Nota aan de Vlaamse Regering van 5 december 2014:  'Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019' .

  Jaarlijkse uitvoeringsrapportering (zo veel als mogelijk geïntegreerd in het ondernemingsplan)

  Wie?

  Departementen en intern verzelfstandigde agentschappen met of zonder rechtspersoonlijkheid (IVA) en publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen (EVA).

  Timing

  • Jaarlijks
  • Het geïntegreerde jaarrapport over de uitvoering van het ondernemingsplan van jaar 2014 wordt ten laatste op 31 maart 2015 vastgesteld door de functioneel bevoegde minister(s)/raad van bestuur.
  • Vanaf 2016 wordt het jaarrapport over de uitvoering van het ondernemingsplan van het jaar X-1 ten laatste op 31 januari van het jaar X vastgesteld door de bevoegde minister(s)/raad van bestuur.
  • De rapportering over jaar X-1 wordt maximaal geïntegreerd in het ondernemingsplan van jaar X, zodat de uitvoering en de planning getoetst kunnen worden.

   Meer informatie

   Beheersinstrumenten – ondernemingsplan

   Regelgeving

   Nota aan de Vlaamse Regering van 5 december 2014:  'Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019' .

   Eindrapport betreffende de uitvoering van de beheers- en managementovereenkomst sinds de inwerkingtreding ervan

   Wie?

   Departementen, intern verzelfstandigde agentschappen met of zonder rechtspersoonlijkheid (IVA) en publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen (EVA)

   Timing

   • Vijfjaarlijks
   • De huidige beheers- en managementovereenkomsten worden ten laatste op 31 maart 2015 beëindigd en geëvalueerd, uitgezonderd voor de VRT en De Lijn. De evaluatie betreft een eindrapport over de uitvoering van de beheers- of managementovereenkomst.

    Regelgeving

    Art. 16 Kaderdecreet bestuurlijk beleid

    Nota aan de Vlaamse Regering van 5 december 2014:  'Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019' .