chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Toepassingsgebied Bestuursdecreet

  Toepassingsgebied 'Bestuursdecreet'

  Wat is de 'Vlaamse overheid' of de 'Vlaamse administratie' precies? En waarover spreken we als we het hebben over de Vlaamse adviesorganen?

  Het Bestuursdecreet van 07.12.2018 (in voege vanaf 01.01.2019) definieert een aantal van deze begrippen en omschrijft ze verder. Binnen het Organisatieregister onderhouden we de individuele organisaties die onder de omschrijvingen en oplijstingen cfr. het Bestuursdecreet vallen.

  Dit resulteert in de hierna volgende overzichten.
  Vindt u ergens een fout of een onvolkomenheid? Laat het ons dan zeker weten via digitaal.vlaanderen@vlaanderen.be (met vermelding van 'Organisatieregister' + korte beschrijving van de fout).

  • Vlaamse overheid
   • a) het Vlaams Parlement, zijn diensten, en de instellingen die aan het Vlaams Parlement verbonden zijn;
   • b) de autonome diensten die onder toezicht staan van het Vlaams Parlement;
   • c) de Vlaamse Regering en de kabinetten van de leden van de Vlaamse Regering;
   • d) de Vlaamse administratie;
   • e) de provinciegouverneurs en de arrondissementscommissarissen;
   • f) de Vlaamse openbare instellingen die niet behoren tot de Vlaamse administratie;
   • g) de Vlaamse adviesorganen;
   • h) de Vlaamse administratieve rechtscolleges;
  • Vlaamse administratie
   • a) de departementen;
   • b) de intern verzelfstandigde agentschappen zonder rechtspersoonlijkheid;
   • c) de intern verzelfstandigde agentschappen met rechtspersoonlijkheid;
   • d) de publiekrechtelijke vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen;
   • e) de privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen, met uitzondering van de investeringsmaatschappijen van de Vlaamse overheid;
   • f) de Dienst van de Bestuursrechtscolleges;
   • g) de onderwijsinspectie;
  • Vlaamse adviesorganen
   • a) de strategische adviesraden;
   • b) de andere raden, commissies, comités en andere organen, ongeacht de benaming ervan, die voldoen aan elk van de volgende voorwaarden:
    • 1) ze zijn opgericht bij decreet, bij besluit van de Vlaamse Regering, bij besluit van een Vlaamse minister, of bij wet, koninklijk besluit of ministerieel besluit in aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de gewesten of gemeenschappen behoren;
    • 2) hun opdracht bestaat er hoofdzakelijk in advies te verlenen, ongeacht de benaming ervan, uit eigen beweging of op verzoek;
    • 3) ze verlenen advies aan onder meer het Vlaams Parlement, de Vlaamse Regering, een Vlaamse minister of de Vlaamse administratie;
  • Vlaamse Openbare Instellingen die niet behoren tot de Vlaamse administratie
  • Lokale overheden
   • a) de gemeenten;
   • b) de districten;
   • c) de provincies;
   • d) de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
   • e) de samenwerkingsvormen, vermeld in deel 3, titel 3, van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;
   • f) de intergemeentelijke onderwijsvereniging, vermeld in het decreet van 28 november 2008 betreffende de intergemeentelijke onderwijsvereniging;
   • g) de welzijnsverenigingen, vermeld in deel 3, titel 4, hoofdstuk 2, van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;
   • h) de autonome verzorgingsinstellingen, vermeld in deel 3, titel 4, hoofdstuk 3, van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;
   • i) de verzelfstandigde agentschappen die opgericht zijn door een provincie of een gemeente;
   • j) de polders en de wateringen;
   • k) de besturen van de erkende kerk- of geloofsgemeenschappen van de erkende erediensten;
  • Privaatrechtelijke instellingen met een publieke taak

   instellingen die niet behoren tot de Vlaamse overheid of tot een lokale overheid maar die voldoen aan al de volgende kenmerken:
   • a) ze zijn opgericht met het specifieke doel te voorzien in behoeften van algemeen belang die niet van industriële of commerciële aard zijn;
   • b) ze bezitten rechtspersoonlijkheid;
   • c)
    • 1) ofwel worden ze voor meer dan de helft gefinancierd door de Vlaamse overheid, een lokale overheid of een andere instelling met een publieke taak;
    • 2) ofwel hebben de Vlaamse overheid, een lokale overheid of een andere instelling met een publieke taak meer dan de helft van de stemmen in de raad van bestuur;
    • 3) ofwel staat hun beheer onder toezicht van de Vlaamse overheid, een lokale overheid of een andere instelling met een publieke taak;
  • Milieu-instanties : volgens de specifieke bepalingen van het Bestuursdecreet zijn er momenteel geen milieu-instanties geïdentificeerd
  • Externe overheden : een niet-limitatieve lijst externe overheidsinstanties; momenteel beperkt tot de verschillende federale overheidsdiensten