chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Nieuwe bevoegdheden zesde staatshervorming

  Deze pagina bevat meer toelichting over de bevoegdheden die overkomen in het kader van de zesde staatshervorming met betrekking tot volgende thema's:

  Bron: "Wat betekent de zesde staatshervorming voor ons?" (Dertien) (enkel toegankelijk voor personeelsleden van de Vlaamse overheid)

  Fiscale autonomie

  Het Vlaamse Gewest kan vanaf nu opcentiemen heffen of kortingen toestaan op de personenbelasting. We kunnen ook belastingverminderingen (of -vermeerderingen) invoeren die te maken hebben met de bevoegdheden van het gewest. De woonbonus, de belastingvermindering voor dienstencheques en de vermindering voor energiebesparende maatregelen zijn de bekendste voorbeelden. In totaal gaat het om zo’n 2 miljard euro aan belastingverminderingen, maar we krijgen niet al dat geld: een deel moeten we met onze inkomsten uit opcentiemen financieren.

  Arbeidsmarkt

  De controle of werklozen wel beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt en de sancties die daarbij horen, komen volledig in handen van de gewesten, net als lastenverlagingen voor allerlei doelgroepen, diverse banenplannen, PWA’s en de dienstencheques. Ook de leercontracten en het betaald educatief verlof komen over, net als de regels en financiering van outplacement. Tot slot krijgen we ook meer bevoegdheden voor economische migratie: zo kunnen we voortaan ook de voorwaarden bepalen om een arbeidskaart te verkrijgen.

  In verscheidene van die bevoegdheden kan de federale overheid wel bepaalde regels of minimumvoorwaarden opleggen, of blijven sommige maatregelen toch federaal.

  Gezinsbijslagen

  Een van de grootste budgettaire posten die overkomen, is de kinderbijslag, samen met de geboorte- en adoptiepremies. De gezinsbijslagen zijn volledig geregionaliseerd, wat betekent dat alle werknemers van de Rijksdienst voor Kinderbijslag naar de deelstaten gaan, maar dat gebeurt pas in 2016 of later.

  Gezondheidszorg en welzijn

  Door de zesde staatshervorming kan de Vlaamse overheid nu de bouw én werking van alle oudereninstellingen (woonzorgcentra, rust- en verzorgingstehuizen, centra voor dagverzorging, enzovoort) reglementeren en financieren, en de prijzen voor de bewoners bepalen. Voorheen was Vlaanderen maar gedeeltelijk bevoegd. Ook de bouw en renovatie van ziekenhuizen komen in handen van de Vlaamse overheid, net als de normen waaraan ziekenhuizen moeten voldoen.

  In vele zorgsectoren worden ook een aantal versnipperde bevoegdheden samengebracht, zoals in de gehandicaptenzorg, de ouderenzorg, de geestelijke gezondheidszorg en revalidatie. Tot nu toe werd bijvoorbeeld de aankoop van een rolstoel door de ziekteverzekering (van de federale overheid) betaald, maar moest men voor onderhoud en herstellingen van de rolstoel bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) aankloppen. Dat wordt dus allemaal Vlaams. Tot slot komen nog andere aspecten over, zoals de organisatie van de wachtdiensten van de huisartsen.

  Justitie

  Justitie is een nieuwigheid: dit is de eerste staatshervorming die een aantal justitiebevoegdheden regionaliseert.

  Enerzijds krijgen de gemeenschappen en gewesten nu inspraak bij het vervolgingsbeleid binnen hun eigen bevoegdheden. Als Vlaanderen bijvoorbeeld bepaalde milieumisdrijven een grote prioriteit wil geven, dan kan ze daarover een samenwerkingsakkoord sluiten met het openbaar ministerie.

  Anderzijds worden we ook gedeeltelijk bevoegd voor de uitvoering van straffen die de rechtbanken opleggen. Zo komen de justitiehuizen over, die onder meer aan slachtofferonthaal doen en veroordeelden begeleiden en controleren bij alternatieve straffen, bij elektronisch toezicht, bij voorwaardelijke invrijheidstelling enzovoort. Ook de ‘jeugdgevangenissen’ van Everberg en Tongeren komen volledig in Vlaamse handen.

  Verkeer

  De zesde staatshervorming hevelt een allegaartje van bevoegdheden rond verkeer over. Zo komen de technische keuring van voertuigen, de rijopleidingen, de rijscholen en de rijexamencentra onder Vlaamse bevoegdheid, net als de regelgeving en de controle op de binnenscheepvaart. Een aantal onderdelen van de verkeerswet komen ook over, zoals de snelheidsbeperkingen op alle openbare wegen, behalve op de snelwegen. Ook krijgen we een aantal mogelijkheden om de investeringen van de NMBS mee te sturen. Voor het gros van deze nieuwe bevoegdheden zal veel overleg en samenwerking nodig zijn met de federale overheid en de andere gewesten.

  Andere

  Grote delen van het landbouwbeleid waren al in de vorige staatshervormingen naar de gewesten overgeheveld. Nu komt daar nog het BIRB bij, een instelling die Europees geld uitbetaalt. Nog binnen de landbouwsfeer is dierenwelzijn een nieuwe Vlaamse bevoegdheid, al blijven dierengezondheid en sommige andere aspecten van dierenwelzijn federaal. Ook het landbouwrampenfonds wordt overgeheveld, net als het gewoon rampenfonds.

  Daarnaast komen ook de pachtwetgeving en de huurwetgeving voor woningen naar de gewesten. Hetzelfde geldt voor de vergunningen voor handelsvestigingen en de toegang tot bepaalde zelfstandige beroepen.

  Verder zijn er nog diverse andere nieuwe bevoegdheden, zoals de distributietarieven voor gas en elektriciteit, sommige prijscontroles, de filmkeuring voor bioscopen enzovoort. Wie ze in detail wil leren kennen, verwijzen we graag door naar het Groenboek over de zesde staatshervorming.

  naar boven

  Meer informatie

  Vlinderakkoord van oktober 2011.

  Groenboek zesde staatshervorming.

  "Wat betekent de zesde staatshervorming voor ons?" in Dertien (enkel toegankelijk voor personeelsleden van de Vlaamse overheid).