chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Vlinderakkoord van oktober 2011

  Op 11 oktober 2011 onderhandelden acht politieke partijen het institutioneel Vlinderakkoord. Het Vlinderakkoord bestaat uit vier grote onderdelen: politieke vernieuwing, BHV en Brussel, de bevoegdheden en de financieringswet. Hetgeen volgt is een korte, niet-exhaustieve opsomming van de belangrijkste onderdelen van dit akkoord. Het volledig akkoord kan u hier vinden.

  1. Luik politieke vernieuwing

  • Politieke ethiek
  • Hervorming tweekamerstelsel
  • Werking overlegcomité en IMC’s

  2. Een communautaire oplossing voor BHV en Brussel

  • Splitsing kieskring BHV
  • Hervorming gerechtelijk kiesarrondissement BHV
  • Benoeming burgemeesters in zes faciliteitengemeenten
  • Creatie hoofdstedelijke gemeenschap
  • Vereenvoudiging Brussel

  3. De overdracht van bevoegdheden (17 miljard EURO)

  • Arbeidsmarktbeleid (4,3 miljard EURO): o.a. regionalisering controle beschikbaarheid, doelgroepenbeleid, arbeidsbemiddeling (leefloners, PWA, outplacement)
  • Gezondheidszorg (4,2 miljard EURO): o.a. homogenisering van beleid inzake hulp aan personen met een handicap, van het ziekenhuisbeleid, van ouderenbeleid, geestelijke gezondheidszorg, preventiebeleid
  • Gezinsbeleid (5,9 miljard EURO): o.a. overheveling kinderbijslag, geboortepremies, adoptiepremies
  • Justitie: o.a. justitiebeleid voor eigen bevoegdheden, justitiehuizen, jeugdsanctierecht
  • Mobiliteit en verkeersveiligheid: o.a. stukken verkeersreglement, verkeersveiligheidsfonds, BIVV, technische keuring, rijopleiding, rijscholen, examencentra, binnenscheepvaart
  • Economisch en industrieel beleid: o.a. vergunningsbeleid handelsvestigingen, plantentuin van Meise, participatiefonds, Nationaal Instituut voor de Statistiek, toerisme, agentschap buitenlandse handel
  • Energie en leefmilieu: o.a. distributietarieven, nucleaire export
  • Landbouw: o.a. Belgisch Interventie- en Restitutiebureau, landbouwrampenfonds
  • Stedenbouw, huisvesting en ruimtelijke ordening: o.a. handelshuur, woninghuur, pacht, onteigeningen, aankoopcomités
  • Lokaal bestuur: federaal crisiscentrum, rampenfonds, grootstedenbeleid
  • Overige: o.a. studentenmigratie, telecommunicatie, dierenwelzijn, volksraadpleging, centrum voor gelijke kansen en racismebestrijding, openbaar ambt
  • Fiscale uitgaven: o.a. eigen woning (1,4 mia EURO), beveiliging tegen diefstal of brand van een woning (9,2 mio EURO), uitgaven voor onderhoud en restauratie beschermde monumenten (1 mio EURO), dienstencheques (131 mio EURO), energiebesparing (333,2 mio EURO), grootstedenbeleid (0,6 mio EURO), renovatie sociale woningen (0,1 mio EURO)

  4. Bijzondere financieringswet

  Dit onderdeel gaat over de hervorming van de financiering van gewesten en gemeenschappen. Het gaat dan vooral om de financiering van de overgehevelde bevoegdheden. Andere zaken die aan bod komen zijn:

  • 10,7 miljard fiscale autonomie
  • Recht op opcentiemen
  • Responsabiliseringsmechanismes m.b.t. klimaat en pensioenen vastbenoemde ambtenaren
  • Financiering Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • Solidariteitsmechanismes herbekijken maar verarming beperken gedurende tien eerste jaren