chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Outplacement - informatie voor medewerkers

  Ontslagen: wat nu?

  Met outplacement wil de Vlaamse overheid een begeleidingsprogramma aanbieden aan haar ontslagen personeelsleden. Dit programma is erop gericht hen te begeleiden in het zoeken naar en het vinden van een passende nieuwe functie buiten de Vlaamse overheid.

  Wanneer heeft u recht op outplacement?

  Er zijn bepaalde voorwaarden waaraan personeelsleden moeten voldoen om in aanmerking te komen voor een outplacementbegeleiding. 

  Personen die in aanmerking komen voor outplacement

  Personen die NIET in aanmerking komen voor outplacement

  Statutaire personeelsleden:
  • Ambtshalve ontslag na twee evaluaties “onvoldoende”
  Statutaire personeelsleden:
  • Vrijwillig ontslag
  • Ontslag van ambtswege om andere redenen dan twee "onvoldoendes" 
  • Afzetting
  Contractuelen:
  • Ambtshalve ontslag (om organisatorisch of functionele redenen) en minstens 2 jaar onafgebroken in dienst is.
  Contractuelen:
  • Vrijwillig ontslag
  • Ambtshalve ontslag met minder dan twee jaar onafgebroken in dienst;
  • Ontslag om dwingende of dringende redenen

  Voor contractuele personeelsleden is daarnaast sinds 1 januari 2014 ook het nieuwe eenheidsstatuut van kracht dat de outplacementregeling gelijkschakelt aan die van de private sector. Daardoor is het aanbieden van outplacement door de werkgever verplicht voor:

  • contractuele personeelsleden die in geval van ontslag recht hebben op een opzegtermijn van minstens 30 weken;
  • contractuele personeelsleden die in geval van ontslag recht hebben op een verbrekingsvergoeding die gelijk is aan het lopend loon dat overeenstemt met de duur van een opzegtermijn van minstens 30 weken.

  Het staat elk personeelslid volledig vrij om al dan niet in te gaan op een aanbod tot outplacement.

  Wanneer u als werknemer ontslagen wordt met een verbrekingsvergoeding die een periode van minstens 30 weken dekt of het resterende gedeelte van die termijn, heeft u recht op een ontslagpakket dat bestaat uit:

  • een outplacementbegeleiding van 60 uren (verdeeld over 3 fases) ter waarde van één twaalfde van uw jaarloon van het kalenderjaar dat het ontslag voorafgaat, met een minimumwaarde van 1.800 euro en een maximumwaarde van 5.500 euro. Werkt u halftijds, dan worden deze bedragen herleid aan de hand van de tewerkstellingsbreuk;

  • een opzegvergoeding die met 4 weken loon wordt ingekort.

  Wanneer u als werknemer ontslagen wordt met een opzegtermijn van minstens 30 weken, maakt u aanspraak op een ontslagpakket dat bestaat uit:

  • een outplacementbegeleiding van 60 uren. De tijd die wordt besteed aan deze outplacementbegeleiding wordt aangerekend op het sollicitatieverlof; de basisopzegtermijn wordt niet ingekort.

  Praktisch: hoe stapt u in een outplacementtraject?

  Als u in aanmerking komt voor outplacement ontvangt u een bericht van het Dienstencentrum Talent (enkel voor klanten van het Dienstencentrum Talent). U bent echter niet verplicht om op dit aanbod in te gaan.

  Wat kunt u verwachten van het begeleidingsprogramma?

  Heeft u als ontslagen werknemer recht op outplacementbegeleiding, dan zult u op verschillende manieren ondersteund worden in uw zoektocht naar een nieuwe job. Het programma kan bestaan uit

  • het opmaken van uw persoonlijke balans en het analyseren van uw ervaringen en uw opties voor de toekomst, samen zoeken naar opleidingsmogelijkheden, sollicitatietraining en aanleren van technieken voor een betere communicatie, regelmatige evaluatie van de ondernomen stappen in uw zoektocht naar een job;

  • hulp bij verwerken van het ontslag, heropbouwen van uw zelfvertrouwen en individuele psychologische begeleiding bij de heroriëntering.

  U kunt bovendien gebruik maken van heel wat logistieke hulpmiddelen van het outplacementkantoor:  kantoorinfrastructuur, documentatiecentrum, videoapparatuur, voorbeeldtests en -vragenlijsten, evaluatie-instrumenten, een sollicitatiewerkboek, internet, informatie over openstaande betrekkingen, etc.

  Vragen?

  Neem contact op met uw leidinggevende of personeelsdienst.

  Zie ook veelgestelde vragen over outplacement n.a.v. het eenheidsstatuut.