chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  De vertegenwoordiging van Vlaanderen in het buitenland

  Vertegenwoordiging in de EU-ministerraden

  Vertegenwoordiging in de Raad van de Europese Unie

  De Raad van de Europese Unie (ook wel Raad van Ministers of kortweg Raad genoemd) is de instelling die de regeringen van de lidstaten vertegenwoordigt. De Raad onderhandelt over wetgeving en stelt die vast, coördineert het beleid van de lidstaten, ontwikkelt het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU, sluit internationale overeenkomsten en stelt de begroting vast. De op de Raad gemaakte afspraken zijn bindend voor de regeringen van de lidstaten.

  De Raad van de EU is één juridische entiteit, maar hij komt in tien verschillende samenstellingen (zgn. Raadsformaties) bijeen afhankelijk van het onderwerp dat wordt besproken:

  • Algemene Zaken
  • Buitenlandse Zaken
  • Concurrentievermogen (industrie, interne markt, onderzoek)
  • Economische en Financiële Zaken
  • Justitie en Binnenlandse Zaken
  • Landbouw en Visserij
  • Milieu
  • Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport
  • Vervoer, Telecommunicatie en Energie
  • Werkgelegenheid, sociaal beleid, volksgezondheid en consumentenzaken

  Er is geen rangorde tussen deze Raadsformaties, wel is het zo dat de Raad Algemene Zaken een bijzondere, coördinerende rol vervult en verantwoordelijk is voor institutionele, administratieve en horizontale aangelegenheden. De Raad Buitenlandse Zaken buigt zich over de geopolitieke ontwikkelingen.

  In een samenwerkingsakkoord tussen de Belgische overheden is bepaald dat de minister die België vertegenwoordigt in de Raad alleen standpunten inneemt over aangelegenheden waarover voorafgaandelijk een intern Belgische coördinatie heeft plaatsgevonden. Deze coördinatie wordt georganiseerd door het federaal Ministerie van Buitenlandse Zaken dat het voorzitterschap en het secretariaat van de vergaderingen waarneemt. Alle Belgische overheden worden uitgenodigd op  deze coördinatievergaderingen. In geval van blijvend gebrek aan overeenstemming tussen verschillende overheden kan het probleem op de agenda van de Interministeriële Conferentie van het Buitenlands Beleid worden gezet.

  Elk land stuurt de bevoegde minister naar een zitting van de Raad. Deze minister heeft het recht haar of zijn land te binden en namens haar of zijn land te stemmen. Het samenwerkingsakkoord tussen de Belgische overheden voorziet in een vertegenwoordiging van België in de Raad volgens het grondwettelijk beginsel ‘in foro interno, in foro externo’ dat de bevoegdheidsverdeling binnen België doortrekt naar het buitenlands beleid. In het samenwerkingsakkoord zijn de volgende afspraken opgenomen:

  1. a) De Vlaamse minister bevoegd voor visserij vertegenwoordigt België in het visserijluik van de Raadsformatie Landbouw en Visserij.
  2. b) Een deelstaatminister vertegenwoordigt België (volgens een beurtrol die door de deelstaten onderling wordt bepaald) in de Raadsformaties:
  • Algemene Zaken als enkel het cohesiebeleid op de agenda staat;
  • Concurrentievermogen voor de luiken industrie, onderzoek en toerisme;
  • Leefmilieu;
  • Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport.

  Specifiek voor de domeinen industrie, onderzoek en leefmilieu kan een federale minister  de deelstaatminister bijstaan als assessor.

   c) Een federale minister vertegenwoordigt België in de Raadsformaties:

  • Algemene Zaken;
  • Buitenlandse Zaken;
  • Concurrentievermogen voor het luik interne markt;
  • Economische en Financiële Zaken;
  • Justitie en Binnenlandse Zaken;
  • Landbouw en Visserij voor het landbouwluik;
  • Vervoer, Telecommunicatie en Energie;
  • Werkgelegenheid, sociaal beleid, volksgezondheid en consumentenzaken.

  Een deelstaatminister kan  de federale minister bijstaan als assessor in de domeinen energie, interne markt, vervoer, sociaal beleid, volksgezondheid.

  De federale minister van landbouw wordt bijgestaan door de landbouwministers van het Vlaams en Waals Gewest

  De afspraken in het samenwerkingsakkoord over de vertegenwoordiging van België zijn aan een update toe om beter de Belgische staatshervormingen en de laatste EU-verdragswijzigingen te reflecteren.

  Het Vlaamse EU-beleid: de Permanente Vertegenwoordiging 

  De Vlaamse Regering heeft een diplomatieke afvaardiging bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de EU. De Algemene Afvaardiging behartigt de belangen van de Vlaamse Regering in de Europese instellingen. Aan het hoofd staat een algemeen afgevaardigde bij de EU, aangevuld met attachés, gedetacheerd vanuit de verschillende beleidsdomeinen.

  Zij waken over de inbreng van Vlaamse standpunten in het debat binnen de Raad en trachten maximaal te wegen op de EU-besluitvorming en rapporteren hierover op maandelijkse basis.

  Zij houden ook contact met de anderen Europese instellingen en vertegenwoordigingen van lidstaten en regio’s in Brussel.

  Diplomatieke afvaardiging in het buitenland

  Een netwerk van (diplomatieke) afvaardigingen staat ten dienste van de Vlaamse ministers, kabinetsleden en de hele Vlaamse overheid:

  De Algemeen Afgevaardigden van de Vlaamse Regering (Departement Buitenlandse Zaken)

  • zorgen voor alle contacten met en representatie bij buitenlandse overheden (politiek-diplomatieke, inhoudelijke en praktische bemiddeling en ondersteuning);
  • zijn het eerste aanspreekpunt voor Vlaamse ministers in hun contacten met buitenlandse collega’s en overheden;
  • zijn bevoegd voor alle materies, waarvoor de Vlaamse overheid bevoegd is, met uitzondering van de activiteiten behartigd door de overige vermelde afgevaardigden .

  Momenteel zijn er Algemeen Afgevaardigden van de Vlaamse Regering op volgende standplaatsen:

  • bij de EU;
  • Den Haag;
  • Parijs (bilateraal);
  • Parijs (bij UNESCO, OESO en Raad van Europa);
  • Londen (met als ambtsgebied het Verenigd Koninkrijk en Ierland);
  • Berlijn;
  • bij de VN-instellingen in Genève;
  • Rome (bilateraal en bij de FAO, WFP en IFAD);
  • Wenen (met als ambtsgebied Oostenrijk, Hongarije, Tsjechische Republiek, Slovenië en Slovakije);
  • Warschau (met als ambtsgebied Polen, Estland, Letland, Litouwen);
  • Pretoria (met als ambtsgebied Zuid-Afrika, Mozambique, Malawi, Lesotho, Swaziland, Botswana en Namibië);
  • New York.

  De Vlaams economische vertegenwoordigers (Flanders Investment & Trade)

  • ondersteunen en begeleiden Vlaamse bedrijven bij hun exportplannen en internationale ambities
  • zetten Vlaanderen op de kaart als potentiële investeringslocatie voor buitenlandse ondernemingen

   FIT beschikt over 90 kantoren in buitenland.

  https://www.flandersinvestmentandtrade.com/nl/contact/buitenlandse-kantoren

  Buitenlandsnetwerk Toerisme Vlaanderen (Toerisme Vlaanderen)

  • marketing van Vlaanderen als toeristische bestemming.

  Toerisme Vlaanderen bewerkt via haar flexibel inzetbaar internationaal netwerk 25 buitenlandse markten. Het agentschap zet daartoe 10 eigen kantoren in, met 40 eigen personeelsleden en verschillende vertegenwoordigingskantoren (representative offices).

  https://www.toerismevlaanderen.be/

  Ten slotte zijn er de culturele huizen ‘Arts Flanders Japan’ in Osaka en ‘de Brakke Grond’ in Amsterdam.  

  • De opdracht van Arts Flanders Japan bestaat erin de culturele relaties tussen Vlaanderen en Japan te voeden en te dynamiseren (http://www.flanders.jp/en/).
  • Het Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond staan in voor de promotie van de culturele identiteit van Vlaanderen, het presenteren van kenmerkende ontwikkelingen op het gebied van kunst en cultuur uit Vlaanderen en het bevorderen van de Vlaams-Nederlandse samenwerking (https://www.brakkegrond.nl/).

  Vertegenwoordiging in multilaterale organisaties

  De Vlaamse ministers nemen in bepaalde gevallen ook aan de ministeriële vergaderingen of ministeriële conferenties binnen de internationale organisaties deel.

  Ook tijdens bestuurs- en expertvergaderingen van de multilaterale organisaties kunnen Vlaamse experten en/of de Afgevaardigden van de Vlaamse Regering, geaccrediteerd bij de VN-instellingen in Genève of bij UNESCO, OESO in Parijs en de Raad van Europa in Straatsburg als lid van de Belgische delegatie, deelnemen.

  • De samenstelling van de delegatie die België daar vertegenwoordigt en het in te nemen standpunt worden gevormd via procedures, die zijn vastgelegd in het kaderakkoord van 30 juni 1994. Dat kaderakkoord bepaalt de samenwerking tussen de federale overheid en de gemeenschappen over de vertegenwoordiging van België bij de internationale organisaties waarvan de werkzaamheden betrekking hebben op de gemengde bevoegdheden.
  • Het toepassingsgebied van dit samenwerkingsakkoord wordt gevormd door de in bijlage van het akkoord opgesomde internationale organisaties.
  • Voor de overige internationale organisaties wordt het principe van overleg voor de voorbereiding van de onderhandelingen in deze internationale organisaties en voor de opvolging van de werkzaamheden rechtsreeks geput uit het artikel 92bis §4bis lid 2 van de Bijzondere Wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980.
  • Binnen de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking - Directie-generaal voor Multilaterale Zaken en voor de Mondialisering (DGM) - staat de directie COORMULTI in voor het secretariaat van de COORMULTI. Dit is een coördinatie-mechanisme en overlegplatform voor de Belgische posities voor standpuntbepaling en stemgedrag in internationale dossiers. Het is het COORMULTI-secretariaat dat verantwoordelijk is voor de organisatie van dat overleg en het voorzitterschap van deze vergaderingen waarneemt.

  Meer informatie over het multilaterale buitenlands beleid van Vlaanderen is te vinden op de website van het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken.

  Multilaterale posten in het buitenland

  De Vlaamse Regering heeft een diplomatieke afvaardiging bij de multilaterale organisaties in Parijs (UNESCO, OESO) en Straatsburg (Raad van Europa), in Genève (o.m. IAO, WHO, UNAIDS) en in Rome (FAO, WFP en IFAD). De Algemene Afvaardiging behartigt de belangen van de Vlaamse Regering in deze organisaties. De Afgevaardigden waken over de inbreng van Vlaamse standpunten in het debat binnen deze organisaties en trachten maximaal te wegen op de besluitvorming.

  Zij houden ook contact met de andere vertegenwoordigingen van lidstaten en regio’s in het ambtsgebied.

  SOIA

  Het Strategisch Overlegorgaan Internationale Aangelegenheden (SOIA) behandelt standpunten in EU-dossiers, multilaterale dossiers of thema’s die raken aan de bevoegdheden van twee of meer beleidsdomeinen.

  Contact