chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Hoogste rechtscolleges

  Grondwettelijk Hof

  Het Grondwettelijk Hof (vroeger 'arbitragehof') toetst wetten, decreten en ordonnanties aan:

  • de regels in Grondwet of Bijzondere Wet die de respectieve bevoegdheden van de federale staat en de gemeenschappen en gewesten vastleggen;
  • titel II van de Grondwet (“De Belgen en hun rechten”) en de artikelen 170, 172 en 191 van de Grondwet, respectievelijk het legaliteitsbeginsel inzake belastingzaken, het gelijkheidsbeginsel in fiscale aangelegenheden en de niet-discriminatie van vreemdelingen;
  • artikel 143, § 1, van de Grondwet dat het beginsel van de federale loyauteit vastlegt.

  Grondwetsartikelen, internationale of supranationale normen en besluiten van de Vlaamse Regering vallen niet onder het toezicht van het Grondwettelijk Hof.

  Er zijn twee manieren om een zaak aanhangig te maken:

  • Beroep tot vernietiging: wordt gebruikt om een rechtsnorm uit de rechtsorde te doen verdwijnen. Het kan ingesteld worden door een overheid of door een particulier.
  • Prejudiciële vraag: een interpretatievraag die door een rechtbank gesteld wordt naar aanleiding van een geschil. Kan niet leiden tot vernietiging van de norm.  

  Instellen van beroep gaat als volgt:

  • De Vlaamse Regering kan beroep instellen binnen 6 maanden na publicatie van de norm in het Belgisch Staatsblad.
  • De bevoegde minister brengt de zaak zo vlug mogelijk op de agenda van de Vlaamse Regering.
  • Er wordt een advocaat belast met het opstellen van een verzoekschrift (door de minister of door de secretaris-generaal van het betrokken departement).
  • Er is een formele beslissing van de Vlaamse Regering vereist om beroep tot nietigverklaring en eventueel vordering tot schorsing in te stellen en een machtiging aan de bevoegde minister om het verzoekschrift te ondertekenen en het geding te voeren.

  In een hangend geding kan de Vlaamse Regering invloed uitoefenen door een memorie in te dienen:

  • als het beroep ingesteld is door een andere overheid of door een particulier;
  • als een prejudiciële vraag gesteld wordt;
  • onmiddellijk na ontvangst van de kennisgeving van het beroep of van de verwijzingsbeslissing doet de bevoegde minister een voorstel over de opportuniteit van een tussenkomst.  Als het nodig is, belast hij (of de secretaris-generaal) een advocaat met het opstellen van de memorie.

  Meer informatie:

  Raad van State

  De Raad van State kan onwettige administratieve rechtshandelingen vernietigen op verzoek van iedere natuurlijke of rechtspersoon die daarbij belang heeft. Administratieve rechtshandelingen zijn onder meer alle reglementaire en individuele besluiten van de Vlaamse Regering en van de leden van de Vlaamse Regering.

  Praktische werkwijze:

  • De Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest treden in deze gedingen meestal op als verwerende partij.
  • De gedingen worden behandeld op de juridische dienst van het bevoegde departement of agentschap. Wegens de korte termijnen die in deze procedures gelden, is het van het grootste belang dat alle binnenkomende stukken zo snel mogelijk aan de juridische dienst bezorgd worden of dat afspraken gemaakt worden met de afdeling Kanselarij. Het is niet altijd noodzakelijk om een advocaat aan te stellen, sommige juridische diensten stellen zelf de memories op.